Wiki Lubi Zabytki 2012 - podkonkurs lubelski

Wiki Lubi Zabytki 2012 – otwarty, ogólnopolski konkurs na fotografie polskich zabytków pod patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Zapraszamy do udziału w konkursie „Wiki Lubi Zabytki 2012” i w specjalnym podkonkursie lubelskim, w którym najlepsze zdjęcia z terenu województwa lubelskiego zostaną nagrodzone przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie i „Tekę Lubelską”.

Celem konkursu ogólnopolskiego jest wykonanie zdjęć zabytków wpisanych do rejestru zabytków i umieszczenie ich na wolnej licencji w Wikimedia Commons w dniach 1–30 września 2012. W ten sposób fotografie stają się wspólnym dobrem – korzystają z nich wszyscy użytkownicy Wikipedii.

W konkursie uczestniczyć może każdy, kto zrobi dowolną liczbę zdjęć polskich zabytków, odszuka ich numery w dostępnym online rejestrze Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, a następnie załaduje je do Wikimedia Commons.

Spośród tych zdjęć Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie i „Teka Lubelska” wybiorą najlepsze fotografie zabytków z terenu województwa lubelskiego i nagrodzą je cennymi publikacjami książkowymi. Łącznie rozdamy ok. 30 publikacji ufundowanych przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, Wydawnictwo Sic! oraz Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium.

Na autorów najlepszych zdjęć konkursu ogólnopolskiego czekają nagrody:
miejsce 1: 2000 PLN; miejsce 2: 1000 PLN; miejsce 3: 500 PLN.

Nagrody specjalne w konkursie ogólnopolskim: 1500 PLN, 750 PLN oraz 250 PLN
zostaną przyznane tym uczestnikom konkursu, którzy przysłali:
- największą liczbę dobrej jakości fotografii zabytków polskich lub
- największą liczbę fotografii unikalnych, tzn. takich, które dokumentują zabytki do tej pory nie mające swojego zdjęcia na Wikimedia Commons.

W konkursie biorą udział zdjęcia, które, nie były publikowane wcześniej w innych miejscach (np. na Facebooku). Najlepsze polskie fotografie zostaną także wyłonione do ostatecznego etapu konkursu – globalnego ‘Wiki Loves Monuments 2012’.
W zeszłorocznej polskiej edycji konkursu „Wiki Lubi Zabytki” uczestniczyło blisko pięciuset uczestników, którzy udostępnili na wolnych licencjach około szesnaście tysięcy fotografii polskich zabytków.

 

Więcej informacji: pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Lubi_Zabytki

Regulamin: pl.wikimedia.org/wiki/Plik:Regulamin_konkursu_fotograficznego_WLZ_2012.pdf

Wykaz zabytków województwa lubelskiego: pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:Wiki_Lubi_Zabytki/wykazy/wojew%C3%B3dztwo_lubelskie

Oficjalny blog: wikizabytki.pl

 

Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wikimedia Polska

Partnerzy podkonkursu lubelskiego: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie, „Teka Lubelska”

 

Kontakt: Joanna Zętar, tel. 81 532 58 67, e-mail: asia@tnn.lublin.pl

 

Regulamin podkonkursu lubelskiego:

  1. Organizatorem lubelskiego podkonkursu fotograficznego „Wiki Lubi Zabytki”, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem” jest Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN".
  2. Aby wziąć udział w podkonkursie lubelskim Uczestnik musi spełnić postanowienia Regulaminu konkursu fotograficznego „Wiki Lubi Zabytki”  zawarte w patagrafach od 5. do 11., dostępnego pod adresem: http://pl.wikimedia.org/w/index.php?title=Plik%3ARegulamin_konkursu_fotograficznego_WLZ_2012.pdf&page=1 
  3. Partnerzy podkonkursu lubelskiego powołają Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia wyników Konkursu. Komisja Konkursowa obraduje zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
  4. Komisja Konkursowa oceni Fotografie, które zostały zgłoszone zgodnie z Regulaminem konkursu fotograficznego „Wiki Lubi Zabytki” dostępnego pod adresem: http://pl.wikimedia.org/w/index.php?title=Plik%3ARegulamin_konkursu_fotograficznego_WLZ_2012.pdf&page=1 i przedstawiają jeden lub więcej obiektów wpisanych do rejestrów zabytków nieruchomych województwa lubelskiego udostępnionych na stronie pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:Wiki_Lubi_Zabytki/wykazy/wojew%C3%B3dztwo_lubelskie. W opisie Fotografii musi znajdować się numer inwentarzowy widocznego na niej zabytku nieruchomego zgodnie z rejestrem zabytków nieruchomych województwa lubelskiego.
  5. Wszelkie zapytania w związku z Konkursem należy zgłaszać do Ośrodka "Brama Grodzka – Teatr NN" na jego adres, na piśmie wraz ze szczegółowym opisem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zapytania należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem: „Konkurs”.
  6. Droga prawna do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Uczestników Konkursu wobec jego organizatora w związku z Konkursem jest całkowicie wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne prawne roszczenia w stosunku do organizatora Konkursu związane z przyznaniem Nagród w ramach Konkursu. Realizacja nagród w ramach Konkursu następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony organizatora Konkursu, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.