HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Utworzenie Centralnej Rady Obozowej w Bełżcu

W obozie pracy w Bełżcu utworzona została Centralna Rada Obozowa, której przewodniczącym został Leon Zylberajch, zaś na naczelnego lekarza obozów pracy wybrano doktora Wolfa Fajgelesa. Delegatury centrali były powoływane w każdym obozie podległym administracyjnie i organizacyjnie Bełżcowi, a na stanowiska administracyjne i kierownicze wybierano przeważnie urzędników Judenratu w Lublinie: 1/ Cieszanów - Pajczer Pinches /kierownik/, 2/ Dzików - Olmer /kierownik/, 3/ Lipsko - Blumenkranc Abram /kierownik/, 4/ Płazów - Honigman Chil /kierownik/. Centralna Rada Obozowa zatrudniała 19 urzędników, zaś w Delegaturach ich liczba wahała się od 4 do 12 osób. Centrala oraz Delegatury zajmowały się aprowizacją robotników żydowskich w jedzenie, medykamenty oraz odzież. Ograniczone środki materialne niekiedy utrudniały wykonywanie zadań. Problemy aprowizacyjne i organizacyjne pojawiały się przez cały okres funkcjonowania Rady:

[...] Nawet w czasie trwania obozów i po opanowaniu chaosu jaki wytworzył się w pierwszych dniach i organizacje Rad obozowych nie byliśmy w stanie podołać swym zadaniom w stu procentach z poniższych względów: 1. Przestrzeń 45 km. na której rozrzuconych było 5 obozów pracy i w związku z tym utrudnienie kontroli i nadzoru nad poszczególnymi obozami. 2. Brak własnych środków lokomocji i w związku z tym trudności z dowozem artykułów żywnościowych do poszczgólnych obozów. 3. Brak odpowiedniego personelu urzędniczego. [...] na [...] 19 urzędników zatrudnionych w Centralnej Radzie Obozowej, tylko 5 podołało całkowicie swemu zadaniu, reszta zaś albo wogóle albo w minimalnym tylko stopniu odpowiadała swym stanowiskom [...]. 4. Brak odpowiednich funduszów na zaspokojenie tych olbrzymich potrzeb związanych z naszą pracą, jak dożywienie obozowców, dostawę artykułów żywnościowych, prowadzenie warsztatów reperacyjnych, poczty i innych koniecznych wydatków [...].