Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Jedna Brama - Dwa Święta / One Gate - Two Holidays (6.11.2014-19.12.2014)

Tegoroczna edycja projektu koncentruje się na zaangażowaniu uczniów z Lublina i z Izraela w przygotowanie materiałów dotyczących celebrowanego przez nich święta: Polacy przygotują materiały na temat Bożego Narodzenia, Izraelczycy - Chanuki. Uczniowie z Polski i Izraela będą przekazywać wiedzę sobie nawzajem a tym samym uczyć się współpracy z przedstawicielami innej kultury i religii, budować postawę otwartości i dowiadywać się więcej na temat własnej tożsamości. Efekty ich pracy zostaną zaprezentowane w internecie oraz w postaci książeczki artystycznej. Przy projekcie pomagają wolontariusze EVS z Izraela i Ukrainy.
 

www.2holidays.nntheatre.pl
 

This edition of the project is based on involving pupils from Lublin and Israel in preparation of materials regarding a holiday that is celebrated by them: Polish pupils will prepare materials about Christmas and Israelis – about Channukah. Pupils from Poland and Israel will convey knowledge to each other and thus learn how to cooperate with representatives of different culture and religion, build an attitude of openness and getting to know their own identity better. Results of their common work will be presented in the Internet and as an art book. The project is realized with the support of EVS volunteers from Israel and Ukraine.

one-gate-two-h.JPG

 

Działania
Poprzez uczestnictwo w warsztatach kulturowych i artystycznych, uczniowie zdobywali wiedzę na temat tradycji świątecznych: potraw, obyczajów, historii i genezy świąt oraz dzielili się osobistymi historiami. Zgromadzone informacje zostały umieszczone na stronie internetowej prowadzonej w języku angielskim, która służy jako platforma komunikacji dla uczestników z obu krajów. W ten sposób Polacy poznają historię i obyczaje związane z żydowską Chanuką, a Izraelczycy - z Bożym Narodzeniem.
Materiały przygotowane przez uczniów z Polski i z Izraela zostały wykorzystane do stworzenia książeczki artystycznej (w Domu Słów) pokazującej wspólne elementy obu świąt i nawiązującej do wielokulturowej przeszłości Lublina.

Finał
19 grudnia odbyło się finałowe spotkanie w Bramie Grodzkiej. Na początku zaprezentowane zostały efekty projektu: książka artystyczna oraz strona internetowa z dokumentacją projektową oraz filmowymi opowieściami uczniów. Otrzymali oni także kartki chanukowe przygotowane przez uczniów z Izraela.
Następnie rozpoczęło się świętowanie chanuki. O zapalenie świec i błogosławieństwo zostali poproszeni nasi goście: Karol Yaron Becker (przyjaciel i współpracownik Ośrodka) oraz Tal Schwartz (wolontariuszka EVS z Izraela). Uczniowie przygotowywali własnoręcznie dreidle oraz grali nimi z pomocą gości z lubelskiej filli Gminy Wyznaniowej Żydowskiej: Joanny Matyjasek i Beaty Kowalskiej, które przyniosły dzieciom drobne upominki - dreidle i słodkie chanukowe pieniążki. Na zakończenie spotkania wspólnie został nakryty stół wigilijny, jako przygotowanie do świętowania nadchodzącego Bożego Narodzenia. Spotkanie przy stole było miejscem rozmowy o bożonarodzeniowych i chanukowych tradycjach oraz snucia świątecznych opowieści. Na wszystkich uczestników czekał poczęstunek z potraw charakterystycznych dla obu świąt.

***

Activities
By participation in cultural and artistic workshops students learn about traditions connected to the holiday (food, customs, history and origin of the holiday) and share also their personal stories. All the gathered information were regularly uploaded on the website in English in order to make all the content accessible to the students from other country. Like this, Poles will become familiar with history and customs related to Jewish Chanukkah and Israelis – to Christmas.
All the materials prepared by pupils both, form Israel and Poland were compiled with support of the “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in an art book showing common elements of both holidays and referring to the multicultural past of Lublin.

Final meeting
19th December was the final meeting in the Grodzka Gate. At the beginning we presented effects of the project: an art book and website with documentation and video diaries of children. Pupils received Chanukah postcards made by Israeli chidren for them.
Then we celebrated Chanukkah. To light the candels and make blessing we invited our guest Karol Yaron Becker (a friend and collaborator of the Grodzka Gate) and Tal Schwartz (EVS volunteer from Israel). After that there was time to make own dreidels by pupils and play dreidel game together with our guest from Jewish Community of Lublin - Mrs Joanna Matyjasek and Beata Kowalska, who brought small gifts for the pupils - dreidls and sweet chanukkah money. At the end of the meeting we lay the table together preparing it to the Christmas Eve celebrations, listened a tale narrated by Karol and talked about Chanukah and Christmas tradition. For all participants waited refreshment composed of dishes characteristic for both holidays.

Uczestnicy/ Participants
Lublin: Międzynarodowa Szkoła Podstawowa “Paderewski”, klasa 5a
Świetlica Środowiskowa Fundacji Sempre a Frente, ul. Kowalska
Israel, Rosh-Ha'ayin:  Afek School, klasy 6.

Jedna Brama - Dwa Święta / One Gate - Two Holidays

Zdjęcia

Wideo

Kategorie

Słowa kluczowe