Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

II Spotkania Warsztatowe Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej

23 - 24 października 2010 roku w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" odbyły się II Spotkania Warsztatowe Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej. Podczas spotkania poruszonych zostało kilka zagadnień,  między innymi interdyscypilnarności historii mówionej.
W dyskusji udział wzięli reprezentanci różnych dziedzin nauki, wykorzystujący wywiady w swojej pracy naukowo - badawczej i zawodowej. Druga część spotkania byłą poświęcona archiwizacji nagrań. W dyskusji zwrócono uwagę na standardy opracowania wywiadów i tworzenia indeksów pozwalających na proste i szybkie wyszukiwanie interesujących wątków. Rozmawiano również o potrzebie tworzenia ogólnopolskiej bazy danych skupiającej informacje o istniejących zasobach archiwów, stowarzyszeń i ośrodków radiowych.


Polskie Towarzystwo Historii Mówionej powstało w styczniu 2009 r. w Krakowie. Zrzesza historyków oraz badaczy i badaczki wielu innych dyscyplin humanistyki z całej Polski profesjonalnie zajmujących się historią mówioną. Wśród członków PTHM znajdują się między innymi członkowie uznanych i cenionych ośrodków badawczych jak: Fundacja Ośrodka „Karta” z Warszawy czy Brama Grodzka-Teatr NN z Lublina. Silnie reprezentowani są pracownicy polskich uczelni, doktoranci, członkowie stowarzyszeń oraz osoby od lat samodzielnie prowadzące projekty badawcze i edukacyjne wykorzystujące metodę i źródła historii mówionej.

Polskie Towarzystwo Historii Mówionej stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej, tak jako dziedziny nauki czy kultury, jak i działalności społecznej. Dlatego za ważne uważamy upowszechnianie tych standardów oraz doskonalenie warsztatu osób i instytucji odpowiedzialnych za zbieranie i archiwizowanie zapisów audio i audiowizualnych oraz innych materiałów z dziedziny historii mówionej lub dziedzin jej pokrewnych. Wierzymy w sens rozwijania w społeczeństwie zainteresowań historią mówioną, dziejami najnowszymi, kulturą i historią lokalną - jest to dla nas jedna z kluczowych form kształtowania krytycznej postawy wobec dziejów. Kładziemy także nacisk na profity, jakie historia mówiona dać może tak badaniom historycznym, jak i edukacji historycznej.

Kategorie

Słowa kluczowe