Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Archiwum Władysława Panasa – spis nr 3. Lubliniana

Spis nr 3. Lubliniana

Spis treści

[RozwińZwiń]

 

SPIS NR 3 Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


LUBLINIANABezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

LUBLIN ŻYDOWSKI

 

a)    teksty prof. W. Panasa:

 

& „Pismo i rana”

 

sygn. 3/1 (teczka): Panas W., „Pismo i rana”:

-         (maszynopis tekstów rozdziałów plus 2 wersje rękopiśmienne spisu treści):

·        „Wstęp do tematu Żydzi w literaturze polskiej”, k.1-27,

·        „Sacer: święty przeklęty. Obraz judaizmu w literaturze polskiej II poł. XIX w.” , k.28-61,

·        „W sercu chiazmu”, k.62-76,

·        „Pismo i rana”, k.77-94,

·        „Zamach pióra”, k.95-110,

·        „Zagłada od zagłady. Szoah w literaturze polskiej”, k.111-137,

·        ‘Topika judajska w literaturze polskiej XX w.”, k.138-163.

 

sygn. 3/2 (teczka): Panas W., „Pismo i rana”:

-         rękopisy i próbki tekstów do  „Pismo i rana”, k. 1-159

 

sygn. 3/3 (teczka): Pismo i rana notatki i materiały do tekstu:

-         Panas W., „Pismo i rana” – notatki i materiały do tekstów wokół, k.1-183

-         Adamiec Marek, „Literatura i rana”, Twórczość 3 (1998), s. 1113-116 (recenzja książki W. Panasa, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej. Lublin, Wydawnictwo DABAR, 1996, k. 184-187.

 

& Kultura żydowska

 

sygn. 3/4 (teczka): Panas W., Sacer: święty przeklęty. Obraz judaizmu w literaturze polskiej w drugiej połowie XIX w.

-         nadbitka brak opisu bibliograficznego (7 egzemplarzy).

 

 

sygn. 3/5 (teczka): Panas W., „Sacrum żydowskie w literaturze polskiej drugiej  połowie  XIX w.”

- wystąpienie na roboczej konferencji „Nurt religijny w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski”, 27 IX b. r.:

·        program konferencji, k.1-2,

·        prezentacja studium – maszynopis (k.3-4) i rękopis referatu (k.5-6),

·        notatki do wystąpienia i do tekstu artykułu, k.7-37.

 

sygn. 3/6 (teczka): Panas W., Sacrum żydowskie w prozie polskiej

-         rękopis tekstu, k. 1-15.

 

sygn. 3/7 (teczka): Panas W., „Literatura polsko-żydowska i żydowsko-polska /1918-1939/”:

-         maszynopis artykułu, k.1-15,

-         streszczenie w j. angielskim, k.16,

-         artykuł prasowy [w:] Tygodnik Literacki z 21.04.1991, k. 17-19.

 

sygn. 3/8 (teczka): Panas W., Materiały do tematu literatura polsko-żydowska:

-         materiały rękopiśmienne i próbki tekstów, k. 1-254.

 

sygn. 3/9 (teczka):

-         Panas W., Fragmenty i materiały do nieskończonej pracy O polskim dyskursie antysemickim, k.1-74.

 

sygn. 3/10 (teczka): Panas W., Kultura żydowska:

- materiały i notatki rękopiśmienne prof. W. Panasa dot. kultury żydowskiej, k. 1-78.

 

sygn. 3/11 (teczka): Panas W., „Widzący z Lublina

-         rękopis tekstu, k.1-13.

 

 

& kabalistyka:

 

sygn. 3/12 (teczka): Panas W., Teksty prof. dotyczące kabalistyki:

-         kabalistyka w literaturze polskiej i jej przedstawiciele – luźne notatki, k.1-13.

 

sygn. 3/13 (teczka): Panas W.„Oko Cadyka”:

-         rękopis eseju, k.1-25,

-         maszynopis tekstu, k.26-50,

-         tekst komputerowy (przygotowany do druku) – wydawnictwo Krupski i S-ka, k.51-74,

-         cykl artykułów drukowanych w Gazecie Wyborczej od 4 września do 14 listopada 2004 r. (brak części 7 i 8), wycinki prasowe, k. 75-81,

-         recenzje książki – wycinek prasowy – cytat z listu Swietłany Kuzniecowej, która tłumaczyła Oko Cadyka na j. rosyjski, k. 82,

-         wydruk z dn. 02.01.2005 r. ze strony www.kurierlubelski.pl - informacja na temat wydarzeń kulturalnych za 2004 r. w Lublinie, w maju informacja o promocji książki „Oko Cadyka”, k. 83-84,

-         nominacja dokonana przez Dras T. na „Oko Cadyka” jako na książkę roku, k. 85-86

-         materiały rękopiśmienne do tekstu, k.87.

 

sygn. 3/14 (teczka): Panas W., „Jeździec niebieski”:

-         luźne notatki i próbki tekstów prof. W. Panasa, k.1-91,

-         rękopisy serii 7 artykułów dot. „Jeźdźca niebieskiego”, k.92-123 (brak artykułu nr 1-3),

-         cykl 7 artykułów drukowanych [w:] „Na przykład” w latach 1998-2001 (kserokopie), k.124-137.

 

sygn. 3/15 (teczka): Panas W., „Daas:

-         luźne notatki i próbki tekstów, k.1-74,

-         rękopis artykułów „Daas” /cykl 8 artykułów (brak 1-3)/, k.75-105,

-         cykl 8 artykułów drukowanych [w:] „Na przykład” w latach 1998-2001 (brak artykułu 8) – kserokopie, k.106-119.

 

sygn. 3/16 (teczka): Panas W., „Brama:

-         rękopis tekstu, k. 1-16,

-         tekst komputerowy, k. 17-23.

 

sygn. 3/17 (teczka): Panas W., Wariacje na temat tytułów 4 szkiców:

-         Brama, Oko Cadyka, Daas, Jeździec niebieski (notatki własne) oraz rękopisy i materiały do artykułów 2002 r., k.57.

 

& inne:

 

sygn. 3/18 (teczka):Hasło Fuks:

-         Anna Brodzka do Władysława Panasa w sprawie wskazówek do hasła M.Fuks w Słowniku Literatury Polskiej XX w. (12.12.1987), k. 1,

-         W. Panas do Anny Brodzkiej, korespondencja dot. hasła M. Fuks, w Słowniku literatury polskiej XX w. redagowanego przez Annę Sobolewską (6 I 1988) dot. wskazówek do hasła, k.2-8.

 

sygn. 3/19 (teczka): Artykuły prasowe (teksty obce) dot. tzw. Lublina żydowskiego:

-         Celan Paul, Mandrola – wiersz z dedykacją dla prof. W. Panasa, k. 1,

-         Derecki Mirosław, Czy pozostała tylko Tora? – cykl artykułów Zaginiony księgozbiór Jesziwy, Gazeta Wyborcza, Gazeta w Lublinie 9 VI 1995, k.2,

-         Drass Teresa, O eseju Władysława Panasa pt. Oko Cadyka”, Kurier Lubelski 17 VIII 2001, k.3,

-         Gawarecki Henryk, Folder reklamowy Starego Miasta związany  z wystawą fotogramów autorstwa Stefana Kiełszni. W spisie prac prezentowanych na wystawie pod nr 24 znajdował się fotogram ul. Szerokiej 28 (obok adnotacja odręczna W. Panasa, że to dom Widzącego z Lublina), k.4-9,

-         Kuwałek Robert, Ulica Szeroka, [w:] Miejska Gazeta Powszechna Nr 21-22, 1992, k.10,

-         Nygren Ewa, „Jakub Izachak Horowitz .Widzący z Lublina. Walka między dobrem a złem” – rękopis pracy studentki z 1992 r., k. 11-26,

-         Hahn Wiktor, Lublin w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, Lublin 1925, (kserokopia fragmentu). Na odwrocie odręczne notatki prof. W. Panasa dot. powieści J.I.Kraszewskiego „Maleparta” k. 27-31,

-         O poetach, mędrcach, artystach. Żydowski Lublin w Teatrze NN, Gazeta Wyborcza. Gazeta w Lublinie 19 XII 1994, k.32,

-         Samocki L., Włodawa. Synagoga – drukowany informator turystyczny, k.33,

-         Szlosarek Artur, fragmenty tekstów Weltera Benjamina (m.in.: Notatnik pierwszy i drugi), tekst komputerowy, k. 34-45,

-         Franz Kafka, Aforyzmy i teksty, tekst komputerowy, k. 46-51.

 

sygn. 3/20 (teczka): Meises Mateusz, „Polacy – chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, t. 1,2 Warszawa 1938 (kserokopia)

 

sygn. 3/21 (teczka): Elementy zdobnicze Księgi Zohar:

-         (skany z wydania lubelskiego Księgi Zohar z 1963 r.) – k.16

LUBLIN CHRZEŚCIJAŃSKI:

a)    refleksje prof. W. Panasa:

 

sygn. 3/22 (teczka): Panas W., Refleksje na temat Lublina chrześcijańskiego:

-         W. Panas, Lublin jest księgą:

·        tekst komputerowy tekstu wysłuchanego przez W. Sulisza, k. 1-3,

·        kserokopia artykułu prasowego, [w:] Na przykład, bd,  s.8-9, k. 4-6,

-         W. Panas, Lublin jak wiersz::

·        tekst komputerowy refleksji wysłuchanej przez Małgorzatę Bielecką-Hołda, k.2,

·        kserokopia artykułu prasowego, [w:] Gazeta Wyborcza, 1 III 1997, k.1.

 

b)    teksty obce:

 

sygn. 3/23 (teczka): Lublin chrześcijański teksty obce:

-         Döblin Alfred, Podróż po Polsce. Lublin, bm, bd – tekst komputerowy i kserokopia fragmentu powieści, k.1-11,

-         Epopeja Döblina o Indianach – być może to recenzja książki Döblina Alfreda, Podróż do krainy wiecznego życia (kserokopia fragmentu, s.465-468), k. 12-14,

-         Niedbał Adam, „Święta Brygida w potrzebie”, Gazeta Wyborcza, bd, k.15,

-         Nowak Bernard, „Walenty z Lublina”, Gazeta Wyborcza, bd, k.16,

-         Sulisz Waldemar, „Całun lubelski”, Dziennik Wschodni, 18 IV 2003, k. 17.

 

 


 

 

Słowa kluczowe