The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Nakaz stosowania się do godziny policyjnej

Judenrat wezwał ludność żydowską, zamieszkującą getto na Podzamczu, aby stosowała się do godziny policyjnej; zakazano Żydom grupowania się i blokowania ulic, jak również wezwano rodziców do roztoczenia opieki nad dziećmi biegającymi po getcie w czasie godziny policyjnej. Nie stosowanie się do zarządzeń władz niemieckich miało być surowo karane:
 
W ostatnich dniach stwierdzono, że w godzinach wieczornych, bezpośrednio przed nastaniem godziny policyjnej, mieszkańcy dzielnicy żydowskiej zbierają się grupami na ulicach i przed bramami domów, tamując ruch uliczny i wywołując głośne hałasy, ponadto dzieci pozostawione bez opieki przez rodziców, biegają po ulicach bez żadnego nadzoru a to nawet po godzinach policyjnych.
 
Rada Żydowska wzywa ludność żydowską […], by zaniechała tłumnego gromadzenia się na ulicach i przed bramami domów, przede wszystkim zaś wzywa rodziców i opiekunów, by nie pozostawiali dzieci bez nadzoru na ulicach i podwórzach domów i czuwali nad zatrzymaniem ich w domu.
 
Osoby, wykraczające przeciwko powyższemu będą surowo karane, za dzieci zaś znajdujące się bez opieki na ulicy, odpowiedzialność ponosić będą rodzice lub opiekunowie.