Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Unia Lubelska (1569)

W 1569 roku odbył się w Lublinie sejm, który doprowadził do zacieśnienia związku między Polską a Litwą. Zaprzysiężony w mieście dokument unii polsko-litewskiej głosił: Już Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie jest jedno nierozdzielne i nieróżne ciało, ale także nieróżna ale jedna spólna Rzeczpospolita, która się z obu państw i narodów w jeden lud zniosła i spoiła.

 

Czytaj więcej

Ubiory polskie w XVI wieku

Wiek XVI był niewątpliwie w historii ludzkości okresem przełomowym i niosącym wiele zmian zapoczątkowanych już w II połowie XIV wieku. Zmiany te objęły różnorakie dziedziny: życie codzienne, światopogląd, sztukę i architekturę. Nastąpiło odrodzenie poglądów i zasad estetycznych dawnej kultury starożytnej. Narodził się nowy prąd filozoficzny i etyczny zwany humanizmem. Jego zwolennicy podkreślali m.in. prawo człowieka do szczęścia w życiu doczesnym. Możliwości jego osiągnięcia upatrywano z kolei w konieczności przemian obejmujących zarówno kulturę duchową, jak i materialną. Żądano swobody myśli i głoszono radość życia, sprawy pozagrobowe odsuwano nieco na dalszy plan. Pod wpływem sztuki antycznej zaczęto inaczej postrzegać ciało człowieka. Zarówno w rzeźbie, jak i w malarstwie pokazywano przede wszystkim jego piękno, nadając kształty mocne i silnie rozwinięte, podkreślając zdrowie i witalność. Zerwano tym samym z ideałem urody zarówno męskiej, jak i kobiecej obowiązującym w poprzedniej epoce. To wszystko odmieniło również modę.

 

Czytaj więcej

Unia Lubelska – echa Unii Lubelskiej w Europie

Pomimo wyjątkowości zawarcia aktu Unii Lubelskiej, nie był on w pełni akceptowany przez obydwu sygnatariuszy. Każda zmiana sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej miała wpływ na próby modyfikacji wcześniejszych ustaleń. Mimo sprzecznych ocen, jakie Unia Lubelska wzbudza do dziś, stała się wzorem rozwiązań polityczno-prawnych.
 
 

Czytaj więcej

Unia Lubelska – Litwini o Unii Lubelskiej

W historiografii polskiej podpisanie aktu Unii Lubelskiej ma dość pozytywną ocenę. Jej podstawą jest konstatacja, iż 1 lipca 1569 roku powstała zjednoczona, potężna, bogata i tolerancyjna Rzeczpospolita Obojga Narodów. Polscy historycy podkreślali wyjątkowość tej unii, jej dobrowolność i prawdziwie federacyjny charakter, gwarantujący odrębność obu dzielnicom. Litewskie oceny tego wydarzenia były jednak zupełnie odmienne...

 

Czytaj więcej