Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" na 2. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej. Granice dziedzictwa

Prezentacja projektu "Lublin 2.0".

W dniach 11-14 czerwca 2013 roku w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyło się 2. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej / 2nd Heritage Forum of Central Europe. Hasłem przewodnim Forum były "Granice dziedzictwa" / "The Limits of Heritage".

 

Podczas Forum Joanna Zętar z Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN zaprezentowała rerefrat "Lublin 2.0 - the interactive reconstruction of Lublin's history. Case study of using heritage for creating a positive image of Lublin". Referat został zaprezentowany w sesji "Miasta atrakcyjne - rola dziedzictwa" / "Attractive cities - the role of heritage" i spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.

 

Propozycja referatu zgłoszona przez Ośrodek została wybrana do zaprezentowania przez Międzynarodowy Komitet Selekcyjny, który 22 lutego 2013 roku obradował w Bratysławie spośród 200 zgłoszeń. 

 

2. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej jest kontynuacją spotkania zorganizowanego w 2011 r. Spotkanie to potwierdziło potrzebę dialogu i wymiany doświadczeń odnośnie dziedzictwa kulturowego w krajach Grupy Wyszegradzkiej, a także poza nią.

Problematyka 2. Forum dotyczyła współczesnych, międzynarodowych problemów dziedzictwa, które były dyskutowane zarówno na przykładach środkowoeuropejskich, jak i światowych. W ten sposób program Forum skierowany był nie tylko do osób z regionu oraz osób zajmujących się dziedzictwem regionu, ale także dla szerszej międzynarodowej grupy ekspertów i badaczy odwołujących się do szeroko pojętego dziedzictwa. 

Tematy poszczególnych sesji 2 Forum Dziedzictwa Europy Środkowej "Granice dziedzictwa":

- Granice dziedzictwa
- Zarządzanie wieloskalowymi obiektami dziedzictwa kulturowego
- Dziedzictwo i polityka
- Jak sprzedać dziedzictwo?
- Miasta atrakcyjne - rola dziedzictwa
- Dziedzictwo niechciane
- Niematerialne dziedzictwo kulturowe.
 

Forum odbyło się w ramach Polskiej Prezydencji w Grupie Wyszegradzkiej.

 

Więcej informacji:

http://www.mck.krakow.pl/conference/2-forum-dziedzictwa-europy-srodkowej-granice-dziedzictwa

 

 

___________________________________

 

2nd Heritage Forum of Central Europe took place on 11-14 June 2013 at International Cultural Center in Crakow. The theme of the 2nd Forum were "The Limits of Heritage".

During the Forum, Joanna Zętar from the "Grodzka Gate - Theatre NN" Center presented the paper "Lublin 2.0 - the interactive reconstruction of Lublin's history. Case study of using heritage for creating a positive image of Lublin". The paper was presented at the session" Attractive cities - the role of heritage" and met with great interest the audience.

The proposal of the paper about "Lublin 2.0" project was selected for presentation by the International Selection Committee from 200 submissions.

 

2nd Heritage Forum of Central Europe is a continuation of a meeting which took place in 2011. 1st Heritafe Forum confirmed the need for dialogue and exchange of experiences on cultural heritage in the countries of the Visegrad Group and beyond. Issues of 2nd Forum related to today's international heritage that were discussed on the base oof examples from Central Europe. The Forum was aimed not only to people from the region and dealing with the legacy of the region, but also for the wider international group of experts and scholars appeal to the wider heritage.

 

The discussions were held in six parallel thematic sessions:

- The limits of heritage,
- Heritage and politics,
- How to sell heritage?,
- Attractive cities – the role of heritage,
- Management of large-scale cultural heritage properties,
- Intangible cultural heritage.

The thematic meetings will be introduced by a panel discussion called The limits of reconstruction?

The Forum was held under the Polish Presidency of the Visegrad Group.

 

More: http://www.mck.krakow.pl/conference/2-forum-dziedzictwa-europy-srodkowej-granice-dziedzictwa