HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Utworzenie Wydziału Pomocy Jeńcom Wojennym i Wysiedleńcom

W związku z napływem do miasta jeńców wojennych pochodzenia żydowskiego, pod koniec miesiąca na plenarnym posiedzeniu Judenratu utworzono Wydział Pomocy Jeńcom Wojennym i Wysiedleńcom z siedzibą przy ul. Lubartowskiej 2. Jeńcy lokowani byli w obozie pracy przy ul. Lipowej 7. Nadzór z ramienia Judenratu sprawował Aron Jankiel Kantor, zaś Kierownikiem mianowano Majera Rotbauma. Wydział prowadził rejestrację jeńców, aprowizację w żywność i ubrania, starał się o zwolnienia z obozu, jak również szukał kontaktu z bliskimi. Na dzień 20 marca 1940 roku w Wydziale zatrudnionych było 7 urzędników [wykaz imienny].