Lublin w dokumencie jest wspólnym projektem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Archiwum Państwowego w Lublinie.

Projekt ma na celu spopularyzowanie historii miasta Lublina okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie. Każde facsimile dokumentu zostało zaopatrzone w odczyt, edycję, tłumaczenie, rozbiór dyplomatyczny oraz krótki komentarz historyczny. Zarówno edycja dokumentu, jak i komentarz mają charakter popularyzatorski, choć w wypadku edycji zostały również poczynione pewne uwagi o charakterze krytycznym.

Lublin w dokumencie jest wspólnym projektem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Archiwum Państwowego w Lublinie.

Projekt ma na celu spopularyzowanie historii miasta Lublina okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie. Każde facsimile dokumentu zostało zaopatrzone w odczyt, edycję, tłumaczenie, rozbiór dyplomatyczny oraz krótki komentarz historyczny. Zarówno edycja dokumentu, jak i komentarz mają charakter popularyzatorski, choć w wypadku edycji zostały również poczynione pewne uwagi o charakterze krytycznym.

Teatr NN

O projekcie

„Lublin w dokumencie” jest wspólnym projektem Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” i Archiwum Państwowego w Lublinie.

Pierwszy serwis internetowy zawierający najstarsze dokumenty przechowywane w Archiwum Państwowym w Lublinie został uruchomiony w 2010 roku. Projekt w swej formie inicjalnej zawierał 12 dokumentów. W kolejnych latach publikowaliśmy następne dokumenty. W 2019 roku zmieniliśmy system umożliwiający prezentację dokumentów i dodaliśmy nowe zbiory.

Projekt ma na celu spopularyzowanie historii miasta Lublina okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie. Każde facsimile dokumentu zostało zaopatrzone w odczyt, edycję, tłumaczenie, rozbiór dyplomatyczny oraz krótki komentarz historyczny. Zarówno edycja dokumentu, jak i komentarz mają charakter popularyzatorski, choć w wypadku edycji zostały również poczynione pewne uwagi o charakterze krytycznym.

Nowe zbiory dotyczą historii Żydów lubelskich w XVI wieku z wyszczególnieniem roli tej społeczności w momencie zawarcia Unii Lubelskiej. Działanie to jest częścią szerszego projektu mającego na celu zebranie źródeł do najstarszych dziejów tejże społeczności w Lublinie. Chcielibyśmy, przy pomocy prezentacji źródeł, pokazać wzajemne relacje pomiędzy społecznościami żydowską i chrześcijańską, jakie panowały ok. roku 1569 w Lublinie.

Ta część serwisu również ma raczej charakter popularyzatorski. Przedstawia on w formie interaktywnej zbiór dokumentów, oblat, ich edycji i tłumaczeń, fragmentów lustracji dawnego województwa lubelskiego oraz szeregu zapisek z ksiąg wpisów – z zespołu ksiąg grodzkich lubelskich. Każdy z zaprezentowanych skanów zaopatrzony jest w transkrypcję oryginalnego tekstu. W wypadku dokumentów zamieszczono ich tłumaczenia, natomiast w wypadku zapisek z ksiąg wpisów jedynie regesty. Teksty lustracji są przytoczone w całości. Niestety, do chwili obecnej, nie udało nam się zebrać wszystkich skanów dokumentów, ale mimo to nie zrezygnowaliśmy z prezentacji ich tekstu oryginalnego oraz tłumaczenia.

Skany dokumentów przedstawiono z podziałem na 4 linijki tekstu. Ta forma prezentacji została wybrana ze względu na jej uniwersalność i dostępność na różnych urządzeniach oraz przeglądarkach. Dodatkowo zaprezentowaliśmy rozbiór dyplomatyczny dokumentów, pomijając ich opis zewnętrzny ze względu na łatwy dostęp do nich zarówno w sieci – portal Lubelskie Archiwum Cyfrowe – jak i w publikacjach J. Riabinina oraz M. Trojanowskiej. W formie systemu słów kluczowych zindeksowaliśmy osoby oraz miejsca występujące w prezentowanych źródłach.

Twórcy serwisu z 2010 roku:

Pomysłodawca i autor opracowań merytorycznych: dr Marcin Pytel.

Koordynacja projektu: Emil Majuk,

Konsultacja: dr Piotr Dymmel,

Webmastering: Kamil Pręciuk, Łukasz Sadkowski, Łukasz Kowalski

Projekt graficzny strony Florentyna Nastaj,

Współpraca: Tomasz Sieduszewski,

Tłumaczenia dokumentów : dr Marcin Pytel, z wyjątkiem tłumaczenia przywileju lokacyjnego Lublina z 1317 roku, które zamieszczono na podstawie: J. Szymański, Dokument lokacyjny Władysława Łokietka z 1317 roku, w: Lublin 1317 - 1967, pod red. H. Zinsa, Lublin 1967, s. 284 - 287.

Twórcy serwisu z 2019 roku:

Pomysłodawca i autor opracowań merytorycznych: dr Marcin Pytel.

Koordynacja projektu: Tadeusz Przystojecki

Konsultacja: dr Piotr Dymmel, dr Robert Jop

Webmastering: Robert Korulczyk, Łukasz Kowalski, Magda Wróblewska

Publikacja materiałów: Konrad Nowicki

Współpraca merytoryczna: Emil Majuk, Jacek Jeremicz

Tłumaczenia dokumentów : dr Marcin Pytel, z wyjątkiem tłumaczenia przywileju lokacyjnego Lublina z 1317 roku, które zamieszczono na podstawie:

J. Szymański, Dokument lokacyjny Władysława Łokietka z 1317 roku, w: Lublin 1317 - 1967, pod red. H. Zinsa, Lublin 1967, s. 284 - 287.