Spacerując uliczkami Starego Miasta w Lublinie, patrząc na stojące tu kamieniczki, czy też puste przestrzenie, zanurzając się w niepowtarzalną aurę tego miejsca, czujemy, że za zasłoną codzienności kryje się inny, tajemniczy Lublin. Dopiero odsłaniając tę zasłonę - tak jak w teatrze - jesteśmy w stanie zobaczyć coś więcej. Przed naszymi oczyma pojawia się niezwykła opowieść tkana zarówno ze zdarzeń historycznych, jak i legend, bo w historii Lublina nigdy nie brakowało cudownych i tajemniczych wydarzeń, czy też żyjących w nim osób o mistycznej sile. 

Spacerując uliczkami Starego Miasta w Lublinie, patrząc na stojące tu kamieniczki, czy też puste przestrzenie, zanurzając się w niepowtarzalną aurę tego miejsca, czujemy, że za zasłoną codzienności kryje się inny, tajemniczy Lublin. Dopiero odsłaniając tę zasłonę - tak jak w teatrze - jesteśmy w stanie zobaczyć coś więcej. Przed naszymi oczyma pojawia się niezwykła opowieść tkana zarówno ze zdarzeń historycznych, jak i legend, bo w historii Lublina nigdy nie brakowało cudownych i tajemniczych wydarzeń, czy też żyjących w nim osób o mistycznej sile. 

Teatr NN

Vouchery

Teatr Imaginarium oferuje możliwość zakupu voucherów, które mogą stanowić doskonały prezent dla bliskich osób, znajomych, pracowników, uczniów, studentów.

Vouchery można nabyć w kasie Centrum Informacji Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie, znajdującej się przy ulicy Grodzkiej 21. Cena za jeden voucher, który jest jednorazowym biletem wstępu dla jednej osoby na wystawę “Teatr Imaginarium”wynosi 70 zł. Realizacja vouchera następuje poprzez wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu zwiedzania Teatru Imaginarium pod numerem 780-072-013.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem zakupu i realizacji voucherów na wystawę Teatr Imaginarium, a w przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 780-072-013.

Vouchery - Teatr Imaginarium

 

REGULAMIN ZAKUPU I REALIZACJI VOUCHERÓW NA WYSTAWĘ “TEATR IMAGINARIUM”

 

Ogólne informacje

1. Niniejszy Regulamin określa zasady na jakich Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie, oferuje możliwość zakupu voucherów, stanowiących dokument uprawniający jego posiadacza do zwiedzania wystawy “Teatr Imaginarium”, mieszczącej się pod adresem Rynek 8 w Lublinie.

2. Vouchery mogą nabywać Klienci Indywidualni (osoby fizyczne) oraz Klienci Grupowi (np. firmy, instytucje, uczelnie, szkoły).

3. Ze względu na charakter wystawy rekomendowane jest zwiedzanie jej przez osoby powyżej 6 roku życia. Przewodnik oprowadzający po wystawie nie odpowiada i nie sprawuje opieki nad zwiedzającymi, w tym zwłaszcza osobami niepełnoletnimi, które powinny zwiedzać wystawę pod nadzorem dorosłego opiekuna.

 

Zakup voucherów

4. Zakup voucherów jest możliwy wyłącznie w kasie Centrum Informacji Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie, znajdującej się przy ulicy Grodzkiej 21. W przypadku, gdy zakup w kasie byłby trudny do realizacji (np. gdy siedziba firmy dokonującej zakupu voucherów znajduje się poza Lublinem), istnieje możliwość zakupu voucherów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków zakupu z Centrum Informacji Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie telefonicznie pod numerem (81) 532-58-67 lub mailowo: [email protected].

5. Zakup voucherów jest równoznaczny z zakupem biletów wstępu na wystawę “Teatr Imaginarium” zgodnie z obowiązującym cennikiem.

6. Klient decyduje w kasie o odpowiedniej dla niego formie płatności za bilety. Po zakupie Klient otrzymuje vouchery w ilości odpowiadającej zakupionej liczbie biletów.

 

Voucher

7. Voucher do “Teatru Imaginarium” jest jednorazowym biletem wstępu dla 1 osoby na wystawę “Teatr Imaginarium”.

8. Każdy voucher jest numerowany i stanowi dokument uprawniający jego posiadacza do zwiedzania wystawy “Teatr Imaginarium”.

9. Na każdym voucherze umieszczona jest data jego wydania oraz data ważności do której należy zrealizować voucher.

10. Voucher jest ważny przez 1 rok od daty wydania.

11. W przypadku niezrealizowania vouchera przez posiadacza vouchera w terminie jego ważności, świadczenie przepada i Klientowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w tym zwrot pieniędzy.

 

Realizacja vouchera

12. Posiadacz vouchera może zrealizować voucher wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu zwiedzania wystawy “Teatr Imaginarium” pod numerem 780-072-013 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30-15:30. Podczas rozmowy z pracownikiem “Teatru Imaginarium” Klient ustala termin zwiedzania. Przy ustalaniu terminu zwiedzania pracownik bierze pod uwagę dostępną liczbę miejsc na dany termin. W przypadku braku możliwości zwiedzania w określonym przez Klienta terminie, pracownik proponuje inne dostępne terminy.

13. Posiadacz vouchera jest dołączany do grupy zwiedzających zgodnie z obowiązującym harmonogramem zwiedzania obiektu.

14. Przed rozpoczęciem zwiedzania Klient jest zobowiązany okazać dyżurnemu pracownikowi voucher uprawniający go do zwiedzania wystawy “Teatr Imaginarium”. Pracownik odnotowuje numer zrealizowanego vouchera.

15. Voucher może być zrealizowany wyłącznie w formie biletu wstępu do “Teatru Imaginarium”. Klientowi nie przysługuje wymiana vouchera na środki pieniężne.

16. Podczas zwiedzania “Teatru Imaginarium” Klient zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obiektu oraz stosowania się do wskazówek przewodnika dotyczących zasad zwiedzania wystawy.

17. W przypadku, gdy realizacja vouchera w terminie jego ważności nie byłaby możliwa z przyczyn leżących po stronie “Teatru Imaginarium” (np. nagła i poważna awaria uniemożliwiająca zwiedzanie obiektu), wówczas forma realizacji vouchera zostanie ustalona indywidualnie z posiadaczem vouchera np. poprzez wydłużenie terminu ważności vouchera lub zamiany zwiedzania “Teatru Imaginarium” na zwiedzanie innej wystawy (wystaw), należącej (należących) do Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie.

 

Dodatkowe informacje

18. Zakup voucherów jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu zwiedzania “Teatru Imaginarium” dostępnego w siedzibie Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie oraz na stronie internetowej Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i zobowiązuje zwiedzających do przestrzegania ich postanowień.

19. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 780-072-013 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30-15:30. Zachęcamy też do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej “Teatru Imaginarium”: https://teatrnn.pl/imaginarium-lublin/

 

 

Słowa kluczowe