Pracownia Antropologii Słowa prowadzi działalność – badawczą, wydawniczą oraz z zakresu organizacji nauki – sytuującą się na styku antropologii, badań kulturowych i literaturoznawstwa. Podejmuje też działania edukacyjne i popularyzatorskie (skoncentrowane głównie na sztuce słowa). Jest częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” i ściśle współpracuje naukowo z Zakładem Teorii i Antropologii Kultury UJ oraz ze środowiskiem badaczy skupionych wokół kwartalnika „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” (Instytut Sztuki PAN).

Pracownia Antropologii Słowa prowadzi działalność – badawczą, wydawniczą oraz z zakresu organizacji nauki – sytuującą się na styku antropologii, badań kulturowych i literaturoznawstwa. Podejmuje też działania edukacyjne i popularyzatorskie (skoncentrowane głównie na sztuce słowa). Jest częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” i ściśle współpracuje naukowo z Zakładem Teorii i Antropologii Kultury UJ oraz ze środowiskiem badaczy skupionych wokół kwartalnika „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” (Instytut Sztuki PAN).

Czytanie tekstów kultury

Ludzka obecność w świecie bywa formą lektury, formą ściśle powiązanego z egzystencją odsłaniania znaczeń i poszukiwania sensu różnych przejawów otaczającej nas rzeczywistości – materialnych, kulturowych, symbolicznych, duchowych.

Tak zobaczony świat jest otwartą księgą. Dojmująco rzeczywistą i enigmatyczną, wzywającą odczytania.

Księgą jest także kultura w jej przenikających się osłonach i modalnościach. Naszą powinnością jest rozumieć zapisane na kartach tej księgi formy znaczące, organizujące ją pasma wyobraźni, biegnące przez nią rytmy. Wyjście naprzeciw tej powinności jest praktykowaniem kulturowej pamięci, ale jest też praktyką lektury – czytania ludzkiego świata, wyłuskiwania znaczeń, podążania za intuicją sensu.

Cykl "Czytanie tekstów kultury" temu właśnie służy, za taką intuicja podąża. Jest rozpisaną na różne formy i działania lekturą księgi świata w jej kulturowym wymiarze. 

Paweł Próchniak

 

spotkania, rozmowy

Podróż i pismo – spotkanie z prof. Dariuszem Czają / 17 stycznia 2013

Miejsca nieistnienia (obozy zagłady) – spotkanie z Romą Sendyką i Tomaszem Pietrasiewiczem / 9 kwietnia 2013

Promieniowanie tła – rozmowa Pawła Próchniaka i Pawła Huelle / 19 stycznia 2021

 

trawersy, pasaże

Lublin: pamięć miejsca – czytanie przestrzeni: miejsca związane z akcją „Reinhardt” / Wiesław Wysok / 7 listopada 2018

Lublin: pamięć miejsca – czytanie przestrzeni: szlak pamięci „Lublin – Pamięć Zagłady” / Tomasz Pietrasiewicz / 7 listopada 2018

Lublin: pamięć miejsca – czytanie przestrzeni: miejsca związane z akcją „Reinhardt” / Paweł Próchniak, Joanna Zętar / 8 listopada 2019

Lublin: pamięć miejsca – czytanie przestrzeni: szlak pamięci „Lublin – Pamięć Zagłady” / Paweł Próchniak, Joanna Zętar / 8 listopada 2019

 

teksty kultury w przestrzeni miasta

Spotkania i rozmowy poświęcone czytaniu tekstów kultury miały swoją kontynuację w postaci cyklu wykładów Teksty kultury w przestrzeni miasta – prowadzonych w formule wykładów otwartych i jednocześnie realizowanych dla studentów kierunku Teksty kultury i animacja sieci (w roku akademickim 2014/2015).

Wykłady wygłosili Andrzej Tyszczyk i Tomasz Pietrasiewicz: Dwugłos o „Poemacie o mieście Lublinie”, Aleksandra Janus i Hubert Francuz: Chronologia względna. Próba archeologii miasta, Anna Maria Wierzbicka: Architektura jako narracja znaczeniowa, Izabela Skórzyńska: Humanista w świecie widowisk przeszłości, Elżbieta Rybicka: Miasto jako zdarzenie. Wstęp do performatyki miejskiej.

Podsumowaniem cyklu Teksty kultury w przestrzeni miasta były spacery po Lublinie, podczas których uczestnicy praktycznie „czytali miasto”, odwołując się do opisanych przez Roberta Trabę trzech warstw krajobrazu kulturowego, jakimi są: krajobraz przyrodniczy, dziedzictwo materialne oraz pamięć kulturowa. Trasy spacerów obejmowały teren nieistniejącej dzielnicy żydowskiej oraz Śródmieście Lublina.