Aktualności

 
Już w najbliższą sobotę 29 września zapraszamy na Misterium Dzwonu. Zapraszamy na wieżę Trynitarska do Muzeum Archidiecezjalnego, tam o godzinie 18.00 każdy chętny będzie miał okazję uderzyć w dzwon noszący imię Michał będący być może pamiątką z Lubelskiej fary.
Tegoroczne ożywianie serca dzwonu, poprzedzone zostanie grą miejską ,,W poszukiwaniu anielskich piór św Michała". Zabawa powstała z myślą o tych którzy chcą dowiedzieć się gdzie na terenie miasta można odnaleźć pozostałości po kościele pw. św. Michała-farze.
Zapraszamy !
Uczestników zabawy obowiązuje rejestracja internetowa pod adresem lublingra@gmail.com Na zgłoszenia od zespołów liczących maksymalnie 4 osoby czekamy do piątku 28 września do godz 17.00. W tytule zgłoszenia wpisujemy Misterium Dzwonu 2018. Prosimy też o podanie imienia i nazwiska kapitana zespołu liczbę uczestników i telefon kontaktowy.
 

 

Podstawowe zasady uczestnictwa w grze:

 

 

1. Start gry w godz. 16.00 - 16.30 w dniu 29.09.2018 r.

2. Zarejestrowane zespoły startują co 10 minut.

3. Zespoły liczące od 2 do 4 osób prosimy zgłaszać pisząc na adres mailowy:

 

lublingra@gmail.com

 

Prosimy o podanie telefonu kontaktowego.

Potwierdzeniem rejestracji będzie mail zwrotny z ustaloną godziną rozpoczęcia gry.

Uwaga liczba miejsc ograniczona!

Termin rejestracji zespołów upływa dn. 28.09.2018 r., o godz 17.00.

4. W czasie gry przydadzą się: długopis lub ołówek, kartki do prowadzenia notatek, telefon z aparatem z funkcją nagrywania video.

5.Uczestnictwo w grze jest równoważne z akceptacją regulaminu gry, który znajduje się poniżej.

 

Już teraz zarejestruj swój zespół!!!

 

lublingra@gmail.com

 

 

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

 

 

§ 1. Organizator

 

1. Organizatorem Gry Miejskiej pt ,,W poszukiwaniu anielskich piór św. Michała" (zwanej dalej Grą) jest Lubelska Trasa Podziemna.w ramach Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN .

 

§ 2. Zasady Gry

 

1. Gra Miejska pt. ,,W poszukiwaniu anielskich piór św. Michała" odbywa się dnia 29.09.20018 roku. w Lubliniew godzinach 16.00. - 18.00.

Punktem rozpoczęcia gry jest .Budynek Trybunału Koronnego.. w Lublinie w godz. 16.00 – 16.30.

2. Celem Gry jest odwiedzenie wszystkich miejsc związanych ztematycznie z historią kościoła farnego i jego ruchomymi pamiątkami.

3. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi punktami programu, rozwiązywanie następujących po sobie zadań aż do finalnej zagadki, która pozwoli rozwiązać tajemnicę Gry.

4. Jeśli Punktami w Grze są kościoły, wskazówki znajdują się zprzed budynikiem lub w kruchcie świątyni. Uczestnicy zobowiązani są do stosownego zachowania w danej przestrzeni.

5. Udział w Grze jest bezpłatny.

6. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo. Podczas rozgrywki zespoły nie mogą się rozdzielać.

7. W związku z tym, że Gra odbywa się w ruchu miejskim uczestnicy mają obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zachowania szczególnej ostrożności.

8.Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób biorących udział w Grze. Uczestnicy poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.

9. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-prawną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni bądź opiekun zespołu.

10. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad dobrej zabawy bądź utrudniania jej innym uczestnikom (w czasie gry obowiązuje zakaz zrywania

lub zabierania wskazówek, wyjątek stanowią wskazówki, na których wyraźnie jest napisane, że należy je ze sobą zabrać), w dowolnym momencie Organizator ma prawo do wykluczenia takiego uczestnika z Gry. Decyzja Organizatora nie podlega odwołaniu.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia spowodowane przez uczestników

oraz wszelkie niezgodne z prawem zachowania.

12.Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze, jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 

 

§ 3. Zgłoszenia zespołów

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest rejestracja zespołu liczącego max. do 4 osób.

Wszyscy uczestnicy Gry akceptują niniejszy regulamin.

2. Rejestracji dokonać można do godz. 17.00. 28.09.2018 r, włącznie, wysyłając zgłoszenie na adres mailowy: lublingra@gmail.com. Z dopiskiem ,,Misterium dzwonu." Prosimy też o podanie imienia i nazwiska kapitana zespołu liczbę uczestników i telefon kontaktowy.Otrzymanie listu zwrotnego z informacją o godzinie rozpoczęcia gry jest równoznaczne z potwierdzeniem rejestracji.

3. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:

- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

- opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych

oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz w uzasadnionym przypadku, imienia

i nazwiska uczestnika.

 

 

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Regulamin gry znajduje się na stronie internetowej wydarzenia, na fanpage'u wydarzenia na Facebooku oraz będzie do wglądu w punkcie rozpoczęcia gry.

2.W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3.Organizator zastrzega sobie prawo przerwania Gry z ważnych przyczyn.

4.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie.

 
 
 
 
Przed nami kolejny wydłużony weekend wraz z Jarmarkiem Jagiellońskim. Z tej okazji, jak zwykle, przygotowaliśmy dodatkowe wejścia do trasy. Możecie je Państwo zobaczyć na grafice. Przypominamy, iż liczebność grup wchodzących do trasy jest ograniczona, w związku z tym lepiej by Państwo dokonali wcześniejszej rezerwacji zwiedzania, bowiem bez niej nie gwarantujemy wejścia do trasy o określonej godzinie. W puli rezerwacyjnej dostępna jest połowa miejsc na dane wejście. Rezerwacje przyjmujemy jedynie do dnia poprzedzajacego dzień zwiedzania, o ile pula rezerwacyjna nie została wcześniej wyczerpana.