Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Bibliografia - Żydzi w Lublinie po 1944 roku

Spis treści

[RozwińZwiń]

Pamiętniki, wspomnienia, relacjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

 1. Adelson J., W Polsce zwanej ludową [w:] Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950 roku), pod red. J. Tomaszewskiego, Warszawa 1993.
 2. Alef – Bolkowiak G., Gorące dni, Warszawa 1971.
 3. Aleksiun – Mądezak N., Nielegalne emigracja Żydów z Polski w latach 1945 – 1947, BŻIH nr 178 – 179, 1995 – 1996.
 4. Berendt G., Dzieje towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w stalinowskiej Polsce”, Gdańsk 2006.
 5. Blumental Nachman, Lublin po drugiej wojnie światowej, [w:] Dos Buch fun Lublin, Paryż 1952.
 6. Chajn L, Kiedy Lublin był stolicą, Warszawa 1968.
 7. Derecki M., Zagadka księgozbioru Jesziwy, „Kamena” nr 15 (835), 1985.
 8. Datner – Śpiewak H., Instytucje opieki nad dzieckiem i szkoły powszechne CKŻP w latach 1945 – 1946 (Zakres działania i założenia wychowawcze), BŻIH nr 3 (119), 1981.
 9. Fiszman – Sznajdman R., Mój Lublin, Lublin 1989.
 10. Fuks M., Prasa PPR i PZPR w języku żydowskim („Fołks Sztyme” 1946 – 1956), BŻIH nr 3/111, 1979.
 11. Grabski A., Berendt G., Między emigracją a trwaniem. Warszawa 2003
 12. Grabski A., Pisarski A., Studia z dziejów i kultury Żydów w Polsce po 1945 roku., Warszawa 1997
 13. Grabski A., Żydowski ruch kombatancki w Polsce w latach 1944-1949, Warszawa 2002.
 14. Grajek S., Po wojnie i co dalej? Żydzi w Polsce i co dalej? Żydzi w Polsce w latach 1945-1949, Warszawa 2003
 15. Grynberg M., Żydowska spółdzielczość pracy w Polsce w latach 1945 – 1949, Warszawa 1986.
 16. Grynberg M., Problemy zatrudnienia ludności żydowskiej w Polsce w pierwszych latach po II wojnie światowej, BŻIH nr 137 – 138, 1986.
 17. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, pod red T. Radzika, Lublin 1995.
 18. Grűss N., Rok pracy Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, Łódź 1946.
 19. Głowacki A. Uwagi o Komitecie Organizacyjnym Żydów Polskich przy Związku Patriotów Polskich w ZSRR [w:] W. Pus, s. Liszewski, Dzieje Żydów w Łodzi 1820 – 1944, Wybrane problemy, Łódź 1991.
 20. Gutman I., Akcja kalumni i zabójstw, „Przegląd prasy zagranicznej” nr 2, 1986.
 21. Hurwic – Nowakowska I., Żydzi polscy (1947 – 1950). Analiza więzi społecznej ludności żydowskiej, Warszawa 1996.
 22. Horn M., Działalność naukowa i wydawnicza Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej przy CKŻwP i Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce w latach 1945 – 1950 (w czterdziestolecie powstania ŻIH), BŻIH nr 133 – 134, 1985.
 23. Horn M., Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w latach 1944 – 1949 (zarys historii pierwszego pięciolecia Instytutu), BŻIH nr 1.109, 1972.
 24. Hornowa E., Powrót Żydów polskich z ZSRR oraz działalność opiekuńcze Centralnego Komitetu Żydów w Polsce, BŻIH nr 133 – 134, 1985.
 25. Hoffman Z., Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce (Zarys historii i charakterystyka zbiorów), BŻIH, nr. 4 (112), 1979.
 26. Jaszuński G., Bund w powojennej Polsce, „Głos Bundu” nr 8 – 9 (12 – 13), X- XI 1947.
 27. Kopciowski A., Lublin przyniósł nadzieję na nowe życie po Zagładzie. Społeczność żydowska w latach 1944-2010, „Słowo Żydowskie” 2010, nr 9 (463).
 28. Kopciowski A., Zamiast macewy. Żydowskie księgi pamięci, [w:] Następstwa Zagłady Żydów. Polska 1944-2010, red. F. Tych i M. Adamczyk-Garbowska, Lublin 2011. [współautor Monika Adamczyk-Garbowska].
 29. Korzeniowski J., „Dos Naje Lebn” – pierwsza gazeta żydowska w PRL, BŻIH nr.3/119, 1981.
 30. Koźmińska – Frejlak E., Polska jako ojczyzna Żydów – żydowskie strategie zadomowienia się w powojennej Polsce (1944-1949). Zarys problematyki., „Kultura i społeczeństwo”, nr 1, t. XLIII
 31. Kersten K., Polacy, Żydzi, Komunizm. Anatomia półprawd 1939 – 1968, Warszawa 1992.
 32. Krall H., Autoportret, „Gazeta Wyborcza” nr 57, 1992.
 33. Mańkowski Z., Brzydota krajobrazu po bitwie, „Dziennik Wschodni”, 7 listopad 1997r.
 34. Mark B., Do dziejów odrodzenia osiedla żydowskiego w Polsce po II wojnie światowej, BŻIH nr 151, 1965.
 35. Melezin A., Przyczynek do znajomości stosunków demograficznych wśród ludności żydowskiej w Łodzi, Krakowie i Lublinie podczas okupacji niemieckiej, Łódź 1946.
 36. Modrzewska K. Trzy razy Lublin, Lublin 1991.
 37. Niezabitowska M., Tomaszewski T., Ostatni współcześni Żydzi polscy, Warszawa 1993.
 38. Orlicki J. Szkice z dziejów stosunków polsko – żydowskich 1918 – 1948, Szczecin 1983.
 39. Relacja żony Leona Feldhendlera, oprac. Adam Kopciowski, Robert Kuwałek, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, 2011, t. VII, s. 470-483.
 40. Rozmowa Romualda Karasia z Fajwelem Frydem, Kurier Lubelski, 16, 17 grudzień
 41. 1962r.)
 42. Tych F., Długi cień Zagłady. Szkice historyczne, Warszawa 1999.
 43. Wroński S. Zwolakowa M. Polacy – Żydzi 1939 – 1945, Warszawa 1971.
 44. Wrona J., System partyjny w Polsce 1944 – 1950. Miejsce – funkcje – relacje partii politycznych w warunkach budowy i utrwalanie systemu totalitarnego, Lublin 1995.
 45. Zarys działalności Centralnego Komitetu Żydów w Polsce za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 1946r., Warszawa 1947r.
 46. Żebrowski R., Borzymińska Z., Po – lin. Kultura Żydów polskich w XX wieku, Warszawa 1993.
 47. Żenczykowski T., Polska lubelska, Warszawa 1990.

 

Bibliografia sporządzona na podstawie pracy Adama Kopciowskiego „Żydzi w Lublinie w latach 1944-1949”. Uzupełnienia Wioletta Wejman.