Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Czajnowicza przeciwko Dawidowiczowi

Paweł Zagórny oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] dekret urzędu grodzkiego lubelskiego z 7 VIII 1629 r. w sprawie z pozwu mieszczanina lubelskiego Pawła Czajnowicza przeciwko Żydowi Józefowi Dawidowlczowi, faktorowi [pełnomocnikowi do spraw finansowo-majątkowych - red.] podskarbiego nadwornego, starosty chełmskie­go Jana Mikołaja Daniłowicza, administratorowi ceł ruskich, dotyczącej pobranego od Czajnowicza - wbrew przywilejom miasta Lublina - cła. Dawidowlcz tłuma­czył się, że postępuje zgodnie z rozkazaniem podskarbiego, aby „żadnemu, który osiadłości [w mieście Lublinie] nie ma, wolności [od ceł] nie trzymał". Urząd uwol­nił Żyda od odpowiedzialności, przyjmując, że choć Czajnowicz okazał „wolność sobie od radziec daną", jednak posesji w mieście nie ma, więc powinien płacić cło i myto.