Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Alfred Wierzbicki – bibliografia

Poezja, rozprawy, eseje, publikacje naukowe, opracowania, komentarze i polemiki Alfreda Marka Wierzbickiego.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

PoezjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Jak ciemność w ciemności, Lublin 1991.
Inaczej każdej wiosny, Lublin 1993.
Kogut z Akwilei, Lublin 1999.
Znaki szczególne, Lublin 2000.
Miejsca i twarze, Lublin 2003.
Głosy i glosy, Lublin 2008.
Fotografia rodzinna, Lublin 2010.
Autoportret z miastem, Lublin 2013.

Rozprawy, esejeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

The Ethics of Struggle for Liberation. Towards a Personalistic Interpretation of the Principle of Non-Violence, Peter Lang, Frankfurt am Main 1992.
Filozofia a totalitaryzm. Augusta Del Nocego interpretacja kryzysu moderny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.
Spotkania na placu, Gaudium, Lublin 2001.
...na ziemi w lublinie..., Norbertinum, Lublin 2008.

Publikacje naukoweBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Osoba i społeczność w historii, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 30 (1983), z. 2, s. 79–86.
Doświadczalny punkt wyjścia filozofii wyzwolenia, „Ethos” 17 (1992), nr 1, s. 145–152.
Coscienza della dignità personale e liberazione, „Il Nuovo Areopago” 41 (1992), nr 1, s. 76–85.
Refleksje o etyce dziennikarskiej, „Chrześcijanin w świecie” 190 (1992), nr 1, s. 161–172.
Sokrates: narodziny Europy, „Ethos” 21–22 (1993), nr 2–3, s. 202–212.
Sokratas Europos Gimimas, [w:] Trecioji ir Ketvitoji Religios, Filosofijos ir Baznytinio Meno Studiju Savaites, A. Guscius (red.), D.M. Stanciene (red.), Vilnius 1994, s. 183–188.
Majdanek: doświadczenie przemocy imperatywem niezadawania przemocy, [w:] E. Sakowicz (red.), Religie i pokój, Lublin 1994, s. 25–32.
Demokracja bez wartości?, „Chrześcijanin w świecie” 197–198 (1994), nr 2–3, s. 122–133.
Demokracja bez wartości?, „Filozofia” 1995, nr 24, s. 49–58.
Prawda o człowieku w polityce, [w:] Prawdy o prawdzie. Lubelskie odczyty filozoficzne, J. Dębowski (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 1994, s. 87–96.
„W ręku Rady Jego”, „Resovia Sacra. Rocznik Filozoficzno-Teologiczny Diecezji Rzeszowskiej”, 1 (1994), nr 1, s. 195–205.
Postmodernizm, czyli kłopoty z moderną, „Ethos” 33–34 (1996), nr 1–2, s. 116–124.
Telewizja i tajemnica, [w:] O Panu Bogu w telewizji, L. Dyczewski (red.), Biblioteka Niedzieli, Częstochowa 1996, s. 107–124.
Wolność a konieczność, [w:] Wolność we współczesnej kulturze, Z.J. Zdybicka (red.), Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1997, s. 465–480.
Freedom and Necessity, [w:] Freedom in Contemporary Culture. Acts of the V World Congress of Christian Philosophy, Catholic University of Lublin 20–25 August 1996, Z.J. Zdybicka (red.), Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999, s. 81–96.
Rosmini in lingua polacca, [w:] Rosmini e la domanda di Dio tra ragione e religione. Atti del Congresso Internazionale della „Cattedra Rosmini” nel secondo centenario della nascita di A. Rosmini (1797–1997), U. Muratore (red.), Edizioni Sodalitas, Stresa 1998, s. 259–263.
„Najgłębszy zapis mego bytu” (O roli poezji w myśli Karola Wojtyły), „Akcent” 73 (1998), nr 3, s. 126–132.
Troska i odpowiedzialność za człowieka. Refleksje z okazji 20-lecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, „Ethos” 44 (1998), nr 4, s. 40–58.
Troska i odpowiedzialność za człowieka. Refleksje z okazji 20-lecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, [w:] Wdzięczność zobowiązanie. Pontyfikat Jana Pawła II w oczach środowiska naukowego KUL, T. Styczeń (red.), Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999, s. 152–182.
Osoba jest prawem. Komentarz do Antonio Rosminiego personalistycznej koncepcji prawa, „Ethos” 45–46 (1999), nr 1–2, s. 95–108.
Asumo yra teisė. Antonio Rosminio personalistinės koncepcijos komentaras, „Logos” 2000, nr 21, s. 18–29.
Kalendarium Antonio Rosminiego, [w:] A. Rosmini, Zasady etyki, tłum. A.M. Wierzbicki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, s. 39–45.
Problem realizmu w etyce Antonio Rosminiego, „Roczniki Filozoficzne” 47 (1999), z. 2, s. 353–367.
Der Realismus in Antonio Rosminis Ethik, [w:] Realismus als philosophisches Problem, H. Seidl (red.), Olms Verlag, Hildesheim 2000, s. 115–129.
„Satyagraha” i „Solidarność”. Wydarzenia odległe... i bliskie, „Ethos” 51(2000), nr 3, s. 141–151.
Etyka a eudajmonologia, „Roczniki Filozoficzne” 48–49 (2000–2001), z. 2, s. 47–64.
Zmysł religijny a moralność, [w:] Wychowanie człowieka otwartego. Rola „Zmysłu religijnego” Luigi Giussaniego w kształtowaniu osoby, A. Rynio (red.), Jedność, Kielce 2001, s. 158–163.
Uwagi o humanizmie, etosie i etyce pracownika nauki, „Biuletyn Informacyjny IUNG” 15 (2001), nr 1–2, s. 37–40.
Ksiądz Profesor Tadeusz Styczeń – Osoba i Dzieło, [w:] Codzienne pytania Antygony. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Stycznia z okazji 70. urodzin, A. Szostek (red.), A. Wierzbicki (red.), Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 2001, s. 12–17.
Normatywna moc prawdy w etyce Antonio Rosminiego, [w:] Codzienne pytania Antygony. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Stycznia z okazji 70. urodzin, s. 111–123.
Satyagraha Mahatmy Gandhiego jako soteriologia moralna, [w:] Człowiek i polityka. Księga jubileuszowa z okazji 65. urodzin Profesora Jerzego Gałkowskiego, J. Kłos (red.), A. Noras (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2002, s. 277–285.
Moralność a Bóg, „Przegląd Powszechny” 2002, nr 12, s. 307–319.
Pomiędzy zdziwieniem a widzeniem, [w:] Wokół „Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II, A.M. Wierzbicki (red.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003, s. 89–94.
Przekazać ludowi prawdę, [w:] Świadkowie świadka, A.M. Wierzbicki (red.), C. Ritter (red.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003, s. 207–214.
Referendum w sprawie wartości. Totalitarne skrzywienie demokracji?, „Ethos” 61–62 (2003), s. 73–82.
Ewangelia Życia, [w:] Servo Veritatis, Materiały Międzynarodowej Konferencji dla uczczenia 25-lecia pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2003, s. 525–533.
Podstawowy wymiar ludzkiego bytowania. Jana Pawła II ewangelia pracy, „Ethos” 63–64 (2003), nr 3–4, s. 197–206.
Zasada jednocząca ludzkiego poznania, [w:] Jan Paweł II, Fides et ratio. Tekst i komentarze, T. Styczeń (red.), W. Chudy (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 305–317.
O moralnym wymiarze poezji, „Przegląd Powszechny” 2004, nr 10, s. 106–112.
Lubelski Sokrates, [w:] Adam Stanowski, A.M. Wierzbicki (red.), Gaudium, Lublin 2004, s. 147–155.
Drogi nowożytnego racjonalizmu w Augusta Del Nocego interpretacji moderny, [w:] Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, red. J. Sochoń, A. Wierciński, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2005, t. 3, s. 205–226.
Kulturotwórcza rola Kościoła w inicjatywach pastoralnych, [w:] J. Mariański (red.), W służbie Ewangelii i człowiekowi. Archidiecezja Lubelska w latach 1992–2002, Gaudium, Lublin 2005, s. 741–755.
Jan Paweł II a „Solidarność”, [w:] P.P. Gach (red.), Na początku był lipiec. Materiały z sympozjum naukowo-historycznego KUL, 7 czerwca 2005, Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, Lublin 2005, s. 15–20.
Una filozofia capace di pensare la storia, „Il Nuovo Areopago” 2005, nr 4, s. 6–19.
O dwóch możliwościach spotkania literatury i wiary w wieku dekadencji języka, [w:] Z. Zarębianka (red.), J. Machniak (red.), Przestrzeń słowa, Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Wydawnictwo Św. Stanisława BM, Kraków 2006, s. 279–286.
Antropologia Karola Wojtyły odczytana w jego poezji, „Ethos” 76 (2006), nr 4, s. 103–113.
Leggi imperfette in Evengelium Vitae 73, [w:] L. Melina (red.), E. Sgreccia (red.), S. Kampowski (red.), Lo splendore della vita: Vangelo, scienza ed esica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2006, s. 535–537.
Pascalowski duchowy horyzont „Notatnika" Anny Kamieńskiej, „Przegląd Powszechny” 2006, nr 12, s. 83–91.
Spór o personalizm w etyce: Kant – Rossini, [w:] K. Krajewski (red.), Racjonalność w etyce. Normatywna moc prawdy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 189–197.
Jana Pawła II wizja Europy: pomiędzy zagubieniem a odnalezieniem tożsamości, [w:] H. Taborska (red.), J.S. Wojciechowski (red.), Dokąd zmierza Europa, Przywództwo idee wartości, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2007, s. 416–423.
La centralità della persona nella filozofia di Karol Wojtyła, [w:] A. Delogu (red.), M. Morace (red.), Filosofia e letteratura in Karol Wojtyła, Urbaniana University Press, Roma 2007, s. 145–160.
Filozofia zdolna do myślenia o historii, [w:] Instytut Jana Pawła II KUL 25 lat działalności, Lublin 2007, s. 41–51.
Filozofia refleksji i refleksja nad filozofią, „Ethos” 79–80 (2007), nr 3–4, s. 91–101.
Karola Wojtyły filozofia osoby ludzkiej jako podstawa obrony praw człowieka, „Roczniki Filozoficzne” 56 (2008), nr 1, s. 315–328.
Poeci wnętrza, „Akcent” 2008, nr 3, s. 30–38.
Egzystencjalizm religijny francuskiej filozofii XVII wieku w interpretacji Augusta Del Nocego, [w:] S. Janeczek (red.), Oblicza filozofii XVII wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 129–144.

RecenzjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Spór o sumienie, (rec. A. Szostek, Natura, rozum, wolność, Fundacja Jana Pawła II, Rzym 1991), „Znak” 461 (1993), nr 10, s. 174–178.
Wspomnienia i świadectwa o Księdzu Mieczysławie Brzozowskim, (rec. Zawsze miał nadzieję, A. Rynio red., A. i T. Szafrańscy red., Lublin 1992), „Ethos” 23 (1993), nr 4, s. 229–231.
W odpowiedzi na potrzeby nowej ewangelizacji, (rec. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1994), „Przegląd Uniwersytecki” 34 (1995), nr 2, s. 15.
Dwa płuca Europy, (rec. G. Przebinda, Większa Europa. Papież wobec Ukrainy i Rosji, Znak, Kraków 2001), „Ethos” 59–60 (2002), nr 3–4, s. 421–426.
Dialog z Rosją i dialog w Rosji, (rec. G. Przebinda, Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku, Universitas, Kraków 2003), „Ethos” 63–64 (2003), nr 3–4, s. 521–524.
Narodziny tradycji, (rec. Z. Herbert, H. Elzenberg, Korespondencja, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2002; Z. Herbert, J. Zawieyski, Korespondencja 1949–1967, Biblioteka Więzi, Warszawa 2002), „Ethos” 65–66 (2004), nr 1–2, s. 540–545.
Gdzie się podział złoty róg?, (rec. Z. Krasnodębski, Demokracja peryferii, słowo/ obraz/ terytoria, Gdańsk 2003), „Ethos” 67–68 (2004), nr 3–4, s. 395–400.
Świadek totalitaryzmu i miłosierdzia (rec. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Znak, Kraków 2005), „Memoranda” 2005, nr 2, s. 546–551.
Układ planet i siła ducha (rec. B. Królikowski red., Z naszego półwiecza. Wspomnienia absolwentów filologii polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rocznik 1951–1955, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005), „Ethos” 75 (2006), nr 3, s. 242–246.

Sprawozdania, opracowaniaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Kościół wobec doświadczenia totalitaryzmu, „Ethos” 15–16 (1991), nr 3–4, s. 290–293.
Oblicza polskiego katolicyzmu. Refleksja o dialogu i prawdzie, „Ethos” 29 (1995), nr 1, s. 279–282.
Czytanie Czechowicza: usłyszeć nutę człowieczą. Sprawozdanie z sympozjum w 60-lecie śmierci poety, Lublin 9–10 IX 1999, „Ethos” 48 (1999), nr 4, s. 256–260.
The Lublin Diocesan Center for Christian-Jewish Dialogue, [w:] Jews and Christians in Dialogue II: Identity – Tolerance – Understanding, M. Bron Jr (ed.), Almquist & Wiksell International, Stockholm 2001, s. 160–165.
Czy muzyka jest kluczem do teologii? (sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum z okazji setnej rocznicy urodzin Hansa Ursa von Balthasara, Papieski Uniwersytet Laterański, Rzym 6–7 X 2005), „Ethos” 73–74 (2006), nr 1–2, s. 355–358.


Opracowania haseł encyklopedycznych
Humanitaryzm, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 6, kol. 1307–1307.
Ideał, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 6, kol. 1399–1401.
Indywidualizm w etyce, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 7, kol. 178–179.
Del Noce Augusto, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2, s. 466–468.
Gandhi Mohandas Karamchand, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 3, s. 12–17.
Kognitywizm w etyce, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 9, kol. 291–292.
Kotarbiński Tadeusz; Etyka, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 9, kol. 1063.

Prace redaktorskieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Codzienne pytania Antygony. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Tadeusza Stycznia z okazji 70. urodzin, A. Szostek (red.), A.M. Wierzbicki (red.), Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 2001.
Hanna Malewska, A.M. Wierzbicki (red.), Gaudium, Lublin 2003.
Wokół „Tryptyku rzymskiego" Jana Pawła II, A.M. Wierzbicki (red.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003.
Świadkowie świadka, A.M. Wierzbicki (red.), C. Ritter (red.), J. Merecki (red.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003.
Adam Stanowski, A.M. Wierzbicki (red.), Gaudium, Lublin 2004.
Jan Nowak-Jeziorański, A.M. Wierzbicki (red.), Gaudium, Lublin 2006.
 

Komentarze, polemikiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Radici non politiche della cisi politica polacca, „La Nuova Europa” 252 (1993), nr 6, s. 107–114.
La crisi della democrazia polacca, „La Nuova Europa” 265 (1996), nr 1, s. 79–87.
Walka o kulturę, „Słowo. Dziennik Katolicki”, 3.01.1996, nr 2 (745), s. 6–7.
Sprawa Tischnera, „Ethos” 33–34 (1996), nr 1–2, s. 228–292.
W podróży do Itaki, „Ethos” 37 (1997), nr 1, s. 243–251.
Eucharystia i życie, „Ethos” 41–42 (1998), nr 1–2, s. 87–94.
Zbigniew Herbert – filozof, „Lubelski Gość Niedzielny” 1999, nr 1, s. 23.
Sprawa Rosminiego, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 30, s. 11.
Bóg wielki nieobecny?, „Ethos” 59–60 (2002), nr 3–4, s. 457–461.
Papież i zagrożenie totalitarne, „Gazeta Wyborcza” 31.01–1.02.2004, s. 24–25.
Katolicyzm i nihilizm, „Więź” 2004, nr 4, s. 7–9.
Adwent Ukrainy, „Ethos” 67–68 (2004), nr 3–4, s. 503–505.
Czy Europa może żyć samym chlebem?, „Ogniwo. Pismo Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej” 2004, nr 1, s. 28–34.
Czekając na Świętego Benedykta, „Więź” 2005, nr 5–6, s. 6–9.
Gdy życia koniec szepce do początku, „Ethos” 2005, [numer specjalny], s. 136–140.
Profesor Wojciech Chudy, „Przegląd Uniwersytecki” 106 (2007), nr 2, s. 19–20.
Zawsze pragnął służyć prawdzie [Edytorial], „Ethos” 79–80 (2007), nr 3–4, s. 5–7.
Biskupi ożywiają polską demokrację, „Gazeta Wyborcza” 3.01.2008, s. 16.
Przegrana sumienia?, „Gazeta Wyborcza” 19.06.2008, s. 21.
Dar i zmaganie [Edytorial], „Ethos” 81 (2008), nr 1, s. 5–8.
Z perspektywy drugiego pokolenia uczniów, [w:] A. Szostek (red.), M. Filipiak (red.), Obecność. Karol Wojtyła – Jan Paweł II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dar i odpowiedzialność, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, s. 390–395.
Wezwanie do heroizmu myślenia [Posłowie], [w:] J. Makowski (red.), J. Salamon (red), Chrześcijaństwo przed nami, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 195–200.
Czy etyka powinna dzielić?, „Gazeta Wyborcza” 3.10.2008, s. 25.
Czy to naprawdę sól?, „Rzeczpospolita”, 14–15.02.2009, s. 23.
Etyka – ani religijna, ani ateistyczna, „Gazeta Wyborcza” 27.02.2009, s. 23–24.