Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Apel o zbiórkę pieniędzy na rzecz walki z epidemią tyfusu

Epidemia tyfusu w getcie na Podzamczu, wymusiła na Judenracie wystosowanie apelu do ludności żydowskiej, w którym Rada zwróciła się o przekazywanie pieniędzy na walkę z epidemią; od każdej rodziny, w zależności od jej zamożności, planowano pobrać kwotę pomiędzy 2-20 zł. Nakazy zapłaty były dostarczane przez gońców i należało je uregulować w lokalu przy ul. Szewskiej 1:

Szerząca się w wśród ludności żydowskiej Lublina epidemia tyfusu wymaga przedsięwzięcia nadzwyczajnych i natychmiastowych środków zapobiegawczych. Dalsze rozszerzanie się choroby pociągnąć może za sobą nie tylko ofiary w ludziach, ale również i inne nieobliczalne następstwa.

GROZI m. in. ZAMKNIĘCIE DZIELNICY ŻYDOWSKIEJ.

Rada Żydowska powołała do życia Wydział Zdrowia, który już przystąpił do pracy. Zorganizowano Służbę Zdrowia, która czuwać będzie dniem i nocą nad tym, by z domów, objętych kwarantanną, nikt się nie oddalił. W stadium organizacji znajdują się: 1/ kąpielisko, 2/ pralnia, 3/ dom noclegowy dla lokatorów mieszkań dezynfekowanych, 4/ dostawa artykułów żywnościowych izolowanym.

Akcja ta, leżąca w interesie ogółu społeczeństwa żydowskiego, wymaga nadzwyczajnych środków pieniężnych. Celem zdobycia niezbędnych funduszów, nałożona zostaje na wszystkich mieszkańców m. Lublina specjalna DANINA. Danina ta płatna będzie w ciągu 3 dni po doręczeniu nakazu  i wynosić bedzie od 2 do 20 zł. na rodzinę. Danina ma charakter jednorazowej opłaty. Poza daniną przyjmowane będą dobrowolne ofiary.

Rada Żydowska apeluje do społeczeństwa żydowskiego Lublina, ażeby nie traktowała daniny jako nowe obciążenie, lecz jako datek, składany w interesie publicznym i własnym.

Rada Żydowska wzywa również ludność do ścisłego stosowania się do zarządzeń, które wydawane będą przez Wydział Zdrowia i jego organa, w celu ochrony zdrowia i czystości dzielnicy, ostrzegając, że przeciwko opornym będą stosowane jak najsurowsze represje.