Zobacz

 

 

 
   
ESK Lublin 2016
– prace nad projektem „Green Connection – Kultura Przestrzeni” do aplikacji Lublina
- propozycja rozwoju terenów zieleni do aplikacji (mapy)
- program „Green connection – kultura przestrzeni” do finałowej aplikacji Lublina obejmujący:
1. Powołanie grupy doradczej do spraw przestrzeni.
2. Odnowa dyskusji publicznej o przestrzeni;
3. Opracowanie koncepcji rozwoju terenów zieleni i przestrzeni publicznych.
4. Program konkursów dla lokalnych społeczności, na realizacje terenów zieleni i przestrzeni publicznych – GREEN CONNECTION.
5. Realizacja większych projektów terenów zieleni i przestrzeni publicznych.
6. Inne inicjatywy
2010
zespół
Projekt „Forum Green Connectin” (pierwotna nazwa FKP)
Zdefiniowanie najważniejszych potrzeb, wyzwań i obszarów problemowych Lublina pod względem przestrzeni.
- propozycja zmian w polityce miasta: uspołecznienie, zrównoważona polityka przestrzenna, zrównoważony transport
- mapa kluczowych miejsc problemowych pod względem przestrzeni lublina
- projekt grupy doradczej ds. przestrzeni (Rady Kultury Przestrzeni
2010
Ewa Kipta
Jan Kamiński
 

 

zakres inicjatywy
 
rok
opieka
ESK Lublin 2016
– prace nad projektem „Green Connection – Kultura Przestrzeni” do aplikacji Lublina
- propozycja rozwoju terenów zieleni do aplikacji (mapy)
- program „Green connection – kultura przestrzeni” do finałowej aplikacji Lublina obejmujący:
1. Powołanie grupy doradczej do spraw przestrzeni.
2. Odnowa dyskusji publicznej o przestrzeni;
3. Opracowanie koncepcji rozwoju terenów zieleni i przestrzeni publicznych.
4. Program konkursów dla lokalnych społeczności, na realizacje terenów zieleni i przestrzeni publicznych – GREEN CONNECTION.
5. Realizacja większych projektów terenów zieleni i przestrzeni publicznych.
6. Inne inicjatywy
 
2010
zespół
Projekt „Forum Green Connectin” (pierwotna nazwa FKP)
Zdefiniowanie najważniejszych potrzeb, wyzwań i obszarów problemowych Lublina pod względem przestrzeni.
- propozycja zmian w polityce miasta: uspołecznienie, zrównoważona polityka przestrzenna, zrównoważony transport
- mapa kluczowych miejsc problemowych pod względem przestrzeni lublina
- projekt grupy doradczej ds. przestrzeni (Rady Kultury Przestrzeni)
2010
Ewa Kipta
Jan Kamiński
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lublina
- uspołecznienie powstającego studium
- konsultowanie powstającego studium
- tekst szkicowy – propozycja uspołecznienia
- wnioski złożyliśmy jako organizacje współtworzące Green Connection
- pismo o zgodę na konsultacje studium przez RKP (18.11.2011)
2010
zespół
Europejska Zielona Stolica
- wstępne rozpoznanie możliwości udziału Lublina w konkursie o tytuł Europejskiej Zielonej Stolicy
- tekst szkicowy – propozycja Ewy Kipty
2010
zespół
Townscape
- wsparcie pierwszego polskiego wydania książki „Obraz Miasta. Wydanie Skrócone” [The Concise Townscape] Gordona Cullena
- książka wydana, Teatr NN
2010
Marcin Skrzypek
Uchwała o konsultacjach społecznych w Lublinie
- uczestnictwo w konsultacjach projektu uchwały
- brak dokumentów
2010
Katarzyna Zaleska
System Informacji Miejskiej
- działania na rzecz opracowania profesjonalnego SIM-u Lublina
- prezentacja przykładów SIM i propozycji Pawła Furmana
- pismo o wskazanie osoby odpowiedzialnej za SIM – (11.01.2012)
- ustalenie na spotkaniu z Prezydentem osoby Michała Furmanka
- wspólne stanowisko RKP i UM w sprawie SIM (30.01.2012)
 
2011
Robert Zając
System Informacji Wizualnej Lotniska Lublin
- działania na rzecz opracowania profesjonalnego SIW-u Lotniska
- podanie do lotniska – zaproszenie na spotkanie (18.05.2011)
- pismo do Lotniska – propozycja spotkania (27.02.2012)
2011
Robert Zając
Studium Widokowe Lublina
- włączenie wyników studium w politykę przestrzenną miasta
- brak dokumentów
 2011
Transport w Lublinie
- propozycje zmian transportowych w Lublinie, parkingi P+R, rowery. (we współpracy z Forum Rozwoju Lublina)
- prezentacja Aleksandra Wiącka
2011
Aleksander Wiącek
Jacek Werner
Propozycje zmian w UM Lublin
- zmiany sprzyjające wysokiej kulturze przestrzeni
- brak dokumentów
2011
Stanisław Lichota

Wyludnianie się Lublina

- działania na rzecz przeciwdziałania wyludnianiu Lublina
- stanowisko w sprawie wyludniania – „Dobrze mieszkać w Lublinie”,
złożone do Prezydenta (11.01.2011) + prezentacja na spotk. z Prezydentem
2011
Hubert Trammer
   
Plac Litewski
- monitoring losów projektu po zakończeniu konkursu
- prezentacja stanowiska RKP na spotkaniach z władzami miasta
- brak dokumentów
2010
Jadwiga Jamiołkowska
Bolesław Stelmach
Wąwóz przy Arnsztajnowej i Osiedle TOR
- monitorowanie stanu spraw Osiedla TOR
- współpraca z mieszkańcami
- stanowisko w sprawie zmiany planu ujęte w szerszym wniosku o zmianę planu Górek Czechowskich oraz w osobnym piśmie w tej sprawie.
- prezentacja Jadwigi Jamiołkowskiej na w/w temat
- pismo do prezydenta o zmianę planu (10.08.2011)
- pismo (ponowne) o zmianę planu na os. TOR (11.01.2012) + prezentacja
- wniosek o objęcie ochroną drzew pomnikowych m.in. na os. TOR (24.01.2012)
2010
Jadwiga Jamiołkowska
Bolesław Stelmach
Górki Czechowskie
– opinia w sprawie wykupu części Górek
- konsultacje nowego planu zagospodarowania przestrzennego
- opinia o wykupie Górek (29.03.2011)
- wniosek RKP do zmiany planu miejscowego Górek (29.04.2011)
- pismo o zgodę na konsultacje planu przez RKP (18.11.2011)
- opinia do projektu panu – przygotowana na posiedzenie MKUA (3.12.2011)
- opinia do projektu planu w trybie opiniowania przez instytucje (13.02.2012)
- na Radę Miasta – planowane - 31.V.2012
2010
Bolesław Stelmach
prof. Tadeusz J. Chmielewski
Park Ludowy i hala TL
 
- stanowisko w sprawie rozbudowy targów MTL w Parku Ludowym
- podanie o konsultacje rozbudowy hali z RKP
- spotkania z zarządem MTL w tej sprawie (bezowocne)
- podanie RKP o konsultacje projektu rozbudowy hali MTL i propozycja rozwiązania kompromisowego (23.02.2011)
- prezentacja Jadwigi Jamiołkowskiej z zespołem, nt. MOSiR i Parku Ludowego
(dla p. Mariusza Szmita z MOSiR).
2011
Jan Kamiński
Jacek Warda
Rafał Sadownik
Pasaż Victoria
– stanowisko w sprawie nowej galerii handlowej
- pismo do MKiDN (4.05.2011)
- pismo do Prezydenta Lublina i Wydz. AiB (24.06.2011)
2010
Jadwiga Jamiołkowska
Romuald Dylewski
Podzamcze
- poszerzenie Jury konkursu
– wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- propozycje rozwiązań komunikacyjnych i rowerowych (wspólnie z FRL)
- pismo o poszerzenie składu Jury (4.05.2011)
- wnioski RKP do miejscowego planu Podzamcza (10.08.2011)
2011
Ewa Kipta
Jan Kamiński
Aleksander Wiącek

Rusałka

- udział RKP i FKP jako partnerów w procesie konsultacji społecznych, które prowadzi Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu
- stanowisko w sprawie decyzji o warunkach zabudowy na Rusałce.
- pismo w sprawie WZ-ki do MKiDN (7.06.2011)
- pismo do Wydziału Architektury i Budownictwa (20.06.2011)
- prezentacja aktualnego etapu konsultacji dla Prezydenta i władz miasta
- przekazanie Społecznego Projektu (2.11.2011)
- dalszy monitoring prac nad Parkiem
 
2011
Jan Kamiński
Dolina Bystrzycy
- konsultowanie projektu przygotowywanego przez firmę Smit i Smit, współpraca z MOSiR
- pismo dot. udziału RKP w konsultacjach Bystrzycy (17.04.2011)
- notatka ze spotkania (6.05.2011) – ustalenia nie dotrzymane.
- stanowisko w sprawie opracowania Smit i Smit (18.11.2011)
2011
Katarzyna Zaleska
Zalew Zemborzycki
- konsultowanie, przygotowanego przez firmę Smit i Smit, opracowania na temat Zalewu Zemborzyckiego
- brak dokumentów
2011
Katarzyna Zaleska
Galeria Zamek
- stanowisko w sprawie budowy Galerii Zamek
- pismo do prezydenta w sprawie terenu GZ (7.06.2011)
- wniosek do planu Podzamcza (10.08.2011) [obejmuje też teren Galerii Zamek]
- pismo do inwestora o prezentację publiczną projektu (11.01.2012)
2011
Ewa Kipta
Głusk
- konsultowanie projektu skweru w Głusku
- konsultowanie powstającego planu miejscowego dla Głuska
- pismo o zgodę na konsultacje planu przez RKP (18.11.2011)
 
2011
Dawid Soszyński

Centrum Spotkania Kultur

- stanowisko w sprawie placu i parkingu podziemnego
- stanowisko w sprawie realizacji placu przed CSK (24.06.2011)
2011
Ewa Kipta
Wąwóz „Zimne Doły”
- stanowisko w sprawie ochrony wąwozów
- pismo do Prezydenta dot. ochrony wąwozów, w tym – na „Zimnych Dołach” (24.01.2012)
2011
Ewa Kipta
Rogatka Warszawska
- opinia do przygotowanego planu zagospodarowania
- opinia do planu w trybie opiniowania przez instytucje (6.02.2012)
 
2012
Jan Kamiński, Ewa Kipta
Most Lutosławskiego
- inicjatywa na dania mostowi na Zamojskiej im. Mariana Lutosławskiego
- pismo do Prezydenta (11.01.2012)
2012
Jadwiga Jamiołkowska, Sławomir Karaś, Ewa Kipta
Lubelska Kolej Aglomeracyjna
- opinia w sprawie planów Urz. Marszałkowskiego dot. kolei
- prezentacja koncepcji p. Michała Tyburka dla RKP w dn. 24.01.2012
2012
Jacek Warda
System kładek pieszo-rowerowych
- propozycja kładek pieszo-rowerowych
2012
Jacek Warda
Chodnik przy Romanowskiego
- wsparcie działań RD Konstantynów
- pismo popierające RD i propozycja uspokojenia ruchu (21.02.2012)
2012
Jan Kamiński
Krzysztof Kowalik
Budynek Urzędu Wojewódzkiego na Spokojnej
- skuteczna interwencja w sprawie zmiany projektu przebudowy wnętrza
- spotkanie z osobami odpowiedzialnymi – notatka (31.01.2012)
- pismo podsumowujące do Wojewody (9.02.2012)
2012
Maria Balawejder – Kantor, Jadwiga Jamiołkowska
Zespół d.s. partycypacji
- propozycja powołania zespolu partycypacyjnego
- pismo do Prezydenta o powołanie zespołu (13.12.2012)
- zespół powołany, pod kier. Pawła Prokopa, odpowiedź (2.01.2012)
2012
Marcin Skrzypek
Termomodernizacja Warsztatów Kultury
- konsultacje termomoderniazcji obiektu
- notatka ze spotkania w dniu (30.11.2011)
2011
Daniel Stelmasiewicz
Wyburzenie weterynarii
- sprawa wyburzenia – wątek nie kontynuowany
- brak dok.
2011
Hubert Trammer
Plan mpzp dla PKP
- będziemy opiniować przygotowany plan
- pismo o zgodę na konsultacje planu przez RKP (18.11.2011)
2011
Jan Kamiński
PDF-y zamiast skany
- propozycja zmiany procedury udostępniania plików na stronach UM
- pismo w sprawie zmian (Skany na PDFy) (13.12.2011)
- otrzymalismu odpowiedź (23.12.2012)
2011
Marcin Skrzypek
Poznawalnia na dworcu północnym
- propozycja lokalizacji centrum nauki na dworcu Lublin Północny
- brak dok.
2010
Jacek Warda
Budynek Rupes
- działanie w celu sprawdzenia dysharmonijnej nadbudowy obiektu
- pismo do Wydz. AiB o wgląd do projektu (21.02.2012)
- projekt został udostępniony
- zgłoszenie do Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego o niezgodności z projektem (27.02.2012)
2012
Maria Balawejder - Kantor,
Jadwiga Jamiołkowska
Kino „Kosmos”
- działanie w celu ratunku obiektu
- pismo do inwestora w sprawie spotkania dot. obiektu (27.02.2012)
2012
Maria Balawejder - Kantor,
Jadwiga Jamiołkowska
Ogród Saski
- brak dok.
2012