Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dostępność

Deklaracja dostępności

Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.teatrnn.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-05.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-07.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Strona internetowa jest zgodna ze standardem WCAG 2.0. Pracujemy nad zapewnieniem dodatkowych warunków wskazanych w ustawie. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.10.2019. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN”.

Informacje zwrotne i dane kontaktoweBezpośredni odnośnik do tego akapitu

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Magdalena Wróblewska, [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 532 58 67.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Ośrodka lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową (lub jej element) chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Ośrodek w razie możliwości zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Ośrodek niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie i zaproponuje termin realizacji żądania. W przypadku, gdy zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Ośrodek zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektonicznaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Ze względu na historyczny charakter budynków, znajdujących się w sercu Starego Miasta w Lublinie, w których znajduje się Ośrodek, oraz ich położenie, nie są one dostępna dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Wejście do Ośrodka znajduje się na pierwszym piętrze budynku, w którym nie ma wind. W samym Ośrodku zwiedzanie wystawy może być utrudnione przez strome, wąskie schody. Na chwilę obecną Ośrodek nie ma możliwości zaoferowania dostępnych rozwiązań w poruszaniu się po budynku. Najbliższy parking (płatny) znajduje się na Placu Zamkowym i jest niezależny od działalności Ośrodka. Są na nim dostępne miejsca dla osób niepełnosprawnych. Zwiedzanie Ośrodka jest możliwe z psem asystującym, jednak osoby niewidome i niedowidzące powinny pamiętać o trudnościach, jakie mogą sprawić schody. Ośrodek na chwilę obecną nie oferuje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.