Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Jonasza przeciwko Słuckiej (3 maja 1603 r.)

Relacja woźnego o dokonanej na mocy dekretu trybunalskiego intromisji [sądowym wprowadzeniu w posiadanie nieruchomości - red.] Jonasza, Żyda z Ujścia, do należących do Zofii ze Słuckich, żony podczaszego litewskiego Janusza Radziwułła, dóbr Kraśnik. Zofia Słucka zalegała Jonaszowi ze spłatą sumy dłużnej 1470 złp jako reszty od należnych wcześniej 6 tys. złp, której to sumy pomimo upływu wyznaczonego terminu nie spłaciła. Tegoż dnia Jonasz oblatował [wpisał do ksiąg urzędowych - red.] dekret trybunalski w sprawie ze Słucką, przyznający mu prawo do zaskarżonej sumy dłużnej.