Sprawa między Lorią a Kossowskim

Data: 1623-01-12

Salomon Loria, doktor medycyny, senior [urzędnik gminy odpowiedzialny za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] gminy lubelskiej zeznaje, że jest winien Wojciechowi Kossowskiemu, burgrabiemu grodu lubelskiego, sumę 130 złp, zabezpiecza ją na swoim mieniu i zobowiązuje się spłacić do 24 VI 1623 r.

Miejsca:
Źrodla: