The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Przyznanie Ochronce doraźnej pomocy

Prezydium Judenratu podjęło uchwałę o przyznaniu Żydowskiemu Domowi Sierot i Starców doraźnej pomocy. Wpływ na taką decyzję miała opinia kuratora Ochronki Szmula Wolmana. Prezydium uchwaliło wypłacać na rzecz Żydowskiego Domu 100 zł dziennie oraz przyznać jednorazowo 14 kocy i 10 szpulek nici:

[...] a/ podwyższenie subwencji odroczyć do czasu rozpoczęcia energiczniejszego ściągania składek gminnych w drodze przymusowej, co winno nastąpić w najbliższym czasie, b/ narazie wypłacać Ochronie przyznaną jej subwencję w [...] wysokości 100 zł. dziennie, nie wyłączając jednak i dni świątecznych, c/ z posiadanego zapasu koców - przyznać 14 sztuk [...], d/ z ruchomości pozostawionych w magazynie [...] wydać Ochronie 10 szpulek nici

Przyznana pomoc była dalece niewystarczająca, szczególnie biorąc pod uwagę brak zwiększenia wysokości subwencji.