<-
Edukacja w Lublinie na przestrzeni wieków
Literatura

Literatura

Najstarsze dzieje Lublina

Bajka M., Ziemia sandomierska w pradziejach i wczesnym średniowieczu. Katalog wystawy, Sandomierz 2013.
Hunicz A., W cieniu muru obronnego, Lublin przez wieki. Szkice z badań archeologicznych, Wydawnictwo Lubelskiego Konserwatora Zabytków, Lublin 2004.
Libera J., Rozwałka A., Zanim powstał Lublin, [w:] Scientia et Fidelitate. Księga Pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. T. Panfil, Lublin 2013.
Rozwałka A., Niedźwiadek R., Stasiak M., Lublin Wczesnośredniowieczny. Studium Rozwoju Przestrzennego, Warszawa 2006.
Tkaczyk J., Klasztor oo. Dominikanów w świetle badań archeologicznych, [w:] Kościoły i klasztory Lublina w świetle badań archeologicznych, red. E. Banasiewicz-Szykuła, Lublin 2012.

Słowiański Lublin

Libera J., Rozwałka A., Zanim powstał Lublin, [w:] Scientia et Fidelitate. Księga Pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. T. Panfil, Lublin 2013.
Lis H., Lis P., Kuchnia Słowian, o żywności, potrawach i nie tylko…, Kazimierz Dolny 2009.
Rozwałka A., Niedźwiadek R., Stasiak M., Lublin Wczesnośredniowieczny. Studium Rozwoju Przestrzennego, Warszawa 2006.

Lublin pod panowaniem Piastów

Hoczyk S., Badania archeologiczne osadnictwa wczesnośredniowiecznego na wzgórzu Grodzisko (Kirkut) w Lublinie w 1968 roku, „Studia i Materiały Lubelskie”, t. 16, Lublin 2012, s. 167–206.
Kociuba D., Lublin. Rozwój przestrzenny i funkcjonalny od średniowiecza do współczesności, Toruń 2011.
Kutrzeba S., Starostowie, ich początki i rozwój w XV wieku, Kraków 1903.
Łosowski J., Kancelaria grodzka chełmska od XV do XVIII wieku. Studium o urzędzie, dokumentacji, jej formach i roli w życiu społeczeństwa staropolskiego, Lublin 2004.
Rozwałka A., Niedźwiadek R., Stasiak M., Lublin Wczesnośredniowieczny. Studium Rozwoju Przestrzennego, Warszawa 2006.
Szczygieł R., Gmiterek H., Dymmel P., Lublin. Dzieje Miasta. Od VI do końca XVIII wieku, t. 1, Lublin 2008.
Tkaczyk J., Klasztor oo. Dominikanów w świetle badań archeologicznych, [w:] Kościoły i klasztory Lublina w świetle badań archeologicznych, red. E. Banasiewicz-Szykuła, Lublin 2012.

Lublin strażnicą wschodniej granicy

Chmielak J., Jakimińska G., Polańska M., Historia Miasta Lublina, Lublin 2000.
Kuczyńska J., Kościół farny św. Michała w Lublinie, Lublin 2004.
Rozwałka A., Przemieszczenia lubelskiego grodu w czasach średniowiecza i jego związki z powstaniem miasta, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik, A.A. Witusik, Lublin 1997.
Tkaczyk J., Klasztor oo. Dominikanów w świetle badań archeologicznych, [w:] Kościoły i klasztory Lublina w świetle badań archeologicznych, red. E. Banasiewicz-Szykuła  Lublin 2012.
Wójcikowski A., Wójcikowski W., Legendy, podania, inne opowieści z Lubelskiego, Lublin 2002.

Lokacja Lublina na prawie magdeburskim

Besala J., Małżeństwa Królewskie. Piastowie, Warszawa 2013.
Bieńkowski L., Pawiowa S., Stankowa M., Początki miast w dokumentach, „Kalendarz Lubelski” 1966.
Michalczak S., O początkach Lublina, czyli geneza układu urbanistycznego Starego Miasta, „Biuletyn Historii Sztuki” 1970, nr 2.
Przesmycka N., Przeobrażenia urbanistyczne 1815–1939, Lublin 2012.
Rozwałka A. Niedźwiadek R., Stasiak M., Lublin Wczesnośredniowieczny, Warszawa 2006.
Samsonowicz H., Bogucka M., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław–Warszawa–Gdańsk–Kraków–Łódź 1986.
Szczygieł R., Gmiterek H., Dymmel P., Lublin. Dzieje Miasta. Od VI do końca XVIII wieku, t. 1, Lublin 2008.
Tkaczyk J., Klasztor oo. Dominikanów w świetle badań archeologicznych, [w:] Kościoły i klasztory Lublina w świetle badań archeologicznych, red. E. Banasiewicz-Szykuła, Lublin 2012.

Panowanie Kazimierza Wielkiego w Lublinie

Besala J., Małżeństwa Królewskie. Piastowie, Warszawa 2013.
Gawarecki H., Mury obronne miasta Lublina, „Ochrona Zabytków”, R. VII, 1954.
Knothe Z., Bramy miasta Lublina, Z cyklu „Zabytki Lubelszczyzny”, „Gazeta Lubelska” 1946, nr 355.
Przesmycka N., Przeobrażenia urbanistyczne 1815-1939, Lublin 2012.
Rozwałka A. Niedźwiadek R., Stasiak M., Lublin Wczesnośredniowieczny, Warszawa 2006.
Samsonowicz H., Bogucka M., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław-Warszawa-Gdańsk-Kraków-Łódź 1986.
Tkaczyk J., Klasztor oo. Dominikanów w świetle badań archeologicznych, [w:] Kościoły i klasztory Lublina w świetle badań archeologicznych, red. E. Banasiewicz-Szykuła, Lublin 2012.

Litwa nowym partnerem Polski

Besala J., Małżeństwa Królewskie. Jagiellonowie, Warszawa 2013.
Buczkowa I., Kościół Św. Trójcy na Zamku Lubelskim, Lublin 1983.
Durakiewicz K., Kaplica Św. Trójcy, „Na Przykład” 1995, nr 27/28.
Koziarska-Kowalik J., Kaplica Zamkowa w Lublinie, Lublin 1997.
Milewska M., Prace konserwatorskie prowadzone przy malowidłach w kaplicy Św. Trójcy na Zamku Lubelskim, „Studia i Materiały Lubelskie”, t. 13, 1991.
Szczygieł R., Gmiterek H., Dymmel P., Lublin. Dzieje Miasta. Od VI do końca XVIII wieku, t. 1, Lublin 2008.
Teodorowicz-Czerepińska J., Zamki Kazimierza Wielkiego na Lubelszczyźnie, „Kalendarz Lubelski” 1972.
Tkaczyk J., Klasztor oo. Dominikanów w świetle badań archeologicznych, [w:] Kościoły i klasztory Lublina w świetle badań archeologicznych, red. E. Banasiewicz-Szykuła, Lublin 2012.
Trojanowska M., Pieczęcie dawnego Lublina, „Kalendarz Lubelski” 1975.

Tajemniczy Lublin

Cichy M.A., Procesy o czary w Lublinie XV-XVIII wiek,„Rocznik Lubelski” 2011, t. 37.
Zakrzewska M., Procesy o czary w Lublinie w XVII-XVIII wieku, Lublin 1947.
Kuchowicz Z., Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992.
Kus J., Księgi złoczyńców. O przestępcach i wymiarze sprawiedliwości w dawnym Lublinie, Lublin 2002.
Kutyłowska I., Podziemne korytarze w Śródmieściu Lublina, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 1999, t. IV.
Gmiterek H., Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich doby panowania Augusta II Sasa 1697-1733, t. 1, Lublin 2001.
Rodak M., Mit a rzeczywistość. Przestępczość osób narodowości żydowskiej w II Rzeczypospolitej. Casus województwa lubelskiego, Warszawa 2012.
Osiński Z., Zabobon, przesąd, diabły, czarownice i wilkołaki w pamiętnikach polskich XVI i XVII wieku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio F, Historia Vol. 58, Lublin 2003.

Złoty wiek Lublina

Adamek T., Kaplica zamkowa św. Trójcy w Lublinie i jej polichromia, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik, A.A. Witusik, Lublin 1997.
Adamek T., Renesansowa architektura Lublina, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik, A.A. Witusik, Lublin 1997.
Besala J., Małżeństwa Królewskie. Jagiellonowie, Warszawa 2013.
Chachaj M., Studia uniwersyteckie lublinian w czasach staropolskich, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik, A.A. Witusik, Lublin 1997.
Gmiterek H., W czołówce polskiej reformacji, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik, A.A. Witusik, Lublin 1997.
Horn M., Żydowskie bractwa rzemieślnicze na ziemiach polskich, litewskich, białoruskich i ukraińskich w latach 1613-1950, Warszawa 1998.
Hoczyk-Siwkowa S., Wodociągi staropolskiego Lublina, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik, A.A. Witusik, Lublin 1997.
Hunicz A., W cieniu muru obronnego, Lublin przez wieki. Szkice z badań archeologicznych, Wydawnictwo Lubelskiego Konserwatora Zabytków, Lublin 2004.
Kuchowicz Z., Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992.
Łoziński W., Życie polskie w dawnych wiekach, Kraków 1969.
Majewski K., Wzorek J., Twórcy tzw. renesansu lubelskiego w świetle nowych badań, „Biuletyn Historii Sztuki” 1969, nr 1.
Mandelsberg B., Z dziejów gospodarczych Żydów lubelskich w pierwszej  połowie XVII w., „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1958, nr 26.
Michalczuk S., Cztery słynne freski lubelskie, „Kalendarz Lubelski” 1972.
Myśliński K., Lublin na dawnych szlakach handlowych, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik, A.A. Witusik, Lublin 1997.
Nowak B., Rzemieślniczy Lublin w okresie przedrozbiorowym, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik, A.A. Witusik, Lublin 1997.
Szczygieł R., Jak to się rajca na burmistrza „ręką popędził”, „Kalendarz Lubelski” 1975.
Szczygieł R., Lubelska Rada Miejska w okresie tumultu 1522-1523, „Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska”, Sectio F, Nauki Humanistyczne, vol. 29, Lublin 1976.
Szczygieł R., Gmiterek H., Dymmel P., Lublin. Dzieje Miasta. Od VI do końca XVIII wieku, t. 1, Lublin 2008.
Witusik A.A., Pamiętna Unia Lubelska 1569 roku, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik, A.A. Witusik, Lublin 1997.
Witusik A.A., Hołd pruski w Lublinie w 1569 roku,[w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik, A.A. Witusik, Lublin 1997.
Witkowski W., Lublin Trybunalski, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik, A.A. Witusik, Lublin 1997.
„Przegląd Numizmatyczny” 2013, nr 2, [online:] http://www.przegladnumizmatyczny.pl/images/pdf/Przeglad_2_2013.pdf, [dostęp: 24.11.2014].

Wielokulturowy Lublin

Bałaban M., Żydowskie miasto w Lublinie, Lublin 2012.
Bartal I., Dow m’Bolechow - pamiętnikarz czasów kryzysu Sejmu Czterech Ziem w XVIII stuleciu, [w:] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.
Ettinger S., Sejm Czterech Ziem, [w:] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.
Gmiterek H., Z dziejów Żydów lubelskich. Ugoda na Podzamczu z 1642 r., [w druku].
Gmiterek H., Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Władysława IV i Jana Kazimierza Wazów (1633-1669), Lublin 2006.
Goldberg J., Żydowski Sejm Czterech Ziem w społecznym i politycznym ustroju dawnej Rzeczypospolitej, [w:] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.
Grodziski S., Z dziejów krakowskiego sądownictwa wojewodzińskiego nad Żydami, [w:] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.
Horn M., Żydowskie bractwa rzemieślnicze na ziemiach polskich, litewskich, białoruskich i ukraińskich w latach 1613-1950, Warszawa 1998.
Kubiszyn M., Śladami Żydów. Lubelszczyzna, Lublin 2011.
Kuwałkowie A.R., Żydzi i chrześcijanie w Lublinie w XVI i XVII w., [w:] Żydzi w Lublinie, red. T. Radzik, Lublin 1998.
Leszczyński A., Nazewnictwo organów samorządu żydowskiego w dawnej Rzeczypospolitej do 1764 roku, [w:] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.
Link-Lenczowski A., Ludność żydowska w świetle uchwał sejmikowych XVI-XVIII wieku, [w:] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.
Mandelsberg B., Z dziejów gospodarczych Żydów lubelskich w pierwszej  połowie XVII w., „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1958, nr 26.
Mazurkiewicz J., Jurydyki lubelskie, Wrocław 1956.
Michałowska A., Między demokracją a oligarchią. Władze gmin żydowskich w Poznaniu i Swarzędzu, Warszawa 2000.
Muszyńska J., Żydzi w Lublinie w 1774 roku, [w:] Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, t. 2, red. T. Radzik, Lublin 1998.
Muszyńska J., Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII wieku, Kielce 1998.
Szczygieł R., Gmiterek H., Dymmel P., Lublin. Dzieje Miasta. Od VI do końca XVIII wieku, t. 1, Lublin 2008.
Radzik T., Żyli z nami, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, Lublin 1997.
Tollet D., Historia Żydów w Polsce od XVI wieku do rozbiorów, Warszawa 1999.
Trzciński A., Woronczak J.P., Nagrobki z XVI wieku na starym cmentarzu żydowskim przy ulicy Siennej, [w:] Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, t. 2, Lublin 1998.
Winiarz A., Lubelski ośrodek studiów talmudycznych, [w:] Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, t. 2, Lublin 1998.
Wojciechowski S., Gmina żydowska w Lublinie w XVI w., „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1952, nr 2.

Edukacja w Lublinie

Chachaj M., Studia uniwersyteckie Lublinian w czasach staropolskich, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik i A.A. Witusik, Lublin 1997.
Dobrzański J., Życie umysłowe, szkolnictwo, oświata w I połowie XIX wieku, [w:] Dzieje Lublina, red. J. Mazurkiewicz, t. 1, Lublin 1965.
Froch W., Życie nauczycieli i uczniów lubelskiej szkoły miejskiej w XVI wieku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, Historia, Vol. 43/44 (1988-1989).
Janas E., Miasto wydziałowe Lublin u schyłku XVIII wieku, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik i A.A. Witusik, Lublin 1997.
Marczuk J., Oświata i nauka w Lublinie w latach 1918-1939, [w:] Dzieje Lublina, red. S. Krzykała, t. 2, Lublin 1975.
Monografia szkolnictwa miasta Lublina za czas od 1917 do 1927 roku, red. T. Wolski, Lublin 1928.
Organizacja i funkcjonowanie współczesnych systemów szkolnych. Organizacja systemu edukacyjnego w Polsce w latach 1932-1993 część II, red. T. Gumuła, J. Krasuski, S. Majewski.
Radzik T., Śladkowski W., Wójcikowski G., Wójcikowski W., Lublin. Dzieje miasta. XIX i XX wiek, t. 2, Lublin 2000.
Sroczyńska B., Gmach Akademii Zamojskiej i jego służba miejscowemu szkolnictwu w II połowie XVIII wieku, „Region Lubelski”, R. 1 (1986), Lublin 1990.
Szczygieł R., Gmiterek H., Dymmel P., Lublin. Dzieje Miasta. Od VI do końca XVIII wieku, t. 1, Lublin 2008.
Winiarz A., Lubelski ośrodek studiów talmudycznych w XVI w., [w:] Żydzi w Lublinie, red. T. Radzik, Lublin 1998.
Wojtkowski A., Z dziejów życia kulturalnego w latach 1864-1918, [w:] Dzieje Lublina, red. J. Mazurkiewicz, t. 1, Lublin 1965.
Ziółek J., Lublin uniwersytecki, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, Lublin 1997.

Kataklizmy i pomory w Lublinie

Dzieje Lublina. Próba syntezy, red. J. Dobrzański, J. Mazurkiewicz, t. 1, Lublin 1965.
Gawerecki H., O dawnym Lublinie, Lublin 1974.
Kępski C., Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności (1815-1952), Lublin 1990.
Kuchowicz Z., Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992.
Kus J., Księgi złoczyńców. O przestępcach i wymiarze sprawiedliwości w dawnym Lublinie, Lublin 2002.
Szczygieł R., Gmiterek H., Dymmel P., Lublin. Dzieje Miasta. Od VI do końca XVIII wieku, t. 1, Lublin 2008.
Riabinin J., Materiały do historii miasta Lublina 1317–1793, Lublin 1938.  

Lublin w okresie upadku

Bałaban M., Żydowskie miasto w Lublinie, Lublin 2012.
Dzieje Lublina. Próba syntezy, red. J. Dobrzański, J. Mazurkiewicz, t. 1, Lublin 1965.
Janas E., Miasto wydziałowe. Lublin u schyłku XVIII wieku, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, Lublin 1997.
Kamiński I.J., O sztuce w Lublinie, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik, A.A. Witusik, Lublin 1997.
Kobierzycki A.P., Monografia Lublina, Lublin 2010.
Kuchowicz Z., Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992.
Szczygieł R., Gmiterek H., Dymmel P., Lublin. Dzieje Miasta. Od VI do końca XVIII wieku, t. 1, Lublin 2008.
Riabinin J., Materiały do historii miasta Lublina 1317–1793, Lublin 1938.
Rok B., Osiemnastowieczne kalendarze lubelskich jezuitów, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik, A.A. Witusik, Lublin 1997.
Witusik A.A., Tak jak w Konstantynopolu…, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik, A.A. Witusik, Lublin 1997.
Witusik A.A., Lublin przed i po „Potopie”, „Kalendarz Lubelski”, Lublin 1973.

Lublin pod zaborami

Denys M., Głos trąbki i turkot powozu. Z dziejów poczty lubelskiej, „Na Przykład” 1996, nr 34.
Gawarecki H., O dawnym Lublinie. Szkice z przeszłości miasta, Lublin 1986.
Kamiński I.J., Życie artystyczne w Lublinie 1901-1926, Lublin 2000.
Kępski C., Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności (1815-1952), Lublin 1990.
Kierek A., Rozwój Lublina w latach 1864–1914, [w:] Dzieje Lublina, red. S. Krzykała, t. 1, Lublin 1965.
Kierek A., Przemiany gospodarcze w Lublinie w latach 1795–1864, [w:] Dzieje Lublina, red. S. Krzykała, t. 1, Lublin 1965.
Kociuba D., Analiza treści i okoliczności powstania planów i widoków Lublina, [w:] Plany i widoki Lublina. XVII–XXI wiek, red. M. Harasimiuk, D. Kociuba, P. Dymmel, Lublin 2007.
Kociuba D., Rozwój przestrzenny i funkcjonalny Lublina w świetle materiałów kartograficznych i ikonograficznych, [w:] Plany i widoki Lublina. XVII–XXI wiek, red. M. Harasimiuk, D. Kociuba, P. Dymmel, Lublin 2007.
Mencel T., Lublin przedkapitalistyczny, [w:] Dzieje Lublina, red. S. Krzykała, t. 1, Lublin 1965.
Dzieje Lubelszczyzny, red. T. Mencel, t. 1, Warszawa 1974.
Michałowski S., 100 lat współczesnych wodociągów w Lublinie, Lublin 1999.
Michałowski S., Lublin ośrodkiem dążeń niepodległościowych Polaków w ostatnich latach zaborów, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik, A.A. Witusik, Lublin 1997.
Mikulec B., Z dziejów kształtowania się burżuazji lubelskiej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio F, Historia, Vol. 41/42 (1987-1988).
Mikulec B., Przemysł Lubelszczyzny w latach 1864-1914, Lublin 1989.
Mikulec B., Wśród pionierów polskiego przemysłu, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik, A.A. Witusik, Lublin 1997. 
Pawulczuk Z., Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie w latach 1906-1939, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio F, Historia, Vol. 57.
Przegaliński A., Społeczna działalność lubelskich ziemian w ramach autonomicznego Wydziału Kolonii Letnich 1898-1914, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio F, Historia, Vol. 57.
Śladkowski W., W epoce zaborów, [w:] Lublin. Dzieje miasta. XIX i XX wiek, red. T. Radzik, W. Śladkowski, G. Wójcikowski, W. Wójcikowski, t. 2, Lublin 2000.
Śladkowski W., Lublin powstańczy, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik, A.A. Witusik, Lublin 1997.

Niepodległość z wojną w tle

Buczyński M., Nazwy dzielnic i przedmieść Lublina, „Rocznik Lubelski” 1962, t. 5.
Davies N., Boże igrzysko. Historia Polski, t. 1, Warszawa 1994.
Gawarecki H., O dawnym Lublinie. Szkice z przeszłości miasta, Lublin 1986.
Jabłońska-Deptuła E., Wielkomiejski plan rozwoju Lublina z 1924 roku, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik i A.A. Witusik, Lublin 1997.
Kierek A., Rozwój Lublina w latach 1864–1914, [w:] Dzieje Lublina. Próba syntezy, red. J. Dobrzański, J. Mazurkiewicz, t. 1, Lublin 1965.
Kociuba D., Analiza treści i okoliczności powstania planów i widoków Lublina, [w:] Plany i widoki Lublina. XVII–XXI wiek, red. M. Harasimiuk, D. Kociuba, P. Dymmel, Lublin 2007.
Kociuba D., Rozwój przestrzenny i funkcjonalny Lublina w świetle materiałów kartograficznych i ikonograficznych, [w:] Plany i widoki Lublina. XVII–XXI wiek, red. M. Harasimiuk, D. Kociuba, P. Dymmel, Lublin 2007.
Kuwałek R., Społeczność żydowska na Wieniawie w XIX i XX wieku, [w:] Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej w Lublinie, red. T. Radzik, t. 2, Lublin 1998.
Michałowski S., Lublin przyszłości, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik i A.A. Witusik, Lublin 1997.
Sobieraj M., Wybicie się Lublina na niepodległość w listopadzie 1918 roku. Aspekt militarny, „Roczniki Humanistyczne” 2006, t. 54, z. 2.
Sochacka A., Rodowody lubelskich dzielnic, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik i A.A. Witusik, Lublin 1997.
Śladkowski W., Lublin powstańczy, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik i A.A. Witusik, Lublin 1997.
Lublin Dzieje Miasta XIX i XX wiek, red. T. Radzik, G. Wójcikowski, W. Wójcikowski, t. 2, Lublin 2000.

Lublin w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Holzer J., Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974.
Holzer J., Programy partii i stronnictw politycznych w Polsce w latach 1918-1939, oprac. E. Orlof, Rzeszów 1993.
Kaczmar B., Centralny Okręg Przemysłowy 1937-1939. Komentarz wystawy, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Rzeszów 1987.
Kamiński I.J., Życie artystyczne w Lublinie 1901-1926, Lublin 2000.
Dzieje Lublina, red. S. Krzykała, t. 2, Lublin 1975.
Lublin Dzieje Miasta XIX i XX wiek, red. T. Radzik, G. Wójcikowski, W. Wójcikowski, t. 2, Lublin 2000.

Lublin w okresie wojny

Gilbert M., Holocaust, Warszawa 2002.
Kasperek J., Kronika wydarzeń w Lublinie w okresie okupacji hitlerowskiej, Lublin 1983.
Mańkowski Z., Lublin w latach 1939–44, „Kamena” 1966, nr 11.
Mańkowski Z., Więzienie na Zamku w systemie okupacyjnym, [w:] Hitlerowskie więzienie na Zamku w Lublinie 1939-1944, red. Z. Mańkowski, Lublin 1988.
Mańkowski Z., Wojna i okupacja, [w:] Historia Lublina w zarysie. 1317–1968, red. H. Zins, Lublin 1967.
Moszyński E., Policha L., Lublin w okresie okupacji (1939–1944), Lublin 1964.
Piekałkiewicz J., Kalendarium wydarzeń II wojny światowej, Warszawa 1999.
Pobóg-Malinowski W., Najnowsza Historia Polityczna Polski, Warszawa 2004.
Radzik T., W okresie okupacji niemieckiej 1939-1944, [w:] Lublin. Dzieje miasta XIX i XX wiek, red. T. Radzik, G. Wójcikowski, W. Wójcikowski, t. 2, Lublin 2000.
Szuchta R., Zagłada Żydów polskich, Jerozolima 2005.
Najnowsze dzieje Żydów w Polsce (w zarysie do 1950), red. J. Tomaszewski, Warszawa 1993.
Wysok W., Kuwałek R., Lublin. Jerozolima Królestwa Polskiego, Lublin 2001.
Wajs K., Wajs S., Fakty i wydarzenia z życia lubelskich Żydów, Lublin 1997.
Zawilski A., Bitwy polskiego września, Warszawa 2009.

Lublin w dobie PRL

Choma-Jusińska M., Lubelszczyzna, [w:] Stan wojenny w Polsce 1981-1983, red. A. Dudek, Warszawa 2003.
Dunin R., Gawarecki H., Lublin, Lublin 1979.
Lublin. Dzieje miasta XIX i XX wiek, red. T. Radzik, G. Wójcikowski, W. Wójcikowski, t. 2, Lublin 2000.
Kociuba D., Rozwój przestrzenny i funkcjonalny Lublina w świetle materiałów kartograficznych i ikonograficznych, [w:] Plany i widoki Lublina. XVII–XXI wiek, red. M. Harasimiuk, D. Kociuba, P. Dymmel, Lublin 2007.
Kisielewicz H., Rozwój Lublina w okresie piętnastolecia 1944–1958, „Rocznik Lubelski” 1959, t. 2.
Sochacka A., Rodowody lubelskich dzielnic, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik, A.A. Witusik, Lublin 1997.

Lublin 1989

Andrusiewicz A., Polska 1980–1990. Kalendarz dekady przełomu, Rzeszów 1995.
Bielawski P., Lazarowicz R., Dziwny rok 1989, Warszawa 1995.
Drewnowski J., Rozkład i upadek sowietyzmu w Polsce, Lublin 1991.
Dudek A., Pierwsze lata III Rzeczypospolitej. 1989–1995. Zarys historii politycznej Polski, Kraków 1997.
Gawarecki H., O dawnym Lublinie, [w:] Lublin. Dzieje miasta XIX i XX wiek, red. T. Radzik, G. Wójcikowski, W. Wójcikowski, t. 2, Lublin 2000.
Kowalski S., Narodziny III Rzeczypospolitej, Warszawa 1996.
Najnowsza historia świata, red. A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc, Kraków 2003.
Rechowicz H., Bolesław Bierut 1892-1956, Warszawa 1977.
Sochacka S., Rodowody lubelskich dzielnic, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik, A.A. Witusik, Lublin 1997.
Wegs J.R., Ladrech R., Europa po 1945 roku. Zarys historii, Warszawa 1989.
Wójcikowski G., Wójcikowski W., Kronika 1944–2000, [w:] Lublin. Dzieje miasta XIX i XX wiek, red. T. Radzik, G. Wójcikowski, W. Wójcikowski, t. 2, Lublin 2000.