Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

ZIELONA SIEĆ dla Lublina - spotkanie online

ZIELONA SIEĆ dla Lublina - spotkanie online

Serdecznie zapraszamy na 21. Rozmowy o mieście pt. "Zielona Sieć dla Lublina. Zintegrowany system powiązań terenów zieleni", które odbędą się online we wtorek 20 kwietnia 2021 o 17.00.

Program spotkania:
- słowo wstępne - dr Mariusz Sagan (Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin)
- prezentacja Zielonej Sieci - dr inż. Jan Kamiński (Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL)
- dyskusja
Zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/mPP86X5iHixKTNtX9
Link do prezentacji opracowania online z mapą łączników:
https://fkpmapy.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=23b73c84d8dd4b52a977893a1cafb402
Opracowanie jest wynikiem pracy trojga stażystów Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" pod opieką Marcina Skrzypka, specjalisty ds. kultury przestrzeni i koordynatora programu stażowego "Szlifujemy diamenty": mgr inż. Judyty Stani, mgr inż. Anny Stoffer - absolwentek gospodarki przestrzennej i architektury krajobrazu KUL oraz mgr inż. Marcina Bieńko - absolwenta gospodarki przestrzennej KUL. Staże odbyły się pod we współpracy z dr inż. Janem Kamińskim, w latach 2018-2019 w ramach "Zintegrowanego Programu Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników KUL".

Zawsze staramy się, aby stażyści i stażystki Ośrodka mogli zaangażować się w prace, które przyniosą wymierny rezultat dla społeczeństwa i staną się mocnym punktem w ich CV. Dzięki współpracy z dr inż Kamińskim w tym przypadku udało się znaleźć cel nie tylko konkretny, ale także innowacyjny, który może odmienić oblicze Lublina, jeśli koncepcja Zielonej Sieci znajdzie akceptację wśród decydentów. Jest ona przykładem "wartości dodanej", która pojawia się dzięki kapitałowi społecznemu i instytucjom otwartych na współdziałanie. Staże te wpisują się w globalny model uczenia "community engagement" i "service learning" polegający na angażowaniu studentów i studentek w zadania wyraźnie akcentujące korzyści społeczne i dobro wspólne.
 
Idea Zielonej Sieci polega na połączeniu wszystkich lubelskich terenów zieleni w spójny system rekreacyjny i przyrodniczy za pomocą zielonych łączników. Każdy z takich łączników, w zależności od szerokości, zawiera nasadzenia drzew, krzewów, ścieżkę pieszą, trasę rowerową, miejsca rekreacji i odpoczynku, a także elementy wyróżniające go spośród innych. Szersze łączniki mogą mieć charakter parków linearnych.

Potencjał Lublina to doliny rzeczne oraz suche doliny i wąwozy przenikające zabudowę miejską, parki, skwery i zieleń osiedlowa. Ważne są również ogrody działkowe, cmentarze, tereny półnaturalne, nieużytki, pola uprawne, tereny poprzemysłowe, kolejowe, powojskowe, tereny komunikacji i wiele innych. To właśnie na tych terenach mogą powstać zielone łączniki. Część z nich bazuje na istniejących nieformalnych ścieżkach i skrótach użytkowanych przez mieszkańców. Niektóre wymagają odnowienia istniejących przejść podziemnych lub kładek. Część to nowe trasy wymagające budowy przejść dla pieszych i rowerzystów w poziomie jezdni, likwidacji istniejących barier, ogrodzeń, budowy kładek lub przejść pod ulicami. Idea jest zgodna z istniejącymi opracowaniami np. ESOCh - a jednocześnie rozwija je i znacznie powiększa.

Projekty tego typu są od lat realizowane w dużych miastach, które postawiły na odważne wizje realizacji rozwoju zrównoważonego. Przykładami mogą być: Zielona sieć Hamburga, londyński Jubilee Greenway, sieć Greenprint w Memphis oraz Park Connector Network w Singapurze. Lublin ze swoim naturalnym systemem dolin i wąwozów ma bardzo krótką drogę do podobnych osiągnięć, a wręcz może być liderem podobnych zmian, jeśli tylko w porę się o to zatroszczymy.

Realizacja Zielonej Sieci znacznie zwiększy dostępność terenów zieleni. Wchodząc do jednego parku lub wąwozu zyskujemy swobodny dostęp do wszystkich terenów w mieście. Zielona Sieć to także odpowiedź na wyzwania pandemii, która zwiększyła zapotrzebowanie na tereny zieleni, równomiernie rozłożone w mieście, bliskie i łatwo dostępne z miejsca zamieszkania. Zielona Sieć to także udostępnianie drzemiącego potencjału - terenów zieleni półnaturalnej i terenów otwartych.

Początkiem prac nad Zieloną Siecią była koncepcja Green Connection - część aplikacji ESK 2016, autorstwa Jana Kamińskiego i Ewy Kipty.

Na spotkaniu zaprezentujemy obecny stan zaawansowania prac nad projektem oraz będziemy rozmawiać o dalszych kierunkach działań i wyzwaniach z nim związanych. Jesteśmy także ciekawi Państwa propozycji dotyczących rozwoju sieci oraz potrzebnych łączników. Szukamy także osób i instytucji, które chciałyby współpracować przy wdrażaniu idei.

Jan Kamiński, Marcin Skrzypek

kontakt:
Jan Kamiński
Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H, 20-708 Lublin
[email protected][email protected]
+48 698 869 440