Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Zapiski z księgi sądowej Konopnicy w roku 1535

36. 1535-04-08 Mieszczanin z Opatowca Andrzej Borzym w imieniu własnym i brata Leonarda darował Jakubowi Jakielowi ich półłanek ojczysty, położony pomiędzy łanem plebańskim a półłankiem należącym do Marcina Gruczka.
37. 1535-04-08 Mieszczanin Andrzej Borzym z Opatowca w imieniu własnym i brata Leonarda oświadczył, że sprzedał łan położony pomiędzy łanem Jakuba Stańczyka i półłankiem Marcina Gruczka oraz półłanek położony pomiędzy półłankiem Dalniowej i Jakuba Jakiela za trzy i jedną grzywnę, którą ma pobrać.
38. 1535-04-08 Jan Michalczyk sprzedał Janowi Mazurczykowi półłanek, położony pomiędzy dziedzictwem Andrzeja Lisa i Andrzeja Ligończyka, za cztery floreny bez siedmiu groszy.
39. 1535-05-14 Rajcy lubelscy wybrali Mikołaja Zegadłę na wójta, zaś Marcina Tomczyka, Marcina Gruczka, Jakuba Surówkę, Jana Zegnanego, Marcina Rawszę, Piotra Miazka i Jana Mazurczyka na ławników konopnickich.
40. 1535-07-01 Rajca lubelski i dzierżawca Konopnicy Jan Lubomełski w imieniu rady lubelskiej osadził Mikołaja Zegadłę, kmiecia i „mistrza wieśniaków" z Konopnicy, na półłanku albo włóce, położonym między łanami należącymi do Kostosiowej i tegoż Mikołaja Zegadły. W zamian ma z tego pola on i jego potomkowie świadczyć rajcom lub dzierżawcy robocizny, czynsze i inne powinności, (w takiej wysokości) jak to czynią (wieśniacy) posiadający w tej wsi inne łany.
41. 1535-07-01 Rajca lubelski i dzierżawca Konopnicy Jan Lubomelski w imieniu rady lubelskiej osadził Jakuba Krawca na półłanku dworskim, położonym między łanami Marcina Tomczyka a Jana Jenka. W zamian tenże Jakub i jego potomkowie mają z tego pola świadczyć robocizny, czynsze i inne powinności rajcom i dzierżawcy (w takiej wysokości), jak to czynią (wieśniacy) posiadający w tej wsi inne łany.
42. 1535-07-01 Stanisław Wiecheć swojej żonie Dorocie, córce Benedykta - kmiecia i „mistrza wieśniaków" z Motycza, zabezpieczył posag w wysokości 12 grzywien na połowie swoich wszystkich dóbr, położonych między łanami Macieja Zegadły zwanego Drabem a Ostatkowskimi. Jeśli umrze (wcześniej), Dorota będzie je użytkować jako swoje wiano.
43. 1535-07-01 Jan Ropiel zeznał przed sądem, że zrzekł się na rzecz swojego syna Jana Ropielczyka półłanka położonego między łanami Mikołaja Sieśtrzeńca a Jana Plichty. Tenże łan (wcześniej) sprzedał Stanisławowi Susołowi kmieciowi z Niedrzwicy, (obecnie) jego syn posiadający do niego bliższość, odkupił go od Susoła za cztery i pół grzywny.
44. 1535-07-01 Bracia Marcin Strząpczyc starszy i Jakub młodszy, synowie zmarłego Stanisława Strząpki kmiecia z Konopnicy, dokonali podziału nieruchomości. Starszy Marcin otrzymał półłanek położony pomiędzy (polami) Jana Ligonia i Stanisława Wiechcia, młodszy Jakub dostał (drugi) półłanek, położony pomiędzy łanami swojego brata Marcina i Marcina Rawszy oraz dom po ojcu. Ponadto na mocy wyroku sądu rozjemczego rajców Jakub ma dać spłatę swojemu bratu Marcinowi za budynki usytuowane na odziedziczonym przez niego łanie. Natomiast rzeczy ruchome, bydło i zboże pozostawiono do późniejszego podziału.
45. 1535-07-01 Bracia Marcin i Jan, synowie zmarłego Stanisława Mazura, dokonali podziału dóbr po swoich rodzicach. Starszy z braci Marcin odziedziczył półłanek, na którym obecnie zamieszkuje, położony między Jakubem Strząpczycem i Jakubem Krawcem. Otrzymał także czwartą część poła, czyli półłanka, pomiędzy półłankiem dworskim zwanym wygonem i półłankiem swego brata Jana. Młodszy Jan otrzymał pół łanu i czwartą (część) pola, gdzie mieszkał jego ojciec, położone pomiędzy połami Jakuba Krawca i czwartą częścią swojego brata Marcina obok łanu dworskiego. Marcin zeznał, że on i ich siostra zostali w pełni wyposażeni i skwitował Jana z wszełkich (zobowiązań).
46. 1535-07-01 Rajca lubelski i tenutariusz konopnicki Jan Lubomelski, za zgodą wszystkich rajców lubelskich dawnych i urzędujących, osadził Marcina Tomczyka na łanie dworskim, położonym między łanami krawca Jakuba i Jana Ligonia. Tomczyk ma z tego poła wykonywać robocizny, uiszczać czynsze i inne powinności (w takiej wysokości i postaci), jak to czynią (wieśniacy) posiadający w tej wsi inne łany.
47. 1535-11-18 Katarzyna Misiowa wraz z synami Piotrem i Józefem zeznała, że zrzekła się na rzecz Jana Surowicza łanu, położonego między łanami albo folwarkiem plebańskim a łanem Stanisława Kresy, za pięć grzywien. Zobowiązała się bronić nabywcę przed roszczeniami nieobecnych dzieci.
48. 1535-11-18 Ewa córka Piotra Kiełbasy, żona Jana Niziny, za pośrednictwem swojego męża sprzedała miastu Lublinowi za dwie grzywny półłanek położony pomiędzy polami Piotra Kiełbasy i Mikurdy, w miejscu (dawnego) wygonu, obecnie uprawianego przez tenutariusza konopnickiego Jana Lubomelskiego.
49. 1535-11-27 Mieszczanin z Opatowca Andrzej Borzym pozwał Marcina Tomczyka kmiecia z Konopnicy za to, że zagarnął dobra zmarłego Jana Borzyma stryja (Andrzeja), mianowicie pole i dom, do którego Marcin nie posiada żadnych praw. Na co Marcin Tomczyk odpowiedział, że owe dobra, które trzyma, (należą do niego) za sprawą zapłaty i dobrowolnego zrzeczenia, co zostało zapisane w księdze wsi Konopnicy, znajdującej się u jej panów (tzn. rajców). Pozwany zaproponował stawienie się na następnych rokach sądowych poręczycieli. Borzym zobowiązał się ich przyprowadzić, pod groźbą utraty prawnej podstawy swoich roszczeń.
50. 1535-12-02 Andrzej Borzym z Opatowca pozwał przed ławę konopnicką Marcina Tomczyka i pomimo wcześniejszego zobowiązania sam nie stawił się. Sąd orzekł, że Andrzej przegrał sprawę, Tomczyk zaś w związku z tym wniósł sądowi opłatę zwaną pamiętne.