21 Sierpień
WYDARZENIA
1944.08.21Zapisy na KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski rozpoczyna zapisy na rok akademicki 1944/45

1944.08.21Rozpoczęcie działalności władz wojewódzkich

PKWN wydaje dekret powołujący władze wojewódzkie. Urząd Wojewódzki w Lublinie rozpoczyna regularne urzędowanie.

1942.08.21Propozycja utworzenia Sądu na terenie getta na Majdanie Tatarskim

Radny Ejzyk Brodt przedłożył Prezydium Judenratu pismo, w którym zwrócił się z propozycją utworzenia Sądu. Miałby on rozstrzygać konflikty pomiędzy mieszkańcami getta:

Mieszkańcy getta odczuwają brak instytucji sądowej, któraby rozstrzygała ich spory powstałe na tle materialnym i dlatego proponuję utworzenie Sądu przy Radzie Żydowskiej na podstawach następujących:

1/ sędziowie rekrutują się spośród osób, posiadających Meldenkarty [...],

2/ sędziowie pełnią swe obowiązki bez wynagrodzenia,

3/ ustanawia się opłaty sądowe,

4/ jeden spośród panów Radnych ma nadzór nad Sądem,

5/ sąd składa się z sześciu sędziów, czyli z 2-ch kompletów na zmianę,

6/ wyroki sądowe są ostateczne, opatruje sie je klauzulą wykonalnści, a Służba Porządkowa jest organem wykonawczym.

Dodaję, że w osiedlu znajdują się następujące osoby, które dawniej pełniły obowiązki superarbitrów i arbitrów w Sądzie Gminy Żydowskiej: [...] 1/ wnioskodawca [Ejzyk Brodt] - superarbiter, 2/ p. Perecowa - superarbiter, 3/ p. Szpiro [...] - superarbiter, 4/ p. Goldberg Szyja Hersz - arbiter, 5/ p. Langfus [...] - arbiter, 6/ p. Berkowicz.

1942.08.21Liczba hospitalizowanych w szpitalach żydowskich - 21 sierpnia

Hospitalizacji poddano w Szpitalu Ogólnym 17 osób, zaś w Szpitalu Epidemicznym 9 osób.

1941.08.21Liczba chorych w Szpitalu Epidemicznym - 21 sierpnia

W Szpitalu Epidemicznym przy ul. Ruskiej 23 przebywało 60 hospitalizowanych Żydów, w tym 32 kobiety i 28 mężczyzn. W tym dniu do szpitala przybyła warszawska Żydówka Chana Ajzenman /zam. Wołyńska 11 m. 60/.

1931.08.21W Lublinie jak w Chicago

Pan Aleksander Kozak zam. przy ul. Snopkowskiej 14, wracał w nocy do domu. Został napadnięty przez dwóch nieznanych osobników, rzucili się na niego z pałkami. Uderzony w głowę Kozak przewrócił się. Sprawcy zbiegli.

1931.08.21Niepożądana wizyta - 21 sierpnia

Pani Marja Matyjaszczyk zam. przy ul. Towarowej 23, wyszła z mieszkania po sprawunki, zamykając starannie drzwi na klucz. Podczas jej krótkiej stosunkowo nieobecności złożył jej wizytę jakiś złodziejaszek i zabrał złoty pierścionek z czerwonem oczkiem i napisem wewnątrz pierścionka "Boże błogosław". Pierścionek miał dla poszkodowanej dużą wartość pamiątkową.

1931.08.21Z codziennych życiowych tragedyj. Pod wpływem nieporozumień rodzinnych targnęła się na życie.

Przy ul. Garbarskiej 12 mieszka 40-letnia Katarzyna Karczmarek z mężem i rodziną. W ostatnich  czasach na tle niepowodzeń materjalnych dochodziło w rodzinie do częstych kłótni. Sprzeczki i to nieraz w bardzo ostrej formie i o byle drobiazg były na porządku dziennym. Katarzyna usiłowała popełnić samobójstwo w porę zauważyli to domownicy którzy wezwali pogotowie, które po przepłukaniu żołądka pozostawili poszkodowaną w domu. 

1930.08.21Przykre skutki libacji

Onegdaj wieczorem Franciszek Drewniak (Aleje Racławickie 8) z zawodu dorożkarz,  a zamiłowania amator sportu spirytualistycznego, udał się z kompanami do jednej z piwiarni, mieszczącej się w Alejach Racławickich "na jednego". W trakcie libacji wśród "towarzystwa" wybuchła sprzeczka, która zamieniła się w bójkę. Wynik bójki okazał się dla Drewniaka niezbyt przyjemny, bowiem jeden z przeciwników, w trakcie szamotania, złamał mu prawą rękę. Drewniakowi pomocy udzielił lekarz Pogotowia Ratunkowego, kompanami zaś jego zajęła się policja.

1733.08.21Sprawa Lejbowicza przeciwko Trypolskiemu

Żyd Majer Lejbowicz, obywatel Tomaszowa, protestuje przeciwko [Antoniemu Jerzemu] Trypolskiemu, podkomorzemu kijowskiemu, i podległym mu siedmiu kozakom o napad we wsi Wierzchowiska, pobicie i kradzież 120 złp oraz rzeczy na sumę 30 złp.

1733.08.21Sprawa Rudkiewicza przeciwko Hercykowi i innym

Oblata [wpisanie do ksiąg urzędowych - red.] aktu egzekucji [wykonania - red.] wyroku kondemnaty [orzeczenia sądu o winie oskarżonych wydanego bez ferowania wyroku - red.] nałożonej 7 VIII 1733 r. przez sąd kapturowy lubelski z instancji przeora konwentu karmelitów w Lublinie Feliksa Rud­kiewicza na Żydów: Hercyka, Marka, Fajbusa, Szaję, Wulffa Kopela, Abrahama Chaimowi­cza, Józefa Chaimowicza, Hersza Pajka, Effraima Aronowicza. Ten ostatni, senior [urzędnik gminy odpowiedzialny za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] rezydent synagogi [gminy - red.] lubelskiej, przedstawił pokwitowanie wypełnienia zobowiązań wobec klasztoru. Wzmianka m.in. o kontrakcie Żyda Chaima Bogatego z brygidkami lubelskimi co do użytkowanej przez niego kamienicy.

1732.08.21Sprawa między seniorami lubelskiej gminy żydowskiej a Czekajewiczem

Fajbus Ickowicz, Abram Chaimowicz, Szymon Józwowicz i Mosiek Zusmanowicz, seniorzy [urzędnicy gminy odpowiedzialni za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] synagogi [gminy - red.] lubelskiej, także w imieniu starszych: Marka Moszkowicza, Szaji Józwowicza, Hercyka Zelmanowicza, Wolfa Koplowicza, Majora Majorowicza roborują [zatwierdzają urzędowo akt sporządzony prywatnie - red.] skrypt [kwit - red.] dłużny z 20 VIII 1732 r. i zawartą w nim asekurację [umowę zabezpieczenia kontraktu pożyczki - red.] sumy 1500 złp, którą wzięli od lubelskiego konwentu franciszkanów z rąk ojca Inocentego Czekajewicza.

1732.08.21Sprawa władz i mieszkańców Urzędowa przeciwko Cetnerowi

Relacja o złożeniu pozwu z 8 VIII 1732 r. do sądu asesorskiego w Warszawie dla starosty urzędowskiego Jana Cetnera. Burmistrz, rada i pospólstwo m. Urzędowa pozywają o naruszenie przywilejów miasta w sprawie nieosiedlania tam Żydów. Starosta nie tylko wydzierżawił prowenty [dochody - red.] Żydowi, ale pozwolił mu się osiedlić. Arendarz uzurpuje sobie prawo do prowentów z propinacji [produkcji i wyszynku trunków - red.], z warzenia piwa, palenia gorzałki, z młyna, co odbywa się ze szkodą mieszkańców miasta i przedmieść.
 


 

1727.08.21Sprawa Opolskiego przeciwko Judce

Relacja woźnego, że z rekwizycji [zgłoszenia - red.] ur. [urodzonego - red.] Józefa Opolskiego, pełnomocnika marszałka wielkiego koronnego [Józefa Mniszcha], był we dworze ur. Karettego, ekonoma dóbr końskowolslcich w mieście Konińska Wola, gdzie aresztował Żyda Judkę, mieszkańca Puław. Żyd ów udzielał schronienia złodziejowi, który zrabował wiele przedmiotów w mieście Gołąb i ukrywał je u Judki.

1719.08.21Sprawa Michowskiej i innych przeciwko Krzywickiemu i Milewskiemu

Ur. [urodzona - red.] Elżbieta Michowska, w imieniu swoim, Szymona Piskorskiego i Żyda Irsza Abramowicza, mieszkańców Michowa, protestuje przeciwko posesorowi części Michowa ur. Zygmuntowi Krzywickiemu i jego administratorowi Wojciechowi Milewskiemu w związku z ich parokrotnymi najściami na dom Piskorskiego i Abramowicza oraz poczynieniem wielu szkód.

1700.08.21Sprawa Chmielowskiego przeciwko Baranowskiemu
Ksiądz Antoni Józef Chmielowski protestuje przeciwko Żydowi lubelskiemu Ickowi Baranowskiemu, że ten, nie zważając na stan duchowny protestującego, pod pretekstem odzyskania zastawu na sumę 61 złp zelżył go publicznie i obrzucił kalumniami.
 
1697.08.21Sprawa Pogonowskiego przeciwko Moszkowiczowi

Ur. [urodzony - red.] Jakub Pogonowski protestuje przeciwko Żydowi lubelskiemu Aronowi Moszkowiczowi w sprawie odzyskania zastawionej za pożyczone przed sześcioma tygodniami 70 złp szabli wysadzanej srebrem, którą ten sprzedał.
 

1692.08.21Sprawa Hulewicza przeciwko seniorom lubelskiej gminy żydowskiej

Ur. [urodzony - red.] Mikołaj Hulewicz, także w imieniu synów Jana, Michała i Stanisława, zrodzo­nych z małżeństwa ze zmarłą Angelą Charłęską, córką Władysława Charłęskiego, manifes­tuje, że seniorzy [przedstawiciele przed władzami państwowymi - red.] gminy lubelskiej wbrew trzyletniemu kontraktowi z 22 XII 1688 r., na podstawie którego wzięli od Władysława Charłęskiego na wyderkaf [kupno renty - red.] sumę 4 tys. złp odmawiają teraz wypłacenia tej sumy i prowizji od niej spadkobiercom Charłęskiego.
 

1690.08.21Sprawa Krzowskich przeciwko Lejbie

Relacja o złożeniu pozwu [w karczmie w Woli Wierzbickiej - red.] z 19 VIII do urzędu grodzkiego lubelskiego dla Żyda Lejby, arendarza karczmy w należącej do ur. [urodzonego - red.] Adama Godowskiego Woli Wierzbickiej. Jan i Stanisław Krzowscy, ojciec i syn, pozywają w sprawie wynagrodzenia szkody, jaką Żyd im wyrządził, pożyczając od nich konia wartości co najmniej 50 złp. Koń został pokaleczony, Żyd zaś wypuścił go po kilku dniach nocą samopas i dopiero ludzie ze wsi przyprowadzili go do dworu.
 

1669.08.21Sprawa Elerta i Moszkowicza

Relacja woźnego, że z rekwizycji [pozwu - red.] kupca lubelskiego Antoniego Elerta był w kamienicy Jakuba, seniora [przedstawiciela gminy żydowskiej przed władzami państwowymi - red.] gminy lubelskiej, gdzie nałożył areszt na Żyda lubelskiego Józefa Moszkowicza. O nałożeniu aresztu powiadomiony też został Żyd Efraim, syndyk [przedstawiciel gminy żydowskiej w sprawach publicznych - red.] gminy lubelskiej. 
 

1668.08.21Sprawa Gołuchowskich i Włocha

Ur. [urodzony - red.] Jan Gołuchowski manifestuje w imieniu brata Kazimierza, że chciał wypłacić Żydowi lubelskiemu Michałowi Włochowi sumę 500 złp za wziętą przez brata sumę 50 zł węgierskich i odebrać zastaw, ale Żyd odmówił.
 

1665.08.21Sprawa Szmuklerza i Lewka przeciwko hajdukom

Jakub Szmuklerz i pasamonik Lewek, Żydzi lubelscy, okazują urzędowi rany i obrażenia, jakie na ul. Żydowskiej, przed domem rzeźnika Jachyma, zadali im nieznani im z nazwiska hajducy.
 

1647.08.21Sprawa Willama przeciwko Kuszkielesowi i Amsterdamczykowi

Relacja o złożeniu pozwu [pozwy złożone w domach obydwu Żydów przy ul. Żydowskiej] z 7 VIII 1647 r. do sądu królewskiego w Warszawie dla Żydów lubelskich Szymona Kuszkielesa i Falka Amsterdamczyka, których kupiec lubelski Tomasz Willam pozywa w sprawie zaległej sumy 5 tys. złp od sumy kapitałowej 9700 złp i zaszłych z tego powodu komplikacji.

1636.08.21Sprawa uniwersału królewskiego w sprawie zapobiegania tumultom antyżydowskim w Lublinie z 13 sierpnia 1636 r.

Izaak, syndyk [reprezentant interesów gminy w sprawach publicznych - red.] gminy lubelskiej, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] uniwersał Władysława IV z 13 VIII 1636 r., w którym król zwraca się do wszystkich władz miasta Lublina, by wszelkimi sposobami zapobiegały wystąpieniom i tumultom przeciwko Żydom ze strony „rzemieślników, ich czeladzi i ludzi swawolnych".

1629.08.21Sprawa Jakubowej przeciwko Iwaszkowicowi

Żydówka lubelska Feigiela Jakubowa protestuje przeciwko wójtowi podzameckiemu lubelskiemu Aleksemu Iwaszkowicowi, że ten pobił ją i poranił. Załą­czona relacja z okazania urzędowi doznanych urazów.

1623.08.21Sprawa Ligęzy przeciwko Jachimowi

Kasztelan sandomierski Mikołaj Spytek Ligęza, sukcesor starostwa zwoleńskiego po śmierci Anny Boguszowej, manifestuje, że Żyd zwoleński Jachim, były arendarz starostwa, zgodnie z dekretem trybunalskim winien był mu wypłacić z ty­tułu zaległej arendy sumę 1800 złp, ale pomimo upływu terminu z pieniędzmi się nie stawił.