Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Bieniaszowicza przeciwko burmistrzowi i magistratowi Lublina

Relacja woźnego, że Żyd Icko Bieniaszowicz z Poznania, po tym, jak 22 XI 1595 r. złożył w urzędzie wojewodzińskim protestację przeciwko burmistrzowi i ma­gistratowi Lublina w związku z ograniczaniem przez nich swobód żydowskich od­nośnie do handlu oraz bezpieczeństwa towarów żydowskich, podczas jarmarku lu­belskiego, gdy handlował na lubelskim rynku, został pod pretekstem niewniesienia opłaty aresztowany i osadzony w karcerze, gdzie przetrzymano go cały dzień. Prze­ciwko temu bezprawiu, przez które poniósł też znaczne szkody, Icko za pośrednic­twem woźnego protestuje.