Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Barykady” (1932–1933)

„Barykady” były w swoim zamierzeniu miesięcznikiem literacko-społecznym. Redagował go Józef Łobodowski a wspierał Józef Czechowicz. Pierwszy numer ukazał się 1 października 1932 roku, drugi numer (wydany w listopadzie) został skonfiskowany przez cenzurę. W marcu 1933 wyszedł jeszcze trzeci numer „Barykad” w formie gazetowej.
Numer 1 i numer 3 „Barykad” były drukowane w drukarni „Popularna”.

>>> czytaj więcej o drukarni „Popularna”

 

 

Czytaj więcej

„Wczoraj” Bronisław Michalski (1932)

W redagowanym przez Czechowicza „Dzienniku Lubelskim” ukazuje się notatka „Czytajcie Michalskiego” napisana zapewne przez samego poetę: Związek Literatów w Lublinie wydaje jako pierwszą swą publikację tom wierszy Bronisława Ludwika  Michalskiego, w którym znajdą się liryki poety z lat 1929 – 1932 oraz tryptyk „Wiśnie”. Czytajcie Michalskiego. [1]

 


 
W Lublinie Michalski przebywał krótko, bo w latach 1929 – 1932, tym nie mniej został uznany za poetę „lubelskiego”, co potwierdziła publikacja tomiku jego wierszy „Wczoraj”. Jak pisze Henryk Makarski: Wiersze z tego tomiku – to wspomnienia młodości, folklor i barwny pejzaż stron rodzinnych, okolic znad Sanu i Bugu. [2]

 Współczesny Michalskiemu krytyk trochę ironicznie pisze, że „Wczoraj” jest wyrazem lubelskiej kultury literackiej, która zachowała jeszcze z czasów pierwszych naszych futurystów niechęć do dużych liter na początku zdań i wierszy i do wszelkich interpunkcji (...). [3]

 


 
Tomik Michalskiego został odbity w Drukarni Popularnej przy ul. Żmigród 1.

 

Opracował Tomasz Pietrasiewicz
Redakcja Alicja Magiera, Agnieszka Wiśniewska

 

 

Czytaj więcej

„Twarz” Antoni Madej (1934)

Tomik ten ukazał się nakładem Związku Literatów w Lublinie. Józef Czechowicz: „Twarz”, to cykl złożony z 15 wierszy lirycznych, na ogół jednolitych w tomie. Jest to 15 zamyśleń, a może raczej poruszeń myśli niewzburzonej i nieroznamiętnionej (...). Wysubtelnienie widzenia poetyckiego, widoczne w ostatnich wierszach Madeja, sprawia że zdarzenia nikłe, cieniami rysujące się na źrenicach zamykają czytelnika w jakimś świecie poza rzeczywistością. [1]
Tomik został wydrukowany w Lublinie w Drukarni J. Baranowskiego, J. Polakowskiego przy ul. Orlej 3.

 

>>> czytaj więcej o twórczości i przekładach Antoniego Madeja w „Kamenie”

 

Opracował Tomasz Pietrasiewicz
Redakcja Alicja Magiera, Agnieszka Wiśniewska

 

 

 

 

Czytaj więcej

„W grudzie ziemi” Antoni Madej (1934)

Tomik ten ukazał się nakładem Związku Literatów w Lublinie.

Józef Czechowicz: Ten zbiorek ma inny charakter [niż „Twarz”]. Jest on dosłownie zbiorkiem, w którym znalazły się utwory różne i różnolite. (...) Ta książka składa się z dwóch części: ze zbioru owych wierszy różnolitych i w różnym czasie powstałych oraz z poematu pt. „Polegli w bojach”, który tu podano, niestety w skróceniu. Wiersze mają podkład refleksyjny, jak w tomiku pt. „Twarz”, ale odcinają się od tamtych nasyceniem barwnym, wzmocnieniem akcentu i czymś trudnym do zdefiniowania, co zbliża je ku pełni poetyckiej. [1]

 

>>> czytaj więcej o Antonim Madeju

 

Podsumowując recenzowane dwa tomiki wierszy Antoniego Madeja: „Twarz” i „W grudzie ziemi” Czechowicz napisał:

W prowincjonalnym Lublinie, wśród murów średniowiecznych i przedmieść żyjących od świtu do świtu wyrósł poeta – twórca.

 

>>> czytaj więcej o twórczości i przekładach Antoniego Madeja w „Kamenie”

 
Tomik „W grudzie ziemi” został wydrukowany w Lublinie w Drukarni J. Baranowskiego i  J. Polakowskiego, przy ulicy Orlej  3.

 

Opracował Tomasz Pietrasiewicz
Redakcja Alicja Magiera, Agnieszka Wiśniewska

 

Czytaj więcej