Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Forum Kultury Przestrzeni – geneza i powstanie

Przestrzeń to nie tylko
objętość czy miejsce.
Przestrzeń to sieć relacji

 

Forum Kultury Przestrzeni powstało jako realizacja wniosków podjętych na spotkaniu promocyjnym 29. numeru „Scriptores” pt. Rozmowy o kulturze przestrzeni, które odbyło się w dniu 27 września 2005 roku w Trybunale Koronnym.

Formalnie Forum Kultury Przestrzeni zostało powołane 22 listopada 2005 roku na spotkaniu w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” przez przedstawicieli środowisk twórczych i naukowych, dla których problemy kultury przestrzennej w ogóle, a Lublina i Lubelszczyzny w szczególności, nie są obojętne.

Porozumienie w sprawie utworzenia Forum podpisali:

Andrzej Kasprzak (Stowarzyszenie Architektów Polskich)
Romuald Dylewski (Towarzystwo Urbanistów Polskich)
prof. Elżbieta Przesmycka (Politechnika Lubelska)
prof. Krzysztof Wojciechowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
prof. Lechosław Lameński (Stowarzyszenie Historyków Sztuki)  
Jacek Serafinowicz (Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków)
Tomasz Pietrasiewicz (Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN")

 

 

GENEZA POWSTANIA FORUM KULTURY PRZESTRZENI

Na początku był numer „Scriptores” pt. Rozmowy o kulturze przestrzeni. Pierwotnie planowaliśmy poświęcić go ogólnie małym ojczyznom, ale zagadnienia dotyczące przestrzeni okazały się na tyle zajmujące, że zdominowały numer. Podpisany niżej redaktor pisma był wówczas zupełnym laikiem w sprawach przestrzeni, więc by przygotować się do pracy, postanowił porozmawiać ze specjalistami. I tak powstało siedem rozmów składających się na numer, który w ten nie do końca zamierzony sposób zyskał dużą wartość edukacyjną. Jedna z rozmów została przeprowadzona z Romualdem Dylewskim, wybitnym urbanistą, który bardzo podkreśla, aby o przestrzeni mówić w kontekście kultury. To istotne: nie „zagospodarowania”, „estetyki”, „wygody”, „planowania” czy „architektury”, ale właśnie KULTURY.

On to właśnie na spotkaniu promocyjnym numeru zaproponował założenie forum, którego zadaniem byłoby organizowanie spotkań mających za celu podnoszenie poziomu kultury przestrzeni w Lublinie i regionie.

Spotkanie to odbyło się w Trybunale Koronnym 27 września 2005 i trwało ok. 2,5 godziny. Sala była pełna. Do zaproszeń dołączaliśmy „rachunek sumienia” dotyczący przestrzeni, a w trakcie spotkania podjęta została próba sformułowania Karty Dobrej Przestrzeni.

 

Czytaj więcej>>> Rozmowy o kulturze przestrzeni – debata publiczna

 

Forum zawiązało się 22 listopada 2005 roku, natomiast 1 grudnia podpisano porozumienie, w którym można znaleźć informacje o jego członkach oraz sposobie działania. Osiemnastego stycznia 2006 roku Forum Kultury Przestrzeni uzyskało akceptację od ówczesnego Prezydenta Lublina, Andrzeja Pruszkowskiego.

Na spotkaniu z wicedyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Elżbietą Mącik i wiceprezydentem Ryszardem Pasikowskim, które odbyło się 27 lutego 2006 roku, ustalono termin pierwszego spotkania: czwartek 2 marca 2006 roku. W spotkaniu uczestniczyli również: Romuald Dylewski, prof. Krzysztof Wojciechowski, Lechosław Lameński, Tomasz Pietrasiewicz i niżej podpisany. Informacje o tych osobach można znaleźć w tekście porozumienia o utworzeniu Forum.

 

 

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA FORUM KULTURY PRZESTRZENI
(załącznik do porozumienia w sprawie utworzenia Forum Kultury Przestrzeni)

Zebrani w dniu 22 listopada 2005 roku przedstawiciele organizacji i środowisk zainteresowanych kulturą przestrzeni Lublina i Lubelszczyzny powołują Lubelskie Forum Kultury Przestrzeni przy Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Zebrani deklarują swój udział w radzie Forum.

Organizatorem Forum jest Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Ośrodek dysponuje infrastrukturą (pomieszczenia, sprzęt, pracownicy) odpowiednią do organizacji takiej działalności.

Forum ma na celu przede wszystkim podniesienie kultury przestrzeni Lublina jako metropolii Polski Wschodniej oraz kultury przestrzeni Lubelszczyzny, w tym zwiększenia ich konkurencyjności wobec innych miast i regionów.

Powyższe cele będą realizowane głównie poprzez organizowanie cyklicznych otwartych dyskusji na tematy związane z tymi problemami.

Zakłada się, że spotkania te będą miały charakter „specjalistyczny” i „edukacyjny” i będą się odbywały raz w miesiącu (na przemian).

W cyklu spotkań specjalistycznych będą podnoszone istotne problemy przestrzeni Lublina i regionu. Będzie brał w nich udział referent (autor lub t.p.) i koreferent-specjalista wyławiający problemy do dyskusji podejmowanej następnie przez panel specjalistów, a także uczestników.

Spotkania edukacyjne będą miały bardziej swobodną formę z referatem wprowadzającym jako płaszczyzną dyskusji. Większą rolę będzie w nim odgrywał udział publiczności.

Wszystkie spotkania będą miały charakter otwarty i będą zapowiadane w mediach. Dokumentacja spotkań zostanie upubliczniona (np. na stronach www), a wnioski w formie dokumentu będą kierowane do właściwych władz i mediów.

Na spotkaniach rady Forum organizowanych cyklicznie, np. raz na kwartał, będzie ustalany program kolejnych spotkań.

Członkowie rady mogą zapraszać inne osoby do swojego grona, a także delegować do udziału w spotkaniach inne osoby reprezentujące dane środowisko lub organizację.


Marcin Skrzypek