HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Prośba o interwencję w sprawie urzędników zatrudnionych w zamiejscowych obozach pracy

Do Prezydium Judenratu zwróciła się o pomoc grupa 33 urzędników, aby Rada podjęła interwencję i starania o zwolnienie ich z zamiejscowych obozów pracy, które działały w ramach planu "Otto". Warunki w tych obozach były bardzo złe, a wielu urzędników zamiast wykonywać prace biurowe, zatrudnionych było przy robotach ziemnych, polegających na budowie rowów przeciwczołgowych. W piśmie skierowanym do Judenratu w następujących słowach zainteresowani prosili o zastępstwo:

[...] Urzędnicy Rady Żydowskiej w Lublinie, przebywający w obozach i pracujący w kancelariach Rad Obozowych w Bełżcu, Lipsku i in. [obozy znajdowały się również w Cieszanowie, Dzikowie, Narolu] zwracają się [...] z uprzejmą prośbą do Przydium [...]: a/ że pozostawiając nas tu na stanowiskach pracowaliśmy z niezmierną gorliwością i poświęceniem dla ulżenia doli żydowskich robotników, b/ że dzięki naszej wydatnej pracy wiele dziedzin, podlegających naszej kompetencji znacznie uporządkowaliśmy, c/ że przebywamy już tu od blisko 5 tygodni, d/ że Rada Żydowska w m. Lublinie ma przecież te same obowiązki wobec nas, jak i wobec tych którzy na 3-ci dzień naszego pobytu zostali zupełnie zwolnieni, e/ że w tych warunkach mamy moralne prawo prosić Prezydium o przerzucenie ciężaru obowiązków na inną grupę urzędników dotychczas przebywających w Lublinie, f/ że jeśli urzędnicy-koledzy sami dotychczas nie wystąpili z odpowiednim wnioskiem o nasze zastąpienie, Rada władna jest i rozporządza odpowiednimi środkami w kierunku zastąpienia nas innymi urzędnikami [...]. Na specjalne podkreślenie zasługuje okoliczność, że wielu z pośród nas pracuje w Obozach przy łopacie [...].