Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie on-line wokół książki Jana Pomorskiego "Homo Metahistoricus" (10.6.2019)

Historia – edukacja – polityka. Współczesne wyzwania

Jakość edukacji będzie miała wpływ na przyszłe życie jednostek, kondycję państwa, kierunek i jakość procesów społecznych. Swoje oczekiwania formułują nie tylko główni uczestnicy procesu edukacyjnego, ale także politycy i społeczeństwo. W dobie powszechnego dostępu do informacji dynamicznie rozwijają się pozaszkolne inicjatywy edukacyjne.

Jak – wobec wyzwań współczesności – powinna być realizowana edukacja historyczna, aby nie stała się jednostronnym narzędziem sterowania?

W spotkaniu wzięli udział: Andrzej Brzozowski, Agnieszka Jaczyńska, Andrzej Radomski, Krzysztof Styczyński, Aleksandra Zińczuk (moderator).

Termin: 10 czerwca 2019 r., godz. 19:00.

Miejsce: Sala Czarna, Ośrodek Brama Grodzka-Teatr NN, ul. Grodzka 21.

Andrzej Brzozowski jest współautorem (z Grzegorzem Szczepańskim) podręcznika dla szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych Ku współczesności. Dzieje najnowsze 1918–2006 (Stentor 2006). Jest redaktorem publikacji edukacyjnych m.in. mini serii Notatnik historyczny. Współpracował z kilkoma czasopismami historycznymi, był redaktorem naczelnym miesięcznika IPN „Pamięć.pl”. Jest członkiem redakcji periodyku „Mówią Wieki”.

Agnieszka Jaczyńska w latach 2000–2016 kierowała działem edukacji w Oddziale IPN w Lublinie. W swoim dorobku ma liczne publikacje edukacyjne i popularyzatorskie, m.in. jest autorką albumu Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna „pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie 1942 –1943 (2012; Nagroda Klio). Współpracuje ze Wspólną Polsko-Niemiecką Komisję Podręcznikową Historyków i Geografów. Jest wicedyrektorem Zespołu Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu.

Andrzej Radomski jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych. Od 2004 r. kieruje Zakładem Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS, jest redaktorem naczelnym pisma „Kultura i Historia”. Prowadzi badania dotyczące m.in. humanistyki cyfrowej, wizualizacji wiedzy i nauczania oraz nauki o kulturze. Jest m.in. autorem książki Humanistyka w świecie Informacjonalizmu (2014).

Krzysztof Styczyński jest nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Jest autorem materiałów edukacyjnych, inicjatorem projektów i działań popularyzatorskich i edukacyjnych, również międzynarodowych dotyczących m.in. stosunków polsko-żydowskich i Holocaustu.

                                             
 

Spotkanie jest częścią cyklu „Spotkania w Bramie” organizowanego przez portal Ohistorie.eu wraz z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN". Jest to cykl otwartych seminariów humanistycznych pod patronatem Towarzystwa Historiograficznego, poświęconych historii Lubelszczyzny i tematyce badań nad Europą Środkowo-Wschodnią.