W XXI wieku coraz bardziej dominującą rolę w naszym życiu codziennym jak i w rozwoju miast zaczyna odgrywać zaawansowana technologia, a wśród niej sieć internetowa. Na naszych oczach zasoby dostępne w sieci stają się odrębną i samodzielną sferą współczesnej cywilizacji. Internet daje użytkownikom nowe i coraz większe możliwości m.in. dla uczestnictwa w kulturze, w edukacji i dostępie do różnorodnych informacji.

W XXI wieku coraz bardziej dominującą rolę w naszym życiu codziennym jak i w rozwoju miast zaczyna odgrywać zaawansowana technologia, a wśród niej sieć internetowa. Na naszych oczach zasoby dostępne w sieci stają się odrębną i samodzielną sferą współczesnej cywilizacji. Internet daje użytkownikom nowe i coraz większe możliwości m.in. dla uczestnictwa w kulturze, w edukacji i dostępie do różnorodnych informacji.

Teatr NN

Lokacja 2.0

W XXI wieku coraz bardziej dominującą rolę w naszym życiu codziennym jak i w rozwoju miast zaczyna odgrywać zaawansowana technologia, a wśród niej sieć internetowa. Na naszych oczach zasoby dostępne w sieci stają się odrębną i samodzielną sferą współczesnej cywilizacji. Internet daje użytkownikom nowe i coraz większe możliwości m.in. dla uczestnictwa w kulturze, w edukacji i dostępie do różnorodnych informacji.

Dzięki temu, że w ciągu najbliższych lat w Lublinie i w Regionie powstanie wielka sieć szerokopasmowego internetu do której dostęp będzie miał każdy mieszkaniec, powstają wielkie szanse na jego rozwój. Będzie to jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w ich historii. Spróbujmy wykorzystać internet jako niezwykłe narzędzie w edukacji, kulturze i promocji miasta.

Od lat Ośrodek “Brama Grodzka  Teatr NN” tworzy i rozwija portal internetowy Lublin. Pamięć Miejsca będący wielowątkową i multimedialną opowieścią o Lublinie wykorzystującą najnowocześniejsze zdobycze technologiczne. Powstaje w ten sposób rozrastająca się jak drzewo internetowa opowieść o współczesnym Lublinie, o jego atmosferze ale też o jego historii i dziedzictwie kulturowym.

 


 

Projekt “Lublin. Pamięć Miejsca” a idea inteligentnego miasta

Coraz bardziej dominującą rolę w codziennym życiu miasta zaczyna odgrywać zaawansowana technologia, a wśród niej sieć internetowa. Dzięki temu powstała idea tworzenia miast inteligentnych, w których rozwijane są systemy zarządzania miastem wykorzystujące na dużą skalę nowe technologie.

Portal “Lublin. Pamięć miejsca” dzięki zgromadzonym w nim zasobom może pomóc w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym miasta, stając się jednym z elementów składowych tzw. inteligentnego miasta, które dzięki nowoczesnej technologii optymalnie wykorzystuje zasoby wiedzy związane z miastem.

Inteligentne miasto definiowane jest zazwyczaj w kategoriach dostaw energii, wody, gospodarki odpadami, kierowania ruchem drogowym itp. Projekt “Lublin. Pamięć Miejsca” poszerza rozumienie miasta inteligentnego o jeszcze inną kategorię jego zasobów – dziedzictwo kulturowe i historię. Wskazujemy tym samym na to, że inteligentne miasto to nie tylko informatyczne systemy zarządzania energią czy też transportem ale również gromadzenie, porządkowanie i wykorzystanie wiedzy związanej z kulturą, historią i dziedzictwem kulturowym miasta na rzecz jego rozwoju. Może mieć to konkretne przełożenie m.in. na poprawienie jakości edukacji, wykorzystanie potencjału kultury w prowadzeniu skutecznej promocji miasta oraz lepszą dostępność do oferty kulturalnej miasta i jego dziedzictwa kulturowego. Wszystko to poprawia jakość życia jego mieszkańców.

Projekt może być również wykorzystany przy tworzeniu nowego modelu instytucji kultury zajmujących się dziedzictwem kulturowym i historią z wykorzystaniem na dużą skalę nowoczesnych mediów i technologii. Wiąże się z tym w szczególności tworzenie zasobów archiwalnych fotografii i zbiorów historii mówionych.

Żeby kreować i rozwijać różnorodne projekty edukacyjne i kulturalne w nowej, wciąż jeszcze nieoswojonej przez nas przestrzeni Internetu potrzebni są animatorzy sieci. Nazywamy ich “animatorami sieci” tworząc analogię do animatorów działających w świecie realnym.

Muszą oni posiadać specjalne umiejętności związane z nowymi technologiami pozwalającymi im na prowadzenie takich działań. Wymaga to zdefiniowania zupełnie nowych kompetencji zawodowych potrzebnych do pracy w tym nowym obszarze kultury.

 


 

Powstawanie miast inteligentnych jako proces “drugiej lokacji”

Tysiąc lat temu na naszym kontynencie rozpoczął się proces lokowania miast, doprowadzając do olbrzymich zmian cywilizacyjnych w Europie.

Miasto stało się jednym z największych wynalazków człowieka - akceleratorem pomysłów i idei. W XXI wieku żyjemy już w zupełnie nowej epoce. Ten wielki impuls rozwojowy jakim dla Europy stał się proces lokacji miasta wyczerpał się. Powstawanie inteligentnych miast możemy uznać za symboliczny proces “drugiej lokacji”. Tę wielką i odważną ideę dedykujemy naszemu miastu – Lublinowi, który w roku 2017 będzie obchodził siedemsetną rocznicę nadania praw miejskich.

W przededniu tych obchodów 700-lecia lokacji Lublina proponujemy dokonać drugiej, symbolicznej lokacji (Lublin 2.0) która mogłaby odbyć się już w przestrzeni wirtualnej, poprzez realizację różnorodnych projektów informatyczno-technologicznych zmierzających do praktycznej realizacji idei “inteligentnego miasta” w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego.

 

Tomasz Pietrasiewicz, dyrektor Ośrodka “Brama Grodzka  Teatr NN

 

Wydarzenia

Projekty