The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Prośba o pomoc dla emerytowanych urzędników państwowych

Do "Joint" w imieniu emerytowanych urzędników państwowych pochodzenia żydowskiego, zwrócił się doktor Dawid Engel /zam. Peowiaków 11/ z prośbą o udzielenie pomocy materialnej w formie co miesięcznej zapomogi; prośbę Engel umotywował trudnymi warunkami bytowymi:

[...] emerytowani urzędnicy państwowi od 12 wzgl. 11 miesięcy pozostają bez poborów emerytalnych i dlatego w nędzy materialnej, bo co mieli zbędnego sprzedali i gdzie mogli coś pożyczyć - pożyczyli na najskromniejsze życie. Obecnie wraz z rodzinami [...] głodują i dlatego właśnie ośmielają się uprzejmie prosić:

Raczy [...] Dyrekcja udzielić im łaskawie na utrzymanie się przy życiu zapomogi mieszięcznej - przy czym wszyscy zobowiązują się niezwłocznie po nastaniu normalnych czasów i zapłaceniu im ich należnych poborów emerytalnych - wszystkie zapomogi zwrócić [...].