Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" na II Międzynarodowej Konferencji "Holocaust Museums and Memorial Places in Post-communist Countries"

Prezentacja działań Ośrodka na rzecz Pamięci.

W dniach 27 i 28 maja 2013 roku w Rydze odbyła się II Międzynarodowa Konferencja "Holocaust Museums and Memorial Places in Post-communist Countries: Challenges and Opportunities".

Organizatorami konferencji byli: Riga Ghetto and Latvian Holocaust Musem oraz Baltic International Tolerance Center. W konferencji wzięli udział przedstawiciele muzeów i organizacji działających na rzecz pamięci o Holokauście z Łotwy, Litwy, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Polski, a także z Izraela i Stanów Zjednoczonych. Działają one przede wszystkim w obszarach upamiętniania, badań naukowych i edukacji.

Główne tematy podejmowane podczas sesji: upamiętnianie Holocaustu w krajach postkomunistycznych; rola bojowników w czasie II wojny światowej oraz ich miejsce w zbiorowej pamięci o Holokauścieruch oporuSprawiedliwi Wśród Narodów; pamięć zbiorowa o Holocauście, zagadnienia tolerancji i ksenofobii.

 

Podczas konferencji Joanna Zętar z Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr  NN" wygłosiła referat dotyczący dokumentacyjnych, edukacyjnych i artystycznych działań Ośrodka na rzecz Pamięci. Referat nosił tytuł: “The Memory of the Place” - pre-war Jewish Life and Holocaust in Lublin commemorated in educational, artistic and documentary activities of Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN”. Jednym z jego elementów była prezentacja makiety 3D nieistniejącej dzielnicy źydowskiej (www.makieta.teatrnn.pl). Referat został wygłoszony w sesji pt. Collective memory about the Holocaust, tolerance and xenophobia.

Więcej informacji o konferencji na stronie: "Shamir Project".

 

_____________________

T he 2nd International Conference – Holocaust Museums and Memorial Places in Post-communist Countries: Challenges and Opportunities took place in Riga on 27th and 28th of May 2013.

The conference was organized by Riga Ghetto and Latvian Holocaust Musem and the Baltic International Tolerance Center. The conference was attended by representatives of museums and organizations working for the memory of the Holocaust in Latvia, Lithuania, Russia, Belarus, Ukraine, Polish, as well as Israel and the United States. They work mainly in the areas of commemoration, research and education.

The conference emphasized importance of the Holocaust remembrance in small European countries with overlapping memories. It also focus on hidden resources for Holocaust remembrance and research in these countries, on the peculiarities of the Holocaust education and unknown pages of Resistance movement and heroism in ghettos and concentration camps. Session on informal Jewish education as a part of museums’ activities was also included in the program.

Main key topics of conference were: Memorialization of the Holocaust in post-communist countries; Jewish warriors in the WWII and their place in collective memory about the Holocaust; Resistance movement; Righteous Amongst the Nations; Jews of the Reich and Protectorate deported to Eastern Europe for extermination; Collective memory about the Holocaust, tolerance and xenophobia.

 

During the conference, Joanna Zętar from the "Grodzka Gate - NN Theatre" Center gave a lecture on documentary, educational and artistic activities of the Centre. The lecture was titled: “The Memory of the Place” - pre-war Jewish Life and Holocaust in Lublin commemorated in educational, artistic and documentary activities of Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN”. One part of lecture was a presentation 3D model of pre-war Jewish Quarter in Lublin (www.makieta.teatrnn.pl). The lecture was presented during the session: Collective memory about the Holocaust, tolerance and xenophobia.

More about Conference: "Shamir Project".