The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Podanie o zapewnienie dostaw ryb dla Ochronki

Kierownictwo Żydowskiego Domu Sierot i Starców zwróciło się do Wiceprezesa Judenratu Marka Altena o przyznanie na każdy tydzień kontyngentu 30 kg ryb dla podopiecznych. Prośba została umotywowana trudnymi warunkami bytowymi, wysokimi cenami oraz wstrzymaniem pomocy przez Zarząd Miejski: 

Wobec wielkiej drożyzny jaka powstała w ostatnich dniach oraz w skutek całkowitego przerwania przez tut. Opiekę Społeczną dostarczania nam tłuszczów, nie jesteśmy w stanie dożywiać dzieci Ochrony nawet w minimalnym stopniu. Doznawając wielokrotnie od Wielmożnego Pana Prezesa poparcia na rzecz sierot, ośmielamy się i tym razem zwrócić się do W.Pana Prezesa z uprzejmą prośbą o łaskawe wystaranie się dla Ochrony Sierot i Starców 30 klg ryb tygodniowo [...].