W maju 2014 roku Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” rozpoczął realizację projektu „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość”. Działanie polegało na dokumentowaniu i promocji tradycyjnej architektury drewnianej miasteczek Lubelszczyzny.

W maju 2014 roku Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” rozpoczął realizację projektu „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość”. Działanie polegało na dokumentowaniu i promocji tradycyjnej architektury drewnianej miasteczek Lubelszczyzny.

Teatr NN

Realizatorzy

Projekt "Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przeyszłość" był realizowany w latach 2014-2015 przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" we współpracy z instytucjami oraz grupą ekspertów i współpracowników.

 

Realizatorzy projektu "Drewniany Skarb" podczas wizyty w Muzeum Wsi Lubelskiej
Realizatorzy i eksperci projektu "Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość" podczas wizyty studyjnej w Muzeum Wsi Lubelskiej, 2014.

Eksperci projektu

Aina Aske (ur. 1957) – magister sztuk Uniwersytetu w Oslo, magister sztuk Uniwersytetu w Leicester. Po pracy w Radzie Gminy Troms, oraz jako koordynator projektów Centrum Historii Trondenes, w 1996 roku rozpoczęła pracę jako doradca w Larvik Museum. Od 2002 roku pełni funkcję koordynatora działu dziedzictwa kulturowego w Urzędzie Miasta Larvik. Od 2009 roku kurator Vestfoldmuseene. Od 2015 roku dyrektor wykonawczy w Larvik Museum. Ukończyła muzealnictwo na Uniwersytecie w Leicester. Specjalizuje się w historii kultury XVII i XVIII wieku ze szczególnym uwzględnieniem historii miast i szlachty. Jej prace były publikowane w wielu czasopismach naukowych, rocznikach, katalogach i antologiach.

Lars Jacob Hvinden-Haug (ur. 1965) – doktor inżynierii i architekt. Od 2006 roku zatrudniony jako starszy pracownik naukowy w NIKU. Poza szerokim doświadczeniem w pracy z dziedzictwem kulturowym, głównie przy tworzeniu przeglądów archeologicznych i mapowaniu dziedzictwa kulturowego wszystkich okresów historycznych, przez wiele lat zajmował się historią norweskiej architektury w kontekście międzynarodowym i społecznym, w szczególności w XVII i XVIII wieku, w odniesieniu zarówno do ekspresji architektonicznej, jak również sztuki wnętrz i ogrodów. Hvinden-Haug zdobył tytuł architekta w Szkole Architektury i Designu w Oslo. W 2008 roku obronił pracę doktorską pt. Wczesny barok w Norwegii. Typologia i użytkowanie w latach 1660–1733.

Gro R. Stalsberg (ur. 1953) – posiada doświadczenie w zakresie edukacji, archeologii i upowszechniania kultury. Od 1973 do 1994 roku pracowała w dziale danych geograficznych Urzędu Miasta Larvik. Od 1994 roku zatrudniona jako doradca i koordynator kolekcji, pracuje również przy organizacji wystaw w Larvik Museum. Od 1999 roku przewodniczy działowi archeologii Larvik Museum. Jej prace były publikowane w wielu czasopismach naukowych, rocznikach, katalogach i antologiach.

Jan Michael Stornes (ur. 1957) – inżynier budownictwa i archeolog budownictwa, specjalizuje się w budownictwie drewnianym i ramowym. Jest również ekspertem w zakresie dokumentacji, oceny stanu i badań dendrochronologicznych architektury drewnianej w Norwegii. Od 1996 roku zatrudniony w NIKU.

Maria Fornal (ur. 1960) – absolwentka Etnografii Słowian na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1987 roku związana zawodowo z urzędem konserwatorskim w Zamościu. Autorka artykułów o historii i kulturze mniejszości narodowych w regionie oraz opracowań dokumentacyjnych dotyczących materialnego dziedzictwa kulturowego Zamojszczyzny. Założycielka zamojskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Animatorka kultury, organizatorka wielu imprez kulturalnych w Zamościu i regionie.

Jacek Jeremicz (ur. 1979) – archeolog, absolwent studiów doktoranckich Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczestnik badań archeologicznych na terenie Lubelszczyzny, Podlasia, Pomorza, Kujaw i Wielkopolski. Twórca wirtualnego Katalogu Zabytków Archeologicznych z terenu Lublina oraz współtwórca Multimedialnej Platformy Edukacyjnej „Lublin. Instrukcja Obsługi”. Członek stowarzyszenia na rzecz popularyzacji kultury antycznej „Hellas et Roma”. Jako specjalista do spraw edukacji w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o odkryciach naukowych związanych z przeszłością.

Grzegorz Miliszkiewicz (ur. 1955) – absolwent archeologii UMCS. Pracuje w Muzeum Wsi Lubelskiej jako historyk kultury materialnej i edukator muzealny. W 1atach 1980–1982 opracował koncepcję skansenowskiego miasteczka-sztetł jako zbioru modeli-struktur i kadrów odwzorowujących życie codzienne ludności chrześcijańskiej i żydowskiej oraz funkcjonowanie małomiasteczkowych instytucji w latach 30. XX wieku na Lubelszczyźnie. Autor i współautor przeszło 80 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym cyklu szkiców zabytkoznawczych w „Spotkaniach z Zabytkami”. Zajmuje się problematyką życia codziennego w pierwszej połowie XX wieku na Lubelszczyźnie, edukacją historyczną oraz formami parateatralnymi w formule „muzeum wydarzeń”. Autor muzealnych wystaw stałych i czasowych opartych na biografiach mieszkańców Lubelszczyzny. Zajmuje się projektowaniem produktów wyrastających źródłowo z lokalnego dziedzictwa kulturowego przeznaczonych dla rozrywki i edukacji.

Kamil Nieścioruk (ur. 1978) – geograf-kartograf, adiunkt w Katedrze Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, specjalista w zakresie kartografii i Systemów Informacji Geograficznej. Zainteresowania badawcze: dawne mapy i metodyka ich badania, analizy zmian środowiska, kartograficzna metoda badań, kartografia tematyczna, historia regionalna. Więcej na: www.niescioruk.ppa.pl

Natalia Przesmycka (ur. 1979) – dr inż. architekt, ukończyła Wydział Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej. Od 2004 roku pracownik Katedry Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, od 2010 roku pracownik Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. W 2007 roku w ramach programu StadsLab Masterclass organizowanych przez European Urban Design Laboratory w Tilburgu (Holandia) ukończyła międzynarodowe studia podyplomowe dla młodych architektów i urbanistów. W 2010 roku na Politechnice Wrocławskiej obroniła pracę doktorską zatytułowaną: Przeobrażenia urbanistyczne miasta Lublina w latach 1815–1939. Autorka i współautorka ponad 30 publikacji naukowych i ponad 20 artykułów popularnonaukowych oraz kilkudziesięciu projektów architektonicznych.

Krzysztof Wieczorek (ur. 1951) – sekretarz Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, koordynator działań Grupy Roboczej do spraw Zapomnianych Technik Budowlanych przy Stowarzyszeniu. Pracując w strukturach Pracowni Konserwacji Zabytków, zajmował się konserwacją i badaniami drewnianych zabytków archeologicznych i nowożytnych zabytkowych konstrukcji drewnianych zarówno w Polsce, jak i podczas misji konserwatorskich poza granicami kraju. Od 1992 roku jako samodzielny przedsiębiorca jest konserwatorem drewnianych zabytków sztuki użytkowej, oraz projektantem i wykonawcą współczesnych mebli, wystrojów wnętrz i tradycyjnych konstrukcji drewnianych. Jest autorem publikacji i ekspertyz konserwatorskich dotyczących materiałów i produktów chemicznych używanych w konserwacji zabytków oraz technik stosowanych w tradycyjnym budownictwie drewnianym.

 

Pomysłodawca projektu

Tomasz Pietrasiewicz

 

Twórcy i realizatorzy projektu

Koordynacja: Tadeusz Przystojecki

Koordynacja technologiczna: Łukasz Kowalski

Pracownicy  merytoryczni: Paulina Kowalczyk, Magdalena Wróblewska

Współpraca merytoryczna: Karolina Kryczka-Kowalska, Piotr Lasota, Emil Majuk

 

Redakcja i korekta publikacji i tekstów: Monika Śliwińska

Identyfikacja graficzna projektu, projekt strony internetowej i przygotowanie publikacji: Studio Format - Tomasz Smołka, Rafał Rola

Modele 3D: Antoni Janicki - firma Cocomo, Piotr Walichnowski

Aplikacja makiet 3D, programowanie: firma „RICKWIND”, Robert i Wojciech Miedziocha, Kamil Pręciuk

 

Tłumaczenia: Magdalena Dziaczkowska, Jarosław Kobyłko, Gina Kuhn, Monica Metlerska-Colerick, Wojciech Szwedowski

Programowanie i system zarządzania treścią: Robert Korulczyk

Obsługa księgowa i administracyjna: Marianna Woźniak, Elżbieta Zasempa

Współpraca organizacyjna: Magdalena Gnyp, Agata Radkowska-Parka - firma Rootka

Działania warsztatowe: Marcin Staiński, Ryszard Staiński

 

Instytucje i osoby współpracujące

Muzeum Wsi Lubelskiej
http://skansen.lublin.pl/pl/

Halina Stachyra, Łucja Kondratowicz-Miliszkiewicz

 

Politechnika Lubelska
http://www.pollub.pl/

Radosław Dolecki, dr Bartłomiej Kwiatkowski

 

Muzeum Lubelskie w Lublinie
http://muzeumlubelskie.pl/

dr Katarzyna Mieczkowska-Czerniak, Jolanta Żuk-Orysiak, Dorota Wawryniuk

 

Uniwersytet Przyrodniczy
http://www.up.lublin.pl/

dr Beata Żuraw

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
http://www.umcs.pl/

prof. Jan Rodzik, dr Grażyna Szymczak

 

NIKU (Norweski Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym)

Elisabeth Andersen, Anne Carthrine Flyen, Dalia Dargyte

 

Vestoldmuseene IKS (Larvik Museum)

 

Samorządy i instytucje z Dubienki, Wojsławic, Krasnobrodu, Szczebrzeszyna, Tyszowiec, a w szczególności:

Urząd Gminy w Dubience
Gminne Centrum Kultury w Wojsławicach
Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach
Krasnobrodzki Dom Kultury
Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie