Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651).

The Oral History Programme

The Oral History Programme, which has been implemented by the "Grodzka Gate – NN Theatre" Centre since 1998, consists in registering, preparing and publishing oral accounts regarding Lublin and the Lublin Region in times between the interwar period and the present day. Collected memories - ranging from entire biographies to minor details and impressions - form the picture of city’s and region’s past, preserving it for the generations to come. Memories of over 1600 people are currently kept in the archive of the Oral History Workshop.

Program Historia Mówiona

Program Historia Mówiona, realizowany w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku, polega na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych. Zebrane wspomnienia – od całych biografii po drobne szczegóły i wrażenia – budują obraz przeszłości miasta i regionu, zachowując go dla przyszłych pokoleń.

Kalendarium Lublina i Lubelszczyzny

Kalendarium Lublina i Lubelszczyzny jest nowoczesnym narzędziem służącym do odpowiedzi na tradycyjne historyczne pytania ponieważ szczegółowo opisuje wydarzenia, jakie miały miejsce w Lublinie i na Lubelszczyźnie. Kalendarium dzięki zastosowanym rozwiązaniom, pozwala dotrzeć do wielu informacji historycznych uzupełnionych o materiały źródłowe w postaci dokumentów, zdjęć, wspomnień.

Wiki Lubi Zabytki 2012 - podkonkurs lubelski

Wiki Lubi Zabytki 2012 – otwarty, ogólnopolski konkurs na fotografie polskich zabytków pod patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Subskrybuje zawartość