Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Ośrodek chroni i udostępnia dla zwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego na wystawach w Bramie Grodzkiej, Lubelskiej Trasie Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną, Teatrze Imaginarium oraz Domu Słów.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Ośrodek chroni i udostępnia dla zwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego na wystawach w Bramie Grodzkiej, Lubelskiej Trasie Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną, Teatrze Imaginarium oraz Domu Słów.

Dostępność

Deklaracja dostępności

Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.teatrnn.pl i tworzonych w jej ramach serwisów internetowych.

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-05.

Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-01.

Strona internetowa www.teatrnn.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Strona główna i nowe serwisy internetowe są zgodne ze standardem WCAG 2.1. Pracujemy nad zapewnieniem zgodności serwisów publikowanych przed 2018 rokiem. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Poniższe strony są zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
http://teatrnn.pl w tym:
http://leksykon.teatrnn.pl
http://biblioteka.teatrnn.pl
http://podziemia.teatrnn.pl
http://shtetlroutes.eu/pl

Poniższe strony są niedostępne z powodu niezgodności lub wyłączeń:
http://ulublin.eu - brak odpowiedniego kontrastu kolorów treści do tła; brak atrybutów alt dla niektórych elementów graficznych
http://stronypoezji.pl - brak odpowiedniego kontrastu kolorów treści do tła

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-01, data aktualizacji deklaracji: 2024-03-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN”.

Informacje zwrotne i dane kontaktoweBezpośredni odnośnik do tego akapitu

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Magdalena Wróblewska, [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 532 58 67.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Ośrodka. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Osoba zgłaszająca powinna określić dogodny dla niej sposób przedstawiania informacji. Ośrodek zobowiązuje się do zrealizowania żądania w terminie 7 dni, lub, jeśli dotrzymanie terminu nie jest możliwe, do zawiadomienia o tym osoby wnoszącej żądanie i wyznaczenia terminu realizacji żądania nie dłuższego niż 2 miesiące. W przypadku odmowy przez Ośrodek realizacji żądania osoba wnosząca możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu powyższej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektonicznaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Ze względu na historyczny charakter budynków, znajdujących się w sercu Starego Miasta w Lublinie, w których znajduje się Ośrodek, oraz ich położenie, nie są one dostępna dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Wejście do Ośrodka znajduje się na pierwszym piętrze budynku, w którym nie ma wind.

Znajdująca się w przestrzeni Ośrodka wystawa stała „Lublin. Pamięć miejsca” zajmuje powierzchnię 1500 metrów kwadratowych i obejmuje 4 sąsiadujące ze sobą budynki: ul. Grodzka 21, Brama Grodzka, ul. Grodzka 36, ul. Grodzka 34. W ciągu komunikacyjnym znajduje się kilka klatek schodowych ze stromymi i wąskimi schodami oraz mniejsze schody o zróżnicowanej wysokości i szerokości stopni. W przestrzeni całej wystawy w sumie znajduje się około 150 schodów. Najwęższa klatka schodowa ma 90 cm szerokości.

Na chwilę obecną Ośrodek nie ma możliwości zaoferowania dostępnych rozwiązań w poruszaniu się po budynku. Najbliższy parking (płatny) znajduje się na Placu Zamkowym i jest niezależny od działalności Ośrodka. Są na nim dostępne miejsca dla osób niepełnosprawnych. Zwiedzanie Ośrodka jest możliwe z psem asystującym, jednak osoby niewidome i niedowidzące powinny pamiętać o trudnościach, jakie mogą sprawić schody. Ośrodek na chwilę obecną nie oferuje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dostępność Lubelskiej Trasy Podziemnej

Dostępność Piwnicy pod Fortuną

Dostępność Teatru Imaginarium

Dostępność Domu Słów

Tekst łatwy do czytaniaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Tekst łatwy do czytania: opis działań Ośrodka “Brama Grodzka – Teatr NN”.

Bilety online

Wydarzenia

Informacje

Projekty