Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Propozycja dodatkowego wynagrodzenia dla funkcjonariuszy Żydowskiej Służby Porządkowej i gońców

Kierownik Wydziału Finansowego Gutman Mandeltort zwrócił się do Judenratu z propozycją ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla funkcjonariuszy Żydowskiej Służby Porządkowej oraz gońców Sekcji Ekspedycyjnej, którzy po godzinach służby roznosili do opornych płatników wezwania do egzekucji. Jego zdaniem takie posunięcie mogło przyczynić się do efektywniejszej pracy, a co za tym idzie, większej ściągalności zaległości:

Wydział Finansowy Rady Żydowskiej w Lublinie przesyła codziennie dla Policji Porządkowej listy opornych płatników do egzekucji. Na listach tych umieszczeni są oporni płatnicy, t. j. płatnicy, którzy wcale nie reagują na doręczone im nakazy, bądź nie dotrzymują terminów płatności udzielonych im rat. Policja Porządkowa jak i gońcy po skończonej całodziennej pracy, o godz. 16-ej zaczynają wykonywać pracę inkasowania należności opłaty gminnej od opornych płatników, nie otrzymując za to żadnego specjalnego wynagrodzenia. Wydział Finansowy ustalił praktykę dla płatników, że przy wysyłaniu upomnienia obciąża się płatników kwotą 2 zł. od upomnienia, a przy zabraniu płatnika na plac przy ul. Lipowej Nr 7 dolicza się 20 % zaległej opłaty gminnej. Wydział Finansowy [...] przedkłada niniejszym projekt, aby płatnik, który zostanie umieszczony na liście opornych płatników płacił dodatkowo za przymusową egzekucję do zł. 50 po 50 gr., a powyżej 50 zł. - 1 zł., a kwoty te należałoby przeznaczyć dla egzekwujących, t. j. policjantów i gońców [...]. Dodatkową kwotę za każdorazowe inkasowanie policjant i goniec pobierają na miejscu, wydając pokwitowanie Sekcji Egzekucyjnej [...]. Wynagrodzenie dla egzekwujących będzie miało tą dodatnią stronę, że policjanci i gońcy będą zainteresowani, by jak najwięcej inkasować z listy opornych płatników. [...] niektórzy płatnicy wiedząc, o tym, że za wizytę policjanta ani gońca nic się nie pałci, zaprzestali wpłaty bezpośrednio do Kasy Wydziału Finansowego, oczekując przybycia inkasentów. Z chwilą zaś wprowadzenia dopłaty za każdorazowe inkaso, przyczyni się to do zmniejszenia się listy opornych płatników.