Działania Teatru NN związane z dokumentem

 

Realizowane przez lata w Ośrodku projekty związane z pamięcią stworzyły nową jakość w jego działalności, rodzaj autorskiej
szkoły dokumentu Teatru NN. Wymieńmy te główne działania w których dokument odgrywał podstawową rolę:

 

1) Działalność  Galerii Fotografii i Archiwum Fotografii

2) Program „Spotkania z dokumentem” (film, radio)

3) Program Historii Mówionej i Archiwum Historii Mówionej

4) Wystawy:

a) w siedzibie Ośrodka: „Lublin. Pamięć Miejsca”, „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata – Światła w Ciemności
b) na Majdanku: „Elementarz”
c) w Izbie Drukarstwa: „Siła Wolnego Słowa”

5) Działania realizowane z wykorzystaniem sieci internetowej

a) Spotkania z dokumentem – warsztaty dziennikarstwa internetowego
b) Animacja sieci
c) Budowa stron internetowych
- poświęconych historii i dziedzictwu kulturowemu miasta portal („Lublin. Pamięć Miejsca”)
- poświęconych reportażowi

6) Publikacje monograficznych numerów „Scriptores”, albumów fotografii

7) Dokumentowanie przez Ośrodek swojej własnej działalności.

Ośrodek jest równolatkiem rewolucyjnych zmian jakie rozpoczęły się w Polsce w 1990 roku, dlatego też jest dobrym studium przypadku, na podstawie którego można analizować zmiany jakie zaszły wtedy w życiu społecznym kraju. To jest jeden z ważnych powodów dla których zaczęliśmy gromadzć  materiały dokumentujące  nasze działania i pomysły. To przez ich pryzmat można spojrzeć na to co działo się wokół nas w naszym społecznym otoczeniu.  Dostęp do wspomnianej dokumentacji umożliwia kalendarium działalności Ośrodka.

8) Zdokumentowanie w książce „Animacja sieci” zmian w programie Ośrodka związanych z pojawieniem się nowej technologii – Internetem