Z okazji 450 rocznicy podpisania Unii Lubelskiej, Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” przygotował edukacyjny serwis internetowy, który przybliża życie Lublina w przededniu zawarcia Unii.

Z okazji 450 rocznicy podpisania Unii Lubelskiej, Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” przygotował edukacyjny serwis internetowy, który przybliża życie Lublina w przededniu zawarcia Unii.

Literatura

Literatura i źródła, które zostały wykorzystane podczas tworzenia rekonstrukcji mapy z XVI wieku:

Źródła archiwalneBezpośredni odnośnik do tego akapitu

 1. Akta konsystorza lubelskiego, Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie, sygn. Rep 60A 22 (1630-1633).
 2. Akta wizytacji archidiakonatu lubelskiego z 1603 roku (Visitatio ecclesiarum et totius cleri in archidiaconatu Lublinensi Illustrissimi et Reverendissimi Domini D. Bernardi Maczieiowski Dei et Apostolicae Sedis Gratia Episcopi Cracoviensi Ducis Severiensis facta et conscripta per Deputatum Reverendum Thomasium Iossicium Canonicum Vislicensem Officialem Lublinensem in Anno MDCIII), Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie, sygn. Rep 60A 96.
 3. Akta wizytacji archidiakonatu lubelskiego z 1595 roku (Acta visitationis ecclesiarum in Archidiaconatu Lublinensis ubilibet consistentes. Per Reuerendum Dominum Georgium Zamoyski de Zamoście archidiaconum Lublinensem et canonicum Cracoviensem gesta et obseruata sequuntur sub anno Domini MD.XC Quinto), Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej (depozyt w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie), sygn. AV Cap 3.
 4. Braun G. i Hogenberg A., Panorama Lublina, „Theatrum praecipuarum totius mundi urbiurti", znany pod nazwą „Civitates orbis terrarum” t. 6 z 1618 roku.
 5. Lustracja województwa lubelskiego 1570, APL, AML, sygn. 310.
 6. Rejestr podatków, kontrybucji zwanych szos [zbieranych] podczas interregnum autorytetu generalnej konfederacji warszawskiej i partykularnej lubelskiej, wedle konstytucji sejmu generalnego lubelskiego z roku 1569, tu w Lublinie, nie wcześniej jak w drugi dzień marca roku 1573 [zebranej], APL, AML, sygn. 2.5.1/267

PlanyBezpośredni odnośnik do tego akapitu

 1. Bieczyński F. Kopia planu Łąckiego S. J. N. Plan miasta Lublina z 1783 roku, Akta miasta Lublina, Plany miasta Lublina, sygn. 3
 2. Tretter J. Plan der West-Galizischen Kreis-Stadt Lublin nebst der umliegenden Gegend. Johann Tretter Hauptmann im G.u.M. Staab. Nebenkarte: Ansicht von Lublin, 1803, Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, sygn. AT-OeStA/KA KPS KS G I k, 61

GłówneBezpośredni odnośnik do tego akapitu

 1. Bałaban M., Żydowskie miasto w Lublinie, Lublin 1991.
 2. Bekiewicz K., Plan miasta Lublina, ok. 1649 roku, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie (sygn. 12/VI)
 3. Florek M., Zamek w Lublinie, [w:] Zamki Lubelszczyzny w źródłach archeologicznych, seria: „Skarby z przeszłości“, E. Banasiewicz-Szykuła [red.], Lublin 2015, s. 17-38.
 4. Gmiterek H., Lublin jurydyk i Trybunału Koronnego, [w:] J. Figiel i in. [red.], Lublin. 700 lat dziejów miasta, Lublin 2017, s. 87.
 5. Jakimińska G., Złoty wiek Lublina, [w:] J. Figiel i in. [red.], Lublin. 700 lat dziejów miasta, Lublin 2017, s. 65-77.
 6. Kociuba D., Kształtowanie się krajobrazu kulturowego Lublina na tle uwarunkowań przyrodniczych, rozwoju przestrzennego i urbanistycznego miasta, [w:] P. Dymmel, R. Jop [red.], Lublin w kulturze, kultura w Lublinie, Lublin 2018, s. 17-39.
 7. Kociuba D., Lublin. Rozwój przestrzenny i funkcjonalny od średniowiecza do współczesności, Toruń, 2011.
 8. Kociuba D., Przyrodnicze, gospodarcze i polityczne uwarunkowania rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej Lublina, Praca doktorska na kierunku Geografia WNoZ, Lublin 2005. 
 9. Kociuba D., Rola wód powierzchniowych w rozwoju Lublina. Annales UMCS, sec. B, vol. 74, 2019, s. 1-26.
 10. Kociuba D., Rozwój przestrzenny Lublina od średniowiecza do współczesności [w:] W. Janicki [red.] Lublin. Historia – Społeczeństwo – Gospodarka. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018, s. 21-40.
 11. Niedźwiadek R., Tkaczyk J., Przeszłość Kalinowszczyzny i Ponikwody w świetle odkryć archeologicznych [w:] J. Chachaj, H. Mącik, D. Szulc [red.], Lublin. Historia Dzielnic w 700. rocznicę lokacji miasta (publikacja zbiorcza), Lublin 2017.
 12. Patronowicz W., Socjotopografia późnośredniowiecznego Lublina w świetle lubelskiego rejestru podatkowego z 1524 roku, Praca magisterska na kierunku Historia IH UW, Warszawa 2012.
 13. Riabinin J., Materjały do lubelskiego słownika aktowego, Lublin 1934.
 14. Stelmasiewicz M., Tomorowicz K., Plan podmiejskich miejscowości proponowanych do przyłączenia do miasta Lublina, sporządzony pod względem podatkowym oraz dotyczącym zabudowy. przez przysięgłego mierniczego Mieczysława Stelmasiewicza w 1912 r., Akta miasta Lublina. Plany miasta Lublina, sygn. 12.
 15. Tkaczyk J., Archeologia Czechowa, [w:] J. Chachaj, H. Mącik, D. Szulc [red.], Lublin. Historia Dzielnic w 700. rocznicę lokacji miasta (publikacja zbiorcza), Lublin 2017.
 16. Tkaczyk J., Fortyfikacje miejskie Lublina w badaniach archeologicznych, [w:] E. Banasiewicz-Szykuła (red.), Fortyfikacje Lubelszczyzny: badania archeologiczne, Lublin 2017, s. 11-46.
 17. Tomicka W., Zamek lubelski w XIX wieku, Ochrona Zabytków 7/3 (26), s. 189-196.
 18. Wojciechowski S., Renesansowy zamek lubelski, Ochrona Zabytków 7/3 (26), 1954, s. 178-182.
 19. Wojciechowski S., Województwo lubelskie w drugiej połowie XVI wieku, Warszawa 1966.
 20. Wyczański A. wyd., Lustracja województwa lubelskiego 1565, Wrocław-Warszawa 1959.

PomniejszeBezpośredni odnośnik do tego akapitu

1. Bednarski D., Dokumentacja z nadzorów archeologicznych prowadzonych na działce nr 40 u zbiegu ulic Unickiej i Walecznych w Lublinie - Wiktorynie przy budowie liniowej sieci elektrycznej, WUOZ Lublin, sygn. 24722.

2. Bednarski D., Niedźwiadek R., Siembida M., Dokumentacja z nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi z przebudową sieci ciepłowniczej na osiedlu Henryka Sienkiewicza oraz ulicach: Unicka, Czwartek, Szkolna, Nadstawna, Plac Zamkowy w Lublinie, T. I, WUOZ Lublin, sygn. 27295-I.

3. Bortkiewicz E., Kamienica przy ulicy Rybnej 10 / Noworybnej 4 w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Zarządu Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lublina, WUOZ Lublin, sygn. 396, T. 1, Lublin 1985.

4. Bortkiewicz E., Kamienica przy ulicy Rybnej 8, Noworybnej 3, Olejnej 11 w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Zarządu Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lublina, WUOZ Lublin, sygn. 398, Lublin 1987.

5. Bortkiewicz E., Michalska G., Kamienica przy ul. Krakowskie Przedmieście 21 / Zielona 8 w Lublinie. Rozpoznanie historyczne i wytyczne konserwatorskie, WUOZ Lublin, sygn. 2022, Lublin 1992.

6. Brzezowski W., Uwarunkowania historyczno-konserwatorskie dla nowoprojektowanej galerii handlowej Victoria w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 27279, Lublin 2003.

7. Czerepińska J., Kamienica Olejna 10 w Lublinie, Dokumentacja naukowo historyczna na zlecenie Zespołu Zabytkowego Miasta Lublina, WUOZ Lublin, sygn. 414, Lublin 1988.

8. Czerepińska J., Kamienica przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 2. Rozpoznanie historyczne i wytyczne konserwatorskie, WUOZ Lublin, sygn. 1995, Lublin 1992.

9. Czerepińska J., Kamienica przy ulicy Grodzka 18. Dokumentacja naukowo-historyczna, WUOZ Lublin, sygn. 180, Lublin 1988.

10. Czerepińska J., Lublin. Dawna plebania przy ulicy Grodzka 11. Dokumentacja naukowo-historyczna wykonana na zlecenie Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją", WUOZ Lublin, sygn. 27700, Lublin 1971.

11. Czerepińska J., Nieistniejąca kamienica przy ul. Krakowskie Przedmieście 16 w Lublinie. Rozpoznanie historyczne i wytyczne konserwatorskie, WUOZ Lublin, sygn. 1992.

12. Dębski J., Kamienica Staromiejska Trybunalska 15 w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie MZBM w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 784, Lublin 1978.

13. Dobrowolska-Piondło E., Kamienica Grodzka 24 w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie MZBM w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 220, Lublin 1979.

14. Dobrowolska-Piondło E., Plac po Farze – ul. Grodzka 9 w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 115, Lublin 1978.

15. Durakiewicz K., Kaplica, "Na przykład" 1995, nr 27.

16. Gawarecki H., Brama Krakowska w Lublinie, Dokumentacja historyczna opracowana w latach 1960-1964 przez mgr. Henryka Gawareckiego dla użytku P.P. Pracowni Konserwacji Zabytków Oddział w Warszawie, WUOZ Lublin, sygn. 24501, Lublin 1960-1964, s. 16-17.

17. Gerłowska K., Kamienica Grodzka 2 / Rybna 1 w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 13, Lublin 1972.

18. Gerłowska K., Kamienica Rynek 4 w Lublinie, nr rejestru A/488. Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 627, Lublin 1972.

19. Gerłowska K., Kamienica Rynek 5 w Lublinie, nr rejestru A/493. Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 517, Lublin 1971.

20. Gerłowska K., Kamienica Rynek 8 w Lublinie, nr rejestru A/267. Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 673, Lublin 1974.

21. Gładysz M., Matyaszewski M., Mączka G., Sprawozdanie z badań i nadzorów archeologicznych związanych z budową sieci wodociągowej na Placu Łokietka w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 8064, Lublin 1997.

22. Gładysz M., Sprawozdanie z badań i nadzorów związanych z budową sieci wodociągowej na placu Łokietka w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 8064, Lublin 1997.

23. Gryczka B., Kamienica Rynek 3 w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 625, Lublin 1971.

24. Gryczka B., Kiełboń Cz., Kamienica Złota 4 w Lublinie. Skrócona dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie MZBM Lublin, WUOZ Lublin, sygn. 834, Lublin 1973.

25. Hunicz A., Lublin. Kamienica przy ul. Królewskiej 17. Dokumentacja z nadzorów archeologicznych nad pracami zabezpieczającymi budynek frontowy (likwidacja piwnic, podbicie wschodniego odcinka fundamentu), WUOZ Lublin, sygn. 15589.

26. Hunicz A., Lublin. Ul. Podwale 11. Zespół Szkół Zawodowych. Nadzory archeologiczne nad wykopami i pracami wiertniczymi, WUOZ Lublin, sygn. 14292.

27. Hunicz A., Lublin. Ul. Staszica 11, 13. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1. Dokumentacja z nadzorów archeologicznych nad wykopami związanymi z budową instalacji podziemnych i modernizacją budynków, WUOZ Lublin, sygn. 16655, Lublin 2002.

28. Hunicz A., Lublin. Ul. Staszica i ul. Zielona. Dokumentacja z nadzorów archeologicznych nad wykopami pod sieć gazową, WUOZ Lublin, sygn. 7185, Lublin 1996.

29. Janus K., Przekształcenia urbanistyczno-architektoniczne architektoniczne przedmieścia za bernardynami w Lublinie od średniowiecza do schyłku XIX wieku (rozprawa doktorska), Warszawa 2017.

30. Jaworowska-Mazur E., Kamienica przy ul. Trybunalskiej 17 na Starym Mieście w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie zarządu Rewaloryzacji Zabytków Zespołu Miasta Lublina, WUOZ Lublin, sygn. 790, Lublin 1985.

31. Jaworowska-Mazur E., Kamienica przy ul. Trybunalskiej 19 na Starym Mieście w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Zarządu Rewaloryzacji Zabytkowego Zespolu Miasta Lublina, WUOZ Lublin, sygn. 791, Lublin 1986.

32. Jaworowska-Mazur E., Kamienice przy ul. Rynek 2 Olejna 1-3 na Starym Mieście w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Zarządu Rewaloryzacji Zespołu Zabytkowego Miasta Lublina, WUOZ Lublin, sygn. 1250, Lublin 1987.

33. Karta ewidencyjna zabytków, maszynopis WUOZ Lublin, sygn. 20.

34. Kasprzyk I., Dworek przy ul. Trybunalskiej 23 w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie zarządu Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lublina, WUOZ Lublin, sygn. 809, Lublin 1986.

35. Kasprzyk I., Kamienica przy ulicy Klonowica 3 na Starym Mieście w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie: Zarządu Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lublina, WUOZ Lublin, sygn. 291, Lublin 1987.

36. Kiełboń Cz., Kamienica Rynek 14 w Lublinie. Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 1255, Lublin 1976.

37. Kloss A., Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi z izolacją budynku pry ul. Zielonej 20 w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 7186, Lublin 1996.

38. Koziejowski W., Inwentaryzacja i bad. historyczno-architektoniczne fragmentów murów ujawnionych w wykopach pod Bramą Trynitarską w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 2186, Lublin 1991.

39. Kurzątkowscy A. i J., Dokumentacja historyczno-naukowa dworu na Bielszczyźnie, WUOZ Lublin, sygn. 21386, Lublin 1966.

40. Kurzątkowska A., Dawne szkoły jezuickie w Lublinie, Dokumentacja opracowana do użytku P.P. P.K.S w Warszawie, t.1, WUOZ Lublin, sygn. 1585, Lublin 1956.

41. Kurzątkowski M., Pałac Radziwiłłowski, obecnie uniwersytet. Studium historyczno-architektoniczne wykonane na zlecenie Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, sygn. 1637/I, Warszawa 1966.

42. Lameńska E., Kamienice Rynek 17 i Trybunałska 6 w Lublinie. Opracowanie na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 727, Lublin 1976.

43. Lameńska E., Kutyłowska E., Kamienica Złota 6 w Lublinie. Skrócona dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie MZBM w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 858, Lublin 1973.

44. Łopaciński H., Lublin. Najdawniejszy widok Lublina wyjęty z dzieła Jerzego Brauna… „Theatrum praecipuarum totius mundi urbium” z r. 1618, wydał w dokładnej podobiźnie z objaśnieniami Hieronim Łopaciński, Lublin 1901.

45. Majewski K., Kamienica przy ul. Rybnej 3 Bractwa Różańcowego w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 523, Lublin 1971

46. Majewski K., Kamienica przy ulicy Grodzkiej 14 w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna wykonana na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 147, Lublin 1971.

47. Majewski K., Kamienica przyrynkowa Rynek 6. Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 25320, Lublin 1974.

48. Majewski K., Kamienica przyrynkowa Rynek 7. Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 13183, Lublin 1974.

49. Malinowska H., Kamienica Złota 2 w Lublinie. Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie MZBM w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 810, Lublin 1973.

50. Malinowska-Siwiłło H., Teodorowicz-Czerepińska J., Kamienice Rynek 19-20 i Trybunałska 2-2c w Lublinie. Skrócona dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie MZBM w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 1258, Lublin 1974-1976.

51. Maliszewska R., Budynek dawnego teatru przy ul. Trybunalskiej 20, Dokumentacja naukowo-historyczna na zlecenie Miejskiego zarząd Budynków Mieszkalnych w Lublinie, t.1, WUOZ Lublin, sygn. 797, Lublin 1980.

52. Matyaszewski M., Dokumentacja z nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi z modernizacją piwnic Ratusza przy placu Łokietka w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 13677, Lublin 2000.

53. Matyaszewski M., Dokumentacja z nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi z przebudową sieci wodnokanalizacyjnej i usuwaniem awarii kanału deszczowego w ulicy Staszica na odcinku pomiędzy ulicami Krakowskie Przedmieście i Radziwiłłowską w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 8995.

54. Matyaszewski M., Dokumentacja z nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi z przebudową sieci wodokanalizacyjnej i usuwaniem awarii kanału deszczowego..., WUOZ Lublin, sygn. 8995, Lublin 1998.

55. Matyaszewski M., Dokumentacja z nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi z remontem hotelu "Lublinianka"..., WUOZ Lublin, sygn. 11744, Lublin 1999.

56. Matyaszewski M., Dokumentacja z nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi z remontem kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 19, WUOZ Lublin, sygn. 11739, Lublin 1999.

57. Matyaszewski M., Dokumentacja z nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi z wymianą instalacji w ulicy Krakowskie Przedmieście w Lublinie. Część II (na odcinku pomiędzy ulica 3-go Maja i Placem Łokietka), WUOZ Lublin, sygn. 8904/1.

58. Matyaszewski M., Dokumentacja z nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi z wymianą instalacji w ulicy Krakowskie Przedmieście w Lublinie..., WUOZ Lublin, sygn. 7699, Lublin 1997.

59. Matyaszewski M., Dokumentacja z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z remontem kamienicy z oficynami przy Krakowskim Przedmieścu 22 w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 22870, Lublin 2009.

60. Matyaszewski M., Dokumentacja z nadzoru archeologicznego przy przebudowie ul. Królewskiej wraz z Placem przed Archikatedrą Lubelską w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 17734, Lublin 2004.

61. Matyaszewski M., Mączka G., Dokumentacja z nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi z zasypywaniem piwnic pod Placem Łokietka w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 8060.

62. Matyaszewski M., Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi wykonywanymi dla udokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich pod planowaną budowę muru oporowego przy Placu Katedralnym w ulicy Królewskiej w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 19911.

63. Matyaszewski M., Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi z budową budynku mieszkalno-usługowego na działce 29/3 położonej przy ul. Ruskiej 15 c w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 20508, Lublin 2007.

64. Matyaszewski M., Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi z likwidacją zapadliska w ulicy Narutowicza w Lublinie, na wysokości kamienicy nr 11, WUOZ Lublin, sygn. 15781, Lublin 1999.

65. Matyaszewski M., Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi z montowaniem linii kablowych niskiego napięcia zasilających złącza..., WUOZ Lublin, sygn. 9016, Lublin 1998.

66. Matyaszewski M., Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi z wymianą i budową instalacji wodnej na podwórzu hotelu "Europejskiego", przy ul. Krakowskie Przedmieście 29 w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 14278, Lublin 2001.

67. Matyaszewski M., Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi z wymiany kanału sanitarnego w posesji przy ulicy Staszica 1 w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 8783, Lublin 1997.

68. Matyaszewski M., Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi z wznoszeniem budynku restauracji McDonald's na działce przy ul. Krakowskie Przedmieście 52 w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 11737, Lublin 1999.

69. Matyaszewski M., Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad robotami ziemnymi związanymi z przebudową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej od ul. Dominikańskiej do ul. Podwale w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 17535, Lublin 2004.

70. Matyaszewski M., Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z budową budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 54, oraz remontem kamienicy przy ul. Kołłątaja 2 w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 11739, Lublin 2004.

71. Matyaszewski M., Włodarczyk D., Jóźwiak J., Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi z budową kanalizacji telefonicznej w Śródmieściu Lublina, WUOZ Lublin, sygn. 13064, Lublin 2000.

72. Mazur I., Kamienica przy ul. Grodzkiej 4-6 w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Zarządu Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lublina, WUOZ Lublin, sygn. 71, Lublin 1982.

73. Mazur-Tymburska I., Kamienica przy ul. Olejnej 8 na Starym Mieście w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Zarządu Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lublina, WUOZ Lublin, sygn. 411, Lublin 1987, s. 4.

74. Mazur-Tymburska I., Kamienica przy ulicy Wincentego Pola 1–1A na Starym Mieście w Lublinie. Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Zarządu Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lublina, Lublin 1985, WUOZ Lublin, sygn. 418.

75. Mazurek Z., Technologia wodociągu staropolskiego miasta Lublina w XVI w. [w]: Wodociąg Lublina okresu staropolskiego, Konferencja Naukowo – Techniczna, s. 42 – 46.

76. Mączka G., Lublin – Plac Zamkowy. Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi z układaniem kabli oświetleniowych na Placu Zamkowym i ulicy Zamkowej, WUOZ Lublin, sygn. 8273.

77. Michalczuk S. Kamienice przy ulicy Rybnej 9 i Ku Farze 4 w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 384, Lublin 1971.

78. Michalska G., Kamienica przy ul. Grodzkiej 10 na Starym Mieście w Lublinie, nr rejestru 552. Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Zarządu Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lublina, WUOZ Lublin, sygn. 121, Lublin 1983.

79. Michalska G., Kamienica przy ul. Grodzkiej 12 na Starym Mieście w Lublinie, nr rejestru 619. Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Zarządu Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lublina, WUOZ Lublin, sygn. 140, Lublin 1983.

80. Michalska G., Kamienica przy ul. Grodzkiej 8 w Lublinie, nr rejestru 666. Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Zarządu Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lublina, WUOZ Lublin, sygn. 111, Lublin 1982.

81. Michalska G., kamienica przy ul. Trybunalskiej 21 na Starym Mieście w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Zarządu Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lublina, WUOZ Lublin, sygn. 808, Lublin 1985.

82. Michoński M., Kościół Dominikanów p.w. św. Stanisława bpa., Dokumentacja naukowo-historyczna wykonana na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, t.1, WUOZ Lublin, sygn. 1595, Lublin 1981.

83. Michoński M., Lublin Zespół Dominikański, Dokumentacja naukowo-historyczna wykonana na zlecenie Zarządu Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lublina, t.1, WUOZ Lublin, sygn. 288, Lublin 1980.

84. Mińska E., Kamienica przy ul. Grodzkiej 19 w Lublinie. Dokumentacja naukowo-historyczna wykonana na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 186, Lublin 1985.

85. Mińska E., Kamienica Rynek 11 na Starym Mieście w Lublinie. Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Zarządu Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lublinia, WUOZ Lublin, sygn. 706, Lublin 1983.

86. Mińska E., Kamienica Rynek 9/Złota 1 w Lublinie, nr rejestru 7/180. Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 694, Lublin 1980, s. 12, 20.

87. Mińska E., Kamienica ul. Grodzka nr 23 w Lublinie. Dokumentacja naukowo-historyczna na zlecenie Zarządu Rewaloryzacji Zabytkowego Zespolu Miasta Lublina, WUOZ Lublin, sygn. 214, Lublin 1986, s. 11.

88. Mińska E., Kamienice Grodzka 16-16 C w Lublinie, nr rejestru 648. Dokumentacja naukowo-historyczna wykonana na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 169, Lublin 1979.

89. Mińska E., Mazur I., Kamienica Rynek 10 w Lublinie. Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 696, Lublin 1980.

90. Mitrus E., Dokumentacja z badań archeologicznych kościoła oo. Bonifratrów na Placu Litewskim w Lublinie, T. I, WUOZ Lublin, sygn. 14188-I, Lublin 2000.

91. Mitrus E., Dokumentacja z nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi z remontem konserwatorskim budynku, wykonanymi w latach 1991-1993, WUOZ Lublin, sygn. 7130, Lublin 1993.

92. Mitrus E., Dokumentacja z nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi z wymianą instalacji w ul. Świętoduskiej w Lublinie, wykonywanymi w latach 1993-1994, częsci I-II, WUOZ Lublin, sygn. 5757 I-II, Lublin 1995.

93. Mras P., Kamienica przy ulicy Grodzkiej 36 w Lublinie. Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Zarządu Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lublina, WUOZ Lublin, sygn. 271, Lublin 1983.

94. Niedźwiadek A., Niedźwiadek R., Dokumentacja z nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi z instalowaniem sieci elektrycznej na ulicy Krakowskie Przedmieście na odcinku od ulicy Przechodniej do placu Łokietka oraz wlotu ulic Lubartowskiej i Królewskiej do placu Łokietka w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 8994, Lublin 1997.

95. Niedźwiadek R., Tkaczyk J., Warsztat garncarski z przełomu średniowiecza i okresu staropolskiego, odkryty na tyłach budynku Poczty Głównej w Lublinie (ul. Krakowskie Przedmieście 50), WUOZ Lublin, sygn. 19009, Lublin 2011.

96. Opracowanie PKZ, Kamienica Grodzka 30, WUOZ Lublin, sygn. 240, Lublin 1979.

97. Paschke M., Kamienica Rynek 13 w Lublinie. Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Zarządu Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lublinia, WUOZ Lublin, sygn. 1254, Lublin 1981.

98. Paschke M., Kamienica Trybunalska 14 w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Zarządu Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lublina, WUOZ Lublin, sygn. 779, Lublin 1982.

99. Polańska M., Lublin – ul. Niecała 15. Dokumentacja z nadzoru archeologicznego i badań ratowniczych przeprowadzonych w związku z budową budynku mieszkalno-usługowego, WUOZ Lublin, sygn. 26407, Lublin 2013.

100. Sądecka B., Kamienica przy ul. Grodzkiej 32/34 na Starym Mieście w Lublinie. Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Zarządu Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lublina, WUOZ Lublin, sygn. 250, Lublin 1983.

101. Sądecki G., Kamienice Rynek 18 i Trybunałska 4 w Lublinie. Dokumentacja naukowo-historyczna na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 1257, Lublin 1976.

102. Skibińska B., Sądecki G., Kamienica przy ul. Rybnej 5 na Starym Mieście w Lublinie..., WUOZ Lublin, sygn. 549, Lublin 1978.

103. Skibińska B., Sądecki G., Kamienica przy ul. Rybnej 7 na Starym mieście w Lublinie..., WUOZ Lublin, sygn. 555, Lublin 1978.

104. Skibińska-Sądecka B., Kamienica przy ul. Rybnej 4 na Starym Mieście w Lublinie..., WUOZ Lublin, sygn. 547, Lublin 1988.

105. Skibińska-Sądecka B., Kamienica przy ul. Rybnej 6 na Starym Mieście w Lublinie..., WUOZ Lublin, sygn. 553, Lublin 1988.

106. Skibińska-Sądecka B., Kamienica przy ulicy Grodzkiej 13 na Starym Mieście w Lublinie..., WUOZ Lublin, sygn. 134, Lublin 1985.

107. Skibińska-Sądecka B., Kamienica przy ulicy Grodzkiej 15 na Starym Mieście w Lublinie, nr rej. zab. A/511..., WUOZ Lublin, sygn. 166, Lublin 1985.

108. Skibińska-Sądecka B., Kamienica przy ulicy Klonowicza 5 na Starym Mieście w Lublinie..., WUOZ Lublin, sygn. 294, Lublin 1981.

109. Skibińska-Sądecka B., Kamienica przy ulicy Klonowicza 7 na Starym Mieście w Lublinie..., WUOZ Lublin, sygn. 328, Lublin 1982.

110. Skibińska-Sądecka B., Kamienica przy ulicy Olejnej 7 na Starym Mieście w Lublinie..., WUOZ Lublin, sygn. 410, Lublin 1987.

111. Skibińska-Sądecka B., Kamienice przy ulicy Grodzkiej 17 a, b, c na Starym Mieście w Lublinie..., WUOZ Lublin, sygn. 176, Lublin 1988.

112. Sobieraj M., Fundatorzy i benefaktorzy lubelskich klasztorów w XVII-XVIII wieku, [w:] P. Dymmel, R. Jop [red.], Lublin w kulturze, kultura w Lublinie, Lublin 2018, s. 99-130..

113. Stasiak M., Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina, Lublin 1999.

114. Surdacka A., Kamienica przy ulicy Kowalskiej 11, WUOZ Lublin, sygn. 375, Lublin 1984, s. 1/III.

115. Szczęch E., Dawny dom Wikariuszy Kolegiaty p.w św. Michała w Lublinie przy ul. W.Pola 9, Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Lublinie, t.1, WUOZ Lublin, sygn. 489, Lublin 1980.

116. Szczęch E., Kamienica Złota 3 w Lublinie, nr rejestru A/505. Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 831, Lublin 1978.

117. Szczęch E., Kamienica Złota 5 w Lublinie. Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 1260, Lublin 1979.

118. Szczęch E., Kamienice Rynek 16 i Trybunałska 8 w Lublinie, nr rej. A/630. Dokumentacja naukowo-historyczna na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 724, Lublin 1976.

119. Teodorowicz-Czerepińska J., Brama Grodzka w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna na zlecenie Zarządu Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lublina, WUOZ Lublin, sygn. 270, Lublin 1983.

120. Teodorowicz-Czerepińska J., Gmach Trybunału = d. Ratusz - Rynek 1 w Lublinie, nr rej. zab. A 233, opracowane na zlecenie Zarządu Rewaloryzacji Zespołu Zabytkowego w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 567, Lublin 1984.

121. Teodorowicz-Czerepińska J., Kamienica Grodzka 20 w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie MZBM Lublin, WUOZ Lublin, sygn. 191, Lublin 1974.

122. Teodorowicz-Czerepińska J., Kamienica Grodzka 22 w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie MZBM Lublin, WUOZ Lublin, sygn. 203, Lublin 1978.

123. Teodorowicz-Czerepińska J., Kamienica Olejna 5 w Lublinie, skrócona dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie MZBM Lublin, WUOZ Lublin, sygn. 1249, Lublin 1972.

124. Teodorowicz-Czerepińska J., Kamienica przy ul. Krakowskie Przedmieście 1-3. Rozpoznanie historyczne i wytyczne konserwatorskie, WUOZ Lublin, sygn. 2013, Lublin 1992.

125. Teodorowicz-Czerepińska J., Kamienica przy ulicy Wincentego Pola 3 na Starym Mieście w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Zarządu Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lublina, WUOZ Lublin, sygn. 419, Lublin 1986.

126. Teodorowicz-Czerepińska J., Kamienice Rynek 15 i Trybunałska 10 w Lublinie, nr rej. A/490. Dokumentacja naukowo-historyczna na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 720, Lublin 1976.

127. Teodorowicz-Czerepińska J., Kamienice: Grodzka 7, Pola 6 i Pola w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie MZBM Lublin, WUOZ Lublin, sygn. 98, Lublin 1973.

128. Teodorowicz-Czerepińska J., Katalog zabytków renesansu lubelskiego z terenu miasta Lublina. T. III, WUOZ Lublin, Lublin 2006.

129. Teodorowicz-Czerepińska J., Oficyna Rybna 2a, dokumentacja naukowo-historyczna, na zlecenie Zarządu Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lublina, WUOZ Lublin, sygn. 520, Lublin 1985.

130. Teodorowicz-Czerepińska J., Oficyna Rybna 2a, dokumentacja naukowo-historyczna, na zlecenie Zarządu Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lublina, WUOZ Lublin, sygn. 520, Lublin 1985.

131. Teodorowicz-Czerepińska J., Plac po Farze w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 117, Lublin 1986.

132. Teodorowicz-Czerepińska J., Synteza rozpoznania historyczno-konserwatorskiego kwartałów zabudowy historycznego śródmieścia Lublina (kwartały 1-2-3)..., WUOZ Lublin, sygn. 24124, Lublin 2010.

133. Tkaczyk J., Archeologia Czechowa, [w:] J. Chachaj, H. Mącik, D. Szulc [red.], Lublin. Historia Dzielnic w 700. rocznicę lokacji miasta (publikacja zbiorcza), Lublin 2017.

134. Tkaczyk J., Bednarski D., Drobek K., Niedźwiadek R., Lublin, u. Lubartowska 2 / Pl. Łokietka 1, działka nr 44. Dokumentacja z archeologicznych badań wykopaiskowych na terenie cmentarza Świętoduskiego. Tom I – część analityczna, WUOZ Lublin, sygn. 24030/I, Lublin 2010.

135. Tkaczyk J., Fortyfikacje miejskie Lublina w badaniach archeologicznych, [w:] E. Banasiewicz-Szykuła (red.), Fortyfikacje Lubelszczyzny: badania archeologiczne, Lublin 2017.

136. Tkaczyk J., Niedźwiadek R., Dokumentacja z nadzorów archeologicznych przeprowadzonych w związku z przebudową sieci wodociągowej na ulicy Zamojskiej w Lublinie, T. I., WUOZ Lublin, sygn. 19530-I, Lublin 2005-2006.

137. Tymburska I., Kamienica przy ul. Olejnej na Starym Mieście w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Zarządu Rewaloryzacji Zespołu Miasta Lublina, WUOZ Lublin, sygn. 413, Lublin 1987, s. 5-6, 9.

138. Winiarczyk B., Dokumentacja naukowo-historyczna przy ul. Wincentego Pola w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Zarządu Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lublina, WUOZ Lublin, sygn. 439, Lublin 1985.

139. Winiarczyk B., Kamienica przy ul. Grodzkiej 26 w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 226, Lublin 1979.

140. Winiarczyk B., Kamienica przy ul. Grodzkiej 28 w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 233, Lublin 1979.

141. Włodarczyk D., Dokumentacja z nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi z budową linii kablowych SN w rejonie ulic..., WUOZ Lublin, sygn. 13852, Lublin 2001.

142. Włodarczyk D., Dokumentacja z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z budową szaletu miejskiego w Lublinie przy ul. Zamkowej na działkach nr 41, 45/2 i 45/3 (obr. 34, ark. 1), WUOZ Lublin, sygn. 25702.

143. Włodarczyk D., Dokumentacja z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji wraz z przyłączami w ulicach: Ruska i Podzamcze w Lublinie, WUOZ Lublin, sygn. 20739, Lublin 2007.

144. Włodarczyk D., Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi ze wznoszeniem budynku na działce przy ulicy Staszica 20, WUOZ Lublin, sygn. 11741, Lublin 1999.

145. Zimny P., Dokumentacja z nadzorów archeologicznych przeprowadzonych nad pracami ziemnymi związanymi z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Śródmieściu Lublina ..., WUOZ Lublin, sygn. 26473, Lublin 2013.