Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dostępność

Deklaracja dostępności

Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.teatrnn.pl i tworzonych w jej ramach serwisów internetowych.

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-05.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01.

Strona internetowa www.teatrnn.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Strona główna i nowe serwisy internetowe są zgodne ze standardem WCAG 2.1. Pracujemy nad zapewnieniem zgodności serwisów publikowanych przed 2018 rokiem. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Poniższe strony są zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
http://teatrnn.pl w tym:
http://leksykon.teatrnn.pl
http://biblioteka.teatrnn.pl
http://podziemia.teatrnn.pl

http://shtetlroutes.eu/pl

Poniższe strony są niedostępne z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
http://ulublin.eu
http://stronypoezji.pl

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN”.

Informacje zwrotne i dane kontaktoweBezpośredni odnośnik do tego akapitu

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Magdalena Wróblewska, [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 532 58 67.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Ośrodka lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową (lub jej element) chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Ośrodek w razie możliwości zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Ośrodek niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie i zaproponuje termin realizacji żądania. W przypadku, gdy zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Ośrodek zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektonicznaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Ze względu na historyczny charakter budynków, znajdujących się w sercu Starego Miasta w Lublinie, w których znajduje się Ośrodek, oraz ich położenie, nie są one dostępna dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Wejście do Ośrodka znajduje się na pierwszym piętrze budynku, w którym nie ma wind.

Znajdująca się w przestrzeni Ośrodka wystawa stała „Lublin. Pamięć miejsca” zajmuje powierzchnię 1500 metrów kwadratowych i obejmuje 4 sąsiadujące ze sobą budynki: ul. Grodzka 21, Brama Grodzka, ul. Grodzka 36, ul. Grodzka 34. W ciągu komunikacyjnym znajduje się kilka klatek schodowych ze stromymi i wąskimi schodami oraz mniejsze schody o zróżnicowanej wysokości i szerokości stopni. W przestrzeni całej wystawy w sumie znajduje się około 150 schodów. Najwęższa klatka schodowa ma 90 cm szerokości.

Na chwilę obecną Ośrodek nie ma możliwości zaoferowania dostępnych rozwiązań w poruszaniu się po budynku. Najbliższy parking (płatny) znajduje się na Placu Zamkowym i jest niezależny od działalności Ośrodka. Są na nim dostępne miejsca dla osób niepełnosprawnych. Zwiedzanie Ośrodka jest możliwe z psem asystującym, jednak osoby niewidome i niedowidzące powinny pamiętać o trudnościach, jakie mogą sprawić schody. Ośrodek na chwilę obecną nie oferuje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dostępność architektoniczna w Lubelskiej Trasie Podziemnej.

Dostępność architektoniczna w Piwnicy pod Fortuną.

Tekst łatwy do czytaniaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Tekst łatwy do czytania: opis działań Ośrodka “Brama Grodzka – Teatr NN”.