The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Zasady wynajmu lokali na potrzeby usługowe

Judenrat podał do publicznej wiadomości nakaz uzyskania od Wydziału Przemysłowego przydziału na wynajem lolaki pod działalność handlową, przemysłową lub rzemieślniczą. Żydzi nie posiadający takiego przydziału mieli być z lokali usuwani:
 
Zgodnie z zarządzeniem Starosty Grodzkiego […], wielkie zajmowanie lokali handlowych w dzielnicy żydowskiej w Lublinie wymaga zezwolenia Rady Żydowskiej.
 
I. W związku z tym Rada Żydowska przestrzega żydowskich właścicieli przedsiębiorstw handlowych, przemysłowych i rzemieślniczych przed samowolnym zajmowaniem lokali lub ich części, zarówno w charakterze głównych najemców, jak i podnajemców bez uprzedniego uzyskania przydziału Wydziału Przemysłowego Rady Żydowskiej […].
 
Osoby, które temu się nie podporządkują i lokale zajmą bez uprzednio uzyskanego przydziału zostaną z nich przymusowo usunięte. Tak samo ulegną usunięciu z lokali główni właściciele przedsiębiorstw , którzy bez przydziału odstąpią podnajemcy część swego lokalu handlowego.
 
Zaznacza się przy tym, że ubieganie się o uzyskanie przydziału na lokal handlowy lub jego część, już po ich zajęciu jest z góry bezcelowe i wszelkie podania w tym przedmiocie pozostawione będą bez rozpoznania.
 
II. Osoby, które zajęły lokal handlowy lub jego część przed datą niniejszego ogłoszenia, a po dacie rozporządzenia o utworzeniu żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej, winni w terminie najdalej do dnia 20 maja […] uzyskać przydział Wydziału Przemysłowego na ten lokal. Po dniu 20 maja […] przydziały na te lokale nie będą wydawane, a osoby, które zajęły je bez przydziału, zarówno najemcy, jak i w przypadku podnajemcy […] ulegną przymusowemu usunięciu z tych lokali.
 
III.Osoby, które samowolnie zajęły lokale po nieżydowskich właścicielach, zostaną bezwzględnie z lokali tych usunięci.