Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Bibliografia – Literatura lubelska XII-XV w.

 
1. Album studiosorum Universitatis Cracoyiensis. T. I—III. Kraków 1881.
2. Barycz H., Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu, Kraków 1935.
3. Bobrzyński M., Smółka S., Jan Dlugosz, jego życie i stanowisko w piśmiennictwie, Kraków 1893.
4. Bruchnalski W., Poezja polska średniowieczna, [w:] Dzieje literatury pięknej w Polsce. T. I. Kraków 1936.
5. Brückner A., Dzieje kultury polskiej. T. I. Wyd. 3. Warszawa 1957
6. Tenże, Średniowieczna poezja łacińska w Polsce, cz. II. Rozprawy Wydz. Filologicznego AU T. XXII, s. 7.
7. Długosz J., Dziejów polskich ksiąg dwanaście, Kraków 1867—1870, przekład K. Mecherzyńskiego.
8. Tenże, Liber Beneficiorum. T. II, III, Kraków 1863—1864.
9. Tenże, Opera omnia. T. I, Kraków 1863.
10. Garbacik J., Kallimach jako dyplomata i polityk. Rozprawy Wydz. Humanistyczno-Filozoficznego AU. Seria II. T. XLVI.
11. Grychowski A., Dlugosz o Lublinie., „Kultura i Życie”. 1958, nr 49.
12. Kallenbach J., Polacy w Bazylei w XVI w., „Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce”. T. VI., 1890.
13. Karbowiak A., Dzieje wychowania i szkół w Polsce w wiekach średnich. T. I., Petersburg 1898.
14. Łoś J., Początki piśmiennictwa polskiego, Kraków 1922. Wyd. 2.
15. Łukaszewicz J., Historia szkół w Koronie i W. Ks. Litewskim, Poznań 1849.
16. Müller W., Data lokacji Lublina, „Rocz. Humanistyczne KUL”,T. S 1960, z. 4.
17. Tenże, Początki Lublina. Sprawozdania z czynności Tow. Nauk. KUL, 1958, nr 7.
18. Magistri Vinceritii Chronicon Polonorum. [w:] Monumenta Polonia historica. T. II, Lwów 1872, wyd. A. Bielowskiego.
19. Riabinin J., Materiały do historii m. Lublina, Lublin 1938.
20. Wadowski J. A., Kościoły lubelskie, Kraków 1907.
21. Warchoł S., Pochodzenie i znaczenie nazwy Lublin, „Rocznik Lubelski”, T. IV, Lublin 1962.
22. Windakiewicz S., Księgi nacji polskiej w Padwie. Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce. T. VI, 1890.
23. Wojciechowski S., Wędrówki Lublina, „Kultura i Życie”, 1953, nr 25.
24. Woroniecki J., Pobyt Długosza na zamku lubelskim 1473—1471, „Głos Lubelski”, 1913, nr 27—29.