The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Zarządzenie o dostarczeniu metali

Władze niemieckie za pośrednictwem Judenratu wydały zarządzenie, na mocy którego w okresie do 15 czerwca, każda rodzina żydowska była zobowiązana dostarczyć conajmniej 4 kg metalu. W tym celu utworzono Komitety Domowe, za pośrednictwem, których można było wypełnić nałożony obowiązek. Metale można było również dostarczać do siedziby Judenratu przy ul. Grodzkiej 11, jak również za pośrednictwem utworzonej w dniu 5 czerwca Komisji Zbiórki Metali, która funkcjonowała do 30 czerwca:

Na zarządzenie Niemieckiej Władzy zostanie w najbliższych dniach wśród ludności żydowskiej w Lublinie przeprowadzona zbiórka wszystkich przedmiotów metalowych. Idzie tu o następujące metale: 1. miedź, 2. mosiądz, 3. tombak, 4. bronz, 5. nikiel, 6. nowe srebro, 7. cyna, 8. cynk. Każda rodzina żydowska winna dostarczyć najmniej 4 kg. tego rodzaju metali, na co otrzyma prawidłowe pokwitowanie z podaniem wagi dostarczonej ilości. Zbiórka będzie przeprowadzana w trojaki sposób: a/ przez specjalnie zorganizowane komitety domowe, b/ przez delegatów, upoważnionych do zbierania z ramienia specjalnie w tym celu powołanej Komisji Zbiórki Metali, c/ przez bezpośrednie dostarczenie metali w lokalu Rady Żydowskiej. Dostarczenie metali rozpoczyna się bezzwłocznie, a zbiórka musi być najpóźniej do dnia 15 czerwca b. r. ukończona. Metale należy składać w lokalu Gminy, ul. Grodzka 11, jako tymczasowym miejscu zbiórki [...].

Nad akcją zbierania nadzór miała mieć specjalnie w tym celu wyłoniona Komisja, w skład której weszli: Aron Bach, Urysz Cymerman, Aron Jankiel Kantor oraz Aleksander Lewi [wykaz imienny].