Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

O bazach danych

System złożony z czterech podstawowych kategorii: ludzi, miejsc, wydarzeń i źródeł, które łączą się i wzajemnie uzupełniają, pozwala w prosty i przejrzysty sposób przetwarzać, porządkować i prezentować duże ilości informacji dotyczących miasta i regionu.

Wszystkie osoby i miejsca (punkty adresowe) są potraktowane jako osobne rekordy i jako takie mają swoją własną stronę i identyfikator, a jednocześnie stanowią część większej całości jako element sieci wzajemnych powiązań. To samo dotyczy wydarzeń i wzmianek źródłowych. Wszystkie te elementy są następnie wykorzystywane w bardziej złożonych formach opisu, jak historie rodzin lub organizacji, mapy tematyczne czy kalendaria wydarzeń.

Integralną częścią systemu jest historyczny system informacji przestrzennej (H-GIS), który w precyzyjny sposób mapuje, opisuje i pozwala zrozumieć przekształcenia przestrzenne jakie zaszły na danym obszarze. Lokalizację dawnych ulic i parcel można porównać ze współczesną mapą bądź zdjęciem satelitarnym miasta zestawiając warstwy z różnych okresów historycznych. W przypadku zmian nazw ulic oraz numeracji domów i działek istnieje możliwość szybkiej identyfikacji dawnego adresu.

Dotychczas do bazy osób wprowadzono ponad 72 000 rekordów, do bazy miejsc ponad 12 000 rekordów, do bazy wydarzeń ok. 127 000 rekordów, a do bazy źródeł ok. 67 000 wzmianek źródłowych. 

Czytaj więcej → O historycznym geoportalu Lublina (Lublin HGIS)