Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Misterium Światła i Ciemności / The Mystery of Light and Darkness (16.03.2024)

Misterium Światła i Ciemności / The Mystery of Light and Darkness (16.03.2024)

16 marca 1942 roku rozpoczęła się w Lublinie akcja „Reinhardt”, mająca na celu wymordowanie ludności żydowskiej przebywających na terenie Generalnego Gubernatorstwa. To w tym dniu, z Lublina do obozu zagłady w Bełżcu wyruszył pierwszy transport z żydowskimi mieszkańcami miasta. Od wielu lat, w rocznicę tych wydarzeń, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” za pomocą działań artystycznych i edukacyjnych przypomina o tym tragicznym dniu. Stał on się symbolem naszej pamięci o zbrodni popełnionej przez niemieckich nazistów na polskich Żydach. Poprzez różne inicjatywy dążymy do nadania należytego znaczenia tej symbolicznej dacie.

For English scroll down

Misterium Światła i CiemnościBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Naszym celem jest, aby rocznica wydarzeń 16 marca 1942 roku została uznana za ogólnonarodowy „Dzień Pamięci o Zagładzie Polskich Żydów”. Główną formą upamiętnienia tego dnia w Lublinie jest „Misterium Światła i Ciemności”, które co roku od 22 lat odbywa się po zmroku w Bramie Grodzkiej. Rozpoczyna się ono od odczytania nazwisk przedwojennych mieszkańców dzielnicy żydowskiej, którzy (z dużym prawdopodobieństwem) zostali wywiezieni w pierwszym transporcie skierowanym do obozu zagłady w Bełżcu. Następnie, w przestrzeni gdzie było kiedyś Miasto Żydowskie, gasną wszystkie światła. W tej ciemności świeci się jedynie pojedyncza latarnia – ostatnia, ocalona lampa z miasta żydowskiego – symboliczna „Latarnia Pamięci”. Po drugiej stronie Bramy, na Starym Mieście, światło wciąż się pali i trwa zwyczajne, codzienne życie. Brama Grodzka na chwilę przemienia się w Bramę pomiędzy Światłem i Ciemnością, a osoby biorące udział w tym Misterium wchodzą w tę ciemność, kierując się ku Latarni Pamięci.

To przy niej zapalamy znicz – „Światło Pamięci”, które jest następnie przekazywane z rąk do rąk przez uczestników Misterium, ustawionych co kilkadziesiąt metrów wzdłuż drogi, którą prowadzono Żydów na Umschlagplatz, skąd odjeżdżały transporty z lubelskimi Żydami do obozu zagłady. Misterium kończy się na ulicy Zimnej, przy instalacji „Nie/Pamięć Miejsca” – miejscu upamiętniającym Zagładę polskich Żydów w ramach akcji „Reinhardt”.

Szczegółowy program wydarzenia:

17:00 Otwarcie Instalacji Pamięci „Miasto Odchodzi” – plac Zamkowy,

17:15 Początek Misterium Światła i Ciemności – Brama Grodzka,

18:15 Przejście Szlakiem Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady” – początek: Latarnia Pamięci, ul. Podwale,

19:30 Zakończenie Misterium przy Instalacji „Nie/Pamięć Miejsca” – ul. Zimna.

Do udziału w Misterium Światła i Ciemności zapraszamy mieszkańców Lublina.

Misterium towarzyszą działania edukacyjne dla młodzieży z lubelskich szkół.

Regulamin spotkania

[EN]

The Mystery of Light and DarknessBezpośredni odnośnik do tego akapitu

On the 16th of March 1942, Operation Reinhardt commenced in Lublin with the aim of exterminating the Jewish population of the Generalgouvernement. On that day, the first transport of the city's Jewish inhabitants left Lublin for the death camp in Belzec. For many years, on the anniversary of these events, the Grodzka Gate - NN Theatre Centre has commemorated this tragic day through artistic and educational activities. It has become a symbol of our remembrance of the crime committed by German Nazis against Polish Jews. Through various initiatives, we strive to give proper meaning to this symbolic date.

Our goal is to have the anniversary of the events of March 16th, 1942, recognized as a national 'Holocaust Remembrance Day for Polish Jews.' The primary way of commemorating this day in Lublin is through the 'Mystery of Light and Darkness,' held annually for the past 22 years after dark at the Grodzka Gate. The ceremony begins with the reading of the names of the pre-war residents of the Jewish quarter, who were most likely deported in the first transport to the Belzec death camp. Subsequently, in the space where the Jewish quarter once stood, all lights are extinguished. Amidst the darkness, only a single lantern glows—the last surviving lamp from the Jewish quarter, symbolizing the 'Lamp of Memory.' On the opposite side of the Gate, in the Old Town, lights remain on, and everyday life continues. The Grodzka Gate momentarily transforms itself into a gateway between Light and Darkness, and those participating in this commemoration move into the darkness, making their way toward the Lamp of Memory.

It is at this site that we light a candle - the 'Light of Remembrance,' which is then passed on from hand to hand by the Mystery of Light and Darkness participants, positioned every few dozen meters along the road where Jews were led to the Umschlagplatz, the departure point for transports carrying Lublin Jews to the death camp. The Mystery ends on Zimna Street, at the 'Mis/Remembrance of the Place' art  installation - a site commemorating the extermination of Polish Jews as part of Operation Reinhardt.

Schedule:

17:00: Opening of the Artistic Installation "Miasto Odchodzi" | Plac Zamkowy,

17:15: Start of The Mystery of Light and Darkness | Grodzka Gate,

18:15: Memory Trail "Lublin. Memory of the Holocaust" | Lamp of Memory, Podwale St.,

19:30: Closing Ceremony at the ‘“Mis/Remembrance of the Place” – art installation | Zimna St.

Patronat honorowy / Honorary patronageBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk 

Patronat medialny / Media patronageBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Misterium Światła i Ciemności. Rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu

Kategorie