Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dzielnice Lublina – Rury (LSM)

Dzielnice Lublina – Rury (LSM)

Osiedla Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej są potocznie zwane LSM albo Słonecznym Wzgórzem. Pierwsze budynki spółdzielni zostały oddane do użytku w 1959 roku. Były to bloki na osiedlu im. Adama Mickiewicza. Dziś LSM obejmuje obszar 242 ha. Składa się z siedmiu osiedli zaprojektowanych przez pięciu architektów, z których najbardziej kontrowersyjne to osiedle im. J. Słowackiego zaprojektowane przez Oskara Hansena. Osiedla Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej charakteryzuje niemal wzorcowe zespolenie architektury z ukształtowaniem terenu i zielenią. Przestrzeń osiedli jest urozmaicona rzeźbami powstałymi pod koniec lat 70. XX wieku jako pokłosie Lubelskich Spotkań Plastycznych.

Czytaj więcej

Dzielnice Lublina – Stare Miasto

Dzielnice Lublina – Stare Miasto

Nazwą Stare Miasto określa się obecnie teren średniowiecznego Lublina w obrębie murów obronnych czyli tzw. miasto w murach. Jest to obszar wyznaczony dziś ulicami: Lubartowską, Kowalską, Podwalem i Królewską.

Czytaj więcej

Dzielnice Lublina – Kalinowszczyzna

Nazwa „Kalinowszczyzna” występuje w źródłach od 1 połowy XVIII wieku, jest nazwą dzierżawczą i wywodzi się od nazwiska Kalinowskich, podobnie jak Sierakowszczyzna od właścicieli Sierakowskich. Znajdowały się tu jurydyki świeckie i duchowne wyłączone spod władzy miejskiej.

 

 

 

Czytaj więcej

Dzielnice Lublina – Dziesiąta

Potrzeba wymiany towarów, która legła u podstaw powołania ośrodka targo­wego na Czwartku, dowodzi, że we wczesnym okresie rządów piastowskich mu­siały istnieć wokół Lublina liczne osady, których mieszkańcy korzystali z owego targu. Do nich z dużym prawdopodobieństwem możemy zaliczyć wieś dającą początek dzisiejszej dzielnicy Dziesiąta.

 

Czytaj więcej

Dzielnice Lublina – Wieniawa

Dzielnica Lublina znajdująca się w północno-zachodniej części miasta. Pierwotnie wieś należąca między innymi do rodzin Lubomelskich, Tarłów, Leszczyńskich, następnie miasteczko, w 1916 roku włączone w administracyjny obszar miasta Lublina.
Na Wieniawę od wschodu prowadziły ulice: Czechowska, Stanisława Leszczyńskiego, od południa – aleja Długosza, od północy zaś ulica Snopkowska.

 

 

We mgle nie słychać kroków, które zbliżają
wędrowca ku miastu rodzinnemu. Ścieżyny pol-
ne pęcznieją, nabrzmiewają w drogi, a te znów
rozlewają się szeroko wśród falistych pól.
Szosa się toczy. Zrywający się wiatr szumi
w kłosach. Północ niedaleko, a jeszcze ktoś
wodę ze studni ciągnie. Żuraw słychać. Jesz-
cze wiejsko tu. Jeszcze wiejsko. Księżyc goni
wśród chmur. Mgła rzednie. Wędrowcze, oto
już kręte uliczki starego przedmieścia. Wie-
niawy. Dawniej, gdy winnice opinały te wzgó-
rza, nazywano je: Winiawa. Idąc dziś mię-
dzy cieniami ruder i zapadłych w ziemię do-
mostw myślisz, wędrowcze, o tym tylko, że
miasto kochane już cię ogarnia i tuli.

 

 

 

Czytaj więcej

Dzielnice Lublina – Wrotków

Pierwsze potwierdzone informacje o Wrotkowie pochodzą z XV wieku. Jego nazwa wiąże się prawdopodobnie z funkcjami obronnymi średniowiecznego grodu. Wrotków został przyłączony do Lublina w 1961 roku. Dzisiaj jego granice terytorialne wyznaczają: na północy tory PKP, na północnym wschodzie dzielnica Dziesiąta, na południowym wschodzie Abramowice, na południu Zalew Zemborzycki, a od strony zachodu – ulica Żeglarska i rzeka Bystrzyca.

 

Czytaj więcej

Dzielnice Lublina – Czechów

Ziemia, na której obecnie znajduje się dzielnica Czechów, często zmieniała swoich właścicieli. Od XIV wieku była w posiadaniu Stogniewa, rodziny Cebulków herbu Cielepała oraz Konińskich herbu Rawa, Jana Bychawskiego, Rafała Ożarowskiego, rodziny Gorajskich, Bielskich oraz Tarłów. Część obecnej dzielnicy została włączona w granice miasta Lublina w 1916 roku. Reszta terenu wsi Czechów decyzją MRN została przyłączona do miasta w 1959 roku.

 

 

 

 

Czytaj więcej

Dzielnice Lublina – Tatary

Obszar obejmujący obecnie tereny przy ulicy Mełgiewskiej, Zadębie III oraz teren wsi Hajdów. Granicę północno-zachodnią dzielnicy stanowi rzeka Bystrzyca, a od południa tory linii kolejowej do Chełma.

 

Czytaj więcej

Dzielnice Lublina – Kośminek

Obszar obejmujący tereny położone po prawej stronie ulicy Władysława Kunickiego i rzeki Czerniejówki, ograniczone od wschodu ulicą Droga Męczenników Majdanka, a od północy linią kolejową wiodącą do Chełma.

 

Czytaj więcej