28 Marzec
WYDARZENIA
1943.03.28 - 1943.03.29Warta w magazynach akcji "Reinhardt" - 29 marca

Pod dowództwem Hermana Egida wartę w magazynach akcji "Reinhardt" przy ul. Chopina 27 pełnili w trybie nocnym Moniek Czyżyk, Dawid Koch, Chaim Müssel oraz w trybie dziennym Michał Segal i Chaskiel Ułaner.

1942.03.28Włączenie Żydów w proces wyszukiwania ziomków - 28 marca

Niemieckie władze policyjne za pośrednictwem Judenratu wydały zarządzenie, na mocy którego wszyscy Żydzi posiadający stempel Sicherheistpolizei i zamieszkujący getto B mieli obowiązek przeszukać piwnice, strychy i skrytki, celem wykrycia nielegalnych Żydów, a więc nieposiadających stempla umożliwiającego pozostanie w getcie B. W przypadku nie ujawnienia ukrywających się Żydów bez wymaganego stempla, deportacji do obozu zagłady podlegali wszyscy mieszkańców domu:

[...] Żydzi zamieszkali w Ghecie B, winni natychmiast stwierdzić, czy w piwnicach, na strychach lub w skrytkach ich domów nie znajdują się tacy Żydzi, którzy nie posiadają stempla Sicherheistpolizei. Gdyby tacy się znajdowali, należy o tym zameldować Radzie Żydowskiej w dniu dzisiejszym tj. w poniedziałek dnia 28 marca 1942 r. do godz. 12-ej w południe. Jeśli w którymś z domów zostanie odnaleziony Żyd, nieposiadający tego stempla, wówczas zostaną wszyscy mieszkańcy tego domu wysiedleni, zatem także i ci, którzy stempel ten posiadają. [...] Przypomina się, że do Ghetta B należą wszystkie domy, znajdujące się na terenie objętym drutami.

1942.03.28 - 1942.03.31Wstrzymanie akcji likwidacyjnej w getcie na Podzamczu

W tym okresie najprawdopodobniej władze niemieckie wstrzymały na trzy dni akcję likwidacyjną w getcie lubelskim, co było spowodowane wysłaniem funkcjonariuszy odpowiedzialnych za "przesiedlenie" na prowincję, gdzie również przeprowadzali akcje likwidacyjne. W tym czasie zorganizowano m. in. deportacje z gett tranzytowych w Izbicy i Piaskach. Opróżnianie gett z Żydów polskich miało na celu zrobienia miejsca dla Żydów zagranicznych.

1942.03.28Egzekucja na Górkach Czechowskich - 28 marca

Na Górkach Czechowskich Niemcy przeprowadzili egzekucję, w której zamordowano 240 Żydów więzionych na Zamku.

1942.03.28Liczba Żydów zastrzelonych w getcie na Podzamczu - 28 marca

W trakcie likwidacji getta zastrzelono 39 Żydów - 9 mężczyzn i 30 kobiet.

1941.03.28Opłata za pracę

Judenrat opublikował ogłoszenie, na mocy którego wzywał do niezwłocznego zgłaszania się Żydów i Żydówek do wniesienia opłat za pracę; Żydówki mogły to czynić w lokalu przy ul. Królewskiej 5, zaś Żydzi w lokalu przy ul. Lubartowskiej 11.

1941.03.28Interwencja w kwestii wydłużenia okresu korzystania z targowiska przy ulicy Św. Duskiej

Grupa kilkudziesięciu handlarzy żydowskich, zwróciła się do Judenratu z prośbą o interwencję u władz niemieckich w kwestii wydłużenia terminu korzystania z targowiska przy ulicy Św. Duskiej. Zgodnie z nakazem Niemców, handlarze żydowscy mieli opuścić targowisko najpóźniej do dnia 15 kwietnia:

W dniu wczorajszym komisarz targowy zakomunikował nam, że z dniem 1 kwietnia br. mamy likwidować swoje stragany i stoiska na targu. Zwróciliśmy się do Magistratu w tej sprawie, gdzie nam oświadczono, że z polecenia Starostwa Grodzkiego targ ma być oczyszczony do 15 kwietnia br. Ze strony Magistratu zapewniono nas, że wniesiony będzie memoriał co do przedłużenia oczyszczania targu na dłuższy czas. Ponieważ w okresie 1-15 kwietnia, jako przedświątecznym, przewidujemy jako tako pewien targ, który umożliwi nam wyżywienie swych rodzin i nie będziemy zmuszeni zwrócić się do instytucji opiekuńczych o pomoc, zwracamy się w imieniu 60-ciu rodzin do Prezydium Rady Żydowskiej z błagalą prośbą o podjęcie interwencji w Starostwie Grodzkim w kierunku przedłużenia nam terminu zlikwidowania handlu na targu przed Magistratem do dnia 1 maja br.

Protesty pojawiły się już na początku września 1940 r., ale interwencja Judenratu u władz niemieckich najprawdopodobniej wpłynęła na wydłużenie terminu.

1941.03.28Wątpliwości prawne przy zatrudnianiu robotników żydowskich

Na łamach "Gazety Żydowskiej" ukazał się artykuł, w którym poruszono kwestię zatrudnienia robotników żydowskich w kontekście konieczności posiadania kart pracy:

[...] postanowienie zostało przez niektórych pracodawców w ten sposób zrozumiane, że należy bezzwłocznie zwolnić żydowskich pracowników, zatrudnionych w przedsiębiorstwach handlowych czy też przemysłowych. To stanowisko okazało się jednak błędnym, albowiem, jak wyjaśnił Wydział Pracy przy Rządzie Gen. Gubernatora [...]: "Brzmienie § 2 tego rozporządzenia z 20 grudnia 1940 o wprowadzeniu karty pracy w G. G. wyklucza wniosek, że należałoby rozwiązać natychmiast stosunek pracy ze wszystkimi zatrudnionymi obecnie w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych żydowskimi pracownikami umysłowymi i robotnikami. Według § 2 tego rozporządzenia wolno od oznaczonego terminu zatrudniać robotników i pracowników umysłowych tylko wówczas, gdy wykażą się kartą pracy. Koło osób, które muszą posiadać kartę pracy zostało ustalone w § 1 pierwszego postanowienia wykonawczego z 21 grudnia 1940 r. Ponieważ Żydzi w myśl § 1 ust. 3 pierwszego postanowienia wykonawczego nie otrzymują karty pracy, dlatego nie należą oni do koła osób, które muszą posiadać kartę pracy. Zatrudnianie ich nie sprzeciwia się dlatego postanowieniom § 2 powyżej przytoczonego rozporządzenia. Żydzi zostali na podstawie drugiego postanowienia wykonawczego do rozporządzenia z 26 października 1939 r. o wprowadzeniu przymusu pracy dla ludności żydowskiej G. G. z 12 grudnia 1939 r. zarejestrowani i już z tego powodu nie zostali wciągnięci do koła osób zobowiązanych do posiadania karty pracy. Zatrudnienie żydowskich pracowników umysłowych i fizycznych jest zatem wolne od karty pracy i nie jest objęte przepisami o karcie pracy". [...] mogą być nadal zatrudniani wszyscy pracobiorcy, a więć i żydowscy - chociaż nie posiadają karty pracy.

1941.03.28Wyznaczenie kierownika Komisji Sanitarnej

Na czele Komisji Sanitarnej, działającej przy Żydowskim Komitecie Opiekuńczym Miejskim, stanął dr Ignacy Süsser.

1940.03.28Liczba zatrudnionych jeńców - 28 marca

Na terenie Lublina zatrudnionych było 3 jeńców polskich pochodzenia żydowskiego.

1931.03.28Ujęcie poszukiwanych "zawodowych"

Dnia 25 b.m. przez Wydział Śledczy ujęci zostali poszkodowani przez władze sądowe oskarżeni o kradzieże Głos Władysław z Karczowa, pow. warszawskiego, oraz Dulniak Józef i Patyrak Józef z Lublina. Przekazano ich władzom sądowym.

1931.03.28Walas znany jest z tego

Sztera Sura Ryfka (Kalinowszczyzna 72) zameldowała, że do jej piwiarni wszedł Walas Stanisław (Hrubieszowska 6) i zażądał 4 butelek piwa, które wypił  na miejscu, poczem jeszcze wziął 5 butelek piwa, z któremi opuszczając piwiarnię odmówił uregulowania rachunku w sumie 7 zł. 90 gr.

1931.03.28Co i komu skradziono - 28 marca

Michalczuk Antoninie (Al. Długosza 21) skradziono 60 kg mięsa wieprzowego i 9 klg mąki pszennej. Lererowi Bencjanowi (Konopnicka 4) skradziono 5 litrów soku malinowego w butelkach, wart. 40 zł.  Kobyłce Stanisławowi (Okopowa 6) skradziono regulator od samochodu, wart. 150 zł. Matychównie Józefie (Kalinowszczyzna 81) skradziono z hali targowej, która była zamknięta na hak od wewnątrz, różną bieliznę ogólnej wartości 250 zł. Gąsiorowskiemu Janowi (Bychawska 29) skradziono z piwnicy za pomocą dobranego klucza 300 klg węgla, wartości 20 zł. Fodemski Bolesław, fukcjon. Rzeźni Miejskiej zameldował, że z szatni na szkodę Rzeźni skradziono dezynfektor, wartości 18 zł.

1930.03.28Skutki pijaństwa - 28 marca

W dniu 26 bm. wieczorem w piwiarni Skwarka na Sławinku zabawiało się pewne towarzystwo w którem między innymi znajdował się niejaki Ignacy Buczyński lat 38, zamieszkały w koloni Sławinek. W pewnej chwili pomiędzy Buczyńskim a jednym z gości wynikła sprzeczka, która zmieniła sie w bójkę. Buczyński został tak pobity że trzeba było wezwać pogotowie, które odwiozło poszkodowanego w stanie groźnym do szpitala Szarytek.

1930.03.28Złodzieje grasują - 28 marca

W nocy z dn. 26 na 27 bm. na szkodę Kołodzieja Jana we wsi Dziesiąta, z zamkniętej obory skradziono 2 krowy, ogólnej wartości 1250 zł. Centkiewicz Kazimierz (Solna nr 3) zameldował, że w czasie jego nieobecności w mieszkaniu nieznany sprawca za pomocą dobranego klucza skradł mu garnitur męski i kamasze, wart. 160 zł. Wnuk Feliksa (Ciepła nr 3) zam. o kradzieży z chlewu świni o wart. 200 zł przez nieznanych sprawców za pomocą otworzenia okna z haczyka od wewnątrz.

1733.03.28Sprawa Gzowskiego przeciwko Jakubowiczowi - 28 marca 1733 r.

Relacja woźnego o dokonanej 28 III 1733 r. z rekwizycji [zgłoszenia - red.] rektora lubelskiego kolegium jezuickiego Jana Gzowskiego intromisji [sądowego wprowadzenia w posiadanie nieruchomości - red.] do rekwirowanej Litmanowi Jakubowiczowi kamienicy leżącej w mieście żydowskim, w pobliżu młyna, za niezrealizowane skrypty [kwity - red.] dłużne na łączną sumę ponad 1 tys. złp wziętych od jezuitów pod zastaw tej kamienicy.
 


 

1725.03.28Sprawa między Cielemięckimi a Eliaszewiczem i Taubą

Jan Cielemęcki, burgrabia grodzki drohicki, z bratem Franciszkiem, także w imieniu braci Jacka i Krzysztofa, zawierają kontrakt z Żydem lubelskim Manelem Eliaszewiczem i jego żoną Taubą. Żydzi kwitują ich ze wszystkich pretensji związanych z wiolencjami [aktami przemocy - red.], w wyniku których zmarł ich brat Józef i wycofują wszystkie manifestacje i pozwy wniesione do grodu w tej sprawie.

1719.03.28Sprawa Judkowicza przeciwko Szyndlarskiemu

Żyd Józef Judkowicz, arendarz należącej do kapitana królewskiego Teodora Suchodolskiego wsi Krzesimów, protestuje przeciwko ur. [urodzonemu - red.] Janowi Szyndlarskiemu, adminis­tratorowi dóbr łęczyńskich, że ten, nie mając do tego żadnego prawa, protestował z Żydami z Łęcznej: Michaesem Fraimowiczem, Irszem Szklarzowiczem i Fraimem Michlewiczem w sprawie okradzenia przez tychże Żydów łęczyńskich browaru w należącej do ww. Suchodolskiego części wsi Ciechanki i innym wiolencjom [aktom przemocy - red.] przez nich popełnionym.

1713.03.28Sprawa Płomińskiego przeciwko Żydom sandomierskim

Szl. [szlachetny] Ignacy Płomiński protestuje przeciwko Żydom: Józefowi Sukiennikowi i Oszyji Korzennikowi z Jarosławia, Moszkowi Ślepemu z Jaworowa i Anzelmowi z Narola, dzierżawcom łodzi od starosty sandomierskiego [Aleksandra Dominika] Lubomirskiego, którymi prowadzili spław towarów Sanem i Wisłą z Jarosławia do Gdańska. Płomiński uskarża się na różne opresje, jakich doznał od ww., gdy płynął do Gdańska ze swoimi towarami, narażanie go na niebezpieczeństwo, uszkodzenie jego łodzi, przez co utracił część towarów. Swoje szkody szacował na ok. 6 tys. złp.

1709.03.28Sprawa lubelskich rzeźników żydowskich przeciwko lubelskim rzeźnikom chrześcijańskim
Cechmistrze żydowskiego cechu rzeźników Dawid Peltowicz i Dawid Faran oraz rzeźnicy Mendel Chaimowicz i Naistek Hirszowicz protestują przeciwko cechmistrzowi chrześcijańskiego cechu rzeźniczego w Lublinie Jakubowi Bocheńskiemu, że ten przez ostatnie dwa lata, wbrew prawu i dawnym obyczajom, ogranicza sprzedaż mięsa z rzezi żydowskiej, m.in. na targowisku mięsnym przed kościołem dominikańskim i w innych miejscach, gdzie Żydzi mieli w zwyczaju prowadzić handel. Przez to żydowski handel mięsem zmniejszył się w tym czasie siedmiokrotnie, a cech żydowski szacował swoje straty na ok. 2 tys. złp. Dzieje się tak, choć rzeźnicy żydowscy płacą o wiele większe różne świadczenia niż chrześcijanie.
 
1708.03.28Sprawa Niedźwieckiego przeciwko Kamienieckim

Dekret sądu grodzkiego lubelskiego w sprawie między ur. [urodzonym - red.] Wojciechem Niedźwieckim, pisarzem prowentowym starostwa lubelskiego, a Żydem Markiem Kamienieckim i jego małżonką, dotyczącej zalegania przez Kamienieckiego z zapłatą 220 złp za wzięty od Niedźwieckiego miód. W sprawie tej na Kamienieckiego wcześniej już nakładany był areszt, zapadły niekorzystne dla niego kondemnaty [zaoczne wyroki sądu - red.], toteż sąd nałożył na niego karę wieczystej banicji [utraty praw publicznych - red.] i polecił jej publiczne ogłoszenie, co woźny tego samego dnia uczynił.
 


 

1708.03.28Sprawa mieszkańców Podzamcza lubelskiego przeciwko lubelskiej gminie żydowskiej - 28 marca 1708 r.
Dekret sądu grodzkiego lubelskiego w sprawie między Stanisławem Polakiewiczem i Wojciechem Gorlińskim, reprezentującymi chrześcijańską społeczność Podzamcza lubelskiego, a żydowskimi piekarzami, kucharzami i handlarzami trunków jako pozwanymi, których reprezentował Icek Baranowski, syndyk [przedstawiciel gminy w sprawach publicznych - red.] synagogi lubelskiej. Z powodu niewłaściwego dla sprawy regestru sądowego sąd uwolnił pozwanych w tym terminie od odpowiedzialności.
 
 

 
1708.03.28Sprawa Hermsona przeciwko Moszkowiczowi - 28 marca 1708 r.

Dekret sądu grodzkiego lubelskiego w sprawie między kupcem lubelskim Kazimierzem Hermsonem a Żydem lubelskim Majerem Moszkowiczem jako pozwanym. Zgodnie z poprzednim dekretem Moszkowicz zapłacił sądowi 14 grzywien, nie rozliczył się natomiast z Hermsonem. W przeciągu dwu tygodni Moszkowicz miał wystąpić do starosty lubelskiego o inkwizycję [śledztwo - red.] i egzekucję dekretu kondemnaty [zaocznego wyroku sądu o winie - red.], jaką otrzymał w 1707 r. na Majerze Michałowiczu i uzyskane stamtąd pieniądze przeznaczyć na uregulowanie zaległości wobec Hermsona.
 


 

1697.03.28Sprawa mieszkańców Kurowa przeciwko Suchodolskiemu i jego pomocnikom

Ur. [urodzony - red.] Maciej Krukowski, administrator dóbr Kurów, w imieniu swoim oraz Żydów Michała i Szymona, arendarzy karczmy kurowskiej i całej gminy kurowskiej, protestuje przeciwko Andrzejowi Suchodolskiemu, miecznikowi lubelskiemu, poborcy szelężnego województwa lubelskiego, Kazimierzowi Gryczonowi Stockiemu i Zygmuntowi Krzywic­kiemu, sukkolektorom [pomocnikom poborcy podatkowego - red.] oraz ich towarzyszom w związku z nadużyciami i użyciem przez nich siły przy wybieraniu szelężnego, pobiciem i poranieniem niektórych mieszczan kurowskich i uwięzieniem ww. Żydów arendarzy, przez co karczma od tygodnia jest zamknięta. Straty z tego tyłu Krukowski szacował na ok. 600 złp.
 


 

1695.03.28Sprawa Żydów lubelskich przeciwko cechmistrzom lubelskiego cechu szewskiego - 28 marca 1695 r.

Relacja o złożeniu pozwu z 21 III 1695 r. do sądu asesorskiego w Warszawie dla Jana Malutkiewicza i Piotra Hryckiewicza, cechmistrzów podzameckiego cechu szewców w Lub­linie. Żydzi lubelscy: Lewek Eliofen, Wulf, Józef Lejzorowicz, Abraham Litwin i Wulf Dawidowicz, pozywają w sprawie dekretu, jaki zapadł przed sądem asesorskim 12 III 1695 r. z powołaniem się na nieprzysługujące cechowi przywileje.
 


 

1693.03.28Sprawa Sapiehy przeciwko Józefowiczowi i seniorom lubelskiej gminy żydowskiej - 28 marca 1693 r.

Relacja o złożeniu pozwu z 25 III 1693 r. do trybunału koronnego lubelskiego dla seniorów gminy lubelskiej: Icka Kalmanowicza, Szmula Doktorowicza, Wolfa Litmanowicza i Nechemii Józwowicza. Ur. [urodzony - red.] Mikołaj Mirowicki, dworzanin Władysława Jozafata Sapiehy, krąjczego litewskiego, starosty płockiego, aktualnie deputata trybunalskiego z województwa czernihowskiego, pozywa w sprawie pomocy, jakiej seniorzy [przedstawiciele przed władzami państwowymi - red.] udzielali Żydowi Mojżeszowi Józefowiczowi w jego machinacjach dotyczących zastawionych u niego klejnotów i kosztowności na ogólną sumę 18 tys. złp.
  

1692.03.28Sprawa Sznejdera przeciwko Józefowiczowi

Relacja woźnego, że z rekwizycji [pozwu - red.] mieszczanina lwowskiego Hieronima Sznejdera był w rezydencji Majera Rabina, seniora [przedstawiciela przed władzami państwowymi - red.] gminy lubelskiej, gdzie nałożył areszt na Żyda Moszka Józefowicza.
 

1691.03.28Sprawa Rakowskiego przeciwko Bielskiemu - 28 marca 1691 r.

Relacja o złożeniu pozwu z 22 III 1691 r. do urzędu grodzkiego lubelskiego dla ur. [urodzonego - red.] Stefana Bielskiego. Mikołaj Słoniewski, chorąży bydgoski, oraz szl. [szlachetny - red.] Paweł Rakowski pozywają w sprawie gwałtów, jakich Bielski dopuszczał się wobec poddanych Słoniewskiego, w tym Żyda Icka Berechowicza, arendarza w Stojęszynie, oraz Izraela Berechowicza w Modliborzycach.
 


 

1680.03.28Sprawa Lejzorowicza przeciwko Trzebiszewskiemu

Żyd lewartowski Eliasz Lejzorowicz, arendarz karczmy w należącej do Bełżeckich wsi Rokitno, protestuje przeciw ur. [urodzonemu - red.] Janowi Trzebiszewskiemu, że ten ze swoimi pomocnikami najechał z bronią na karczmę dzierżawioną przez Żyda, dokonał tam licznych zniszczeń, pobił i poranił Lejzorowicza i jego domowników. Załączony akt obdukcji ran na ciele Lejzorowicza.

1679.03.28Sprawa Koczego i innych przeciwko Judce i Michałowi

Mieszczanin Jerzy Kocze, Grek, obywatel miasta Tarnawa, także w imieniu kilku innych kupców tarnawskich protestuje przeciwko Żydom Judce i Michałowi, arendarzom prowentów [dochodów - red.] grodu przemyskiego od Michała Radziwiłła, starosty przemyskiego, że ci, stosując siłę i przemoc, korzystając z pomocy ok. 20 dragonów usiłowali wymusić pod Przemyślem na jadących z Sambora na jarmark do Jarosławia kupcach tarnawskich wysokie opłaty od przewożonych towarów. Ci gotowi byli zapłacić, część pieniędzy zapłacili nawet famulusowi [słudze - red.] Judki, ale to nie przeszkodziło Żydom zabrać im koni, wozów z towarami i zdeponować ich u Judki. Towary te, których wartość oszacowana została na 14 tys. złp, zostały zwrócone dopiero po 10 dniach, po zapłaceniu przez kupców wysokich opłat. Protestujący uważa to wydarzenie za poważne naruszenie swobody podróżowania po drogach.

1672.03.28Sprawa Białobrzeskiego przeciwko seniorom lubelskiej gminy żydowskiej

Ur. [urodzony - red.] Jakub Białobrzeski manifestuje przeciwko seniorom [urzędnikom gminy odpowiedzialnym za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] gminy lubelskiej: Jakubowi Aronowiczowi, Wulfowi Łazarowiczowi, Abrahamowi Ickowiczowi, Józefowi Lejzorowiczowi, Ickowi Abramowiczowi, Jakubowi Chaimowiczowi i Irszowi Nosonowiczowi, że ci wbrew podpisanemu kwitowi dłużnemu na zaciągniętą u niego sumę 1600 złp nie wywiązali się w terminie ze spłaty całej należnej mu sumy długu.
  

1672.03.28Sprawa Chaimowicza przeciwko Jonsonowi

Żyd Nata Chaimowicz, famulus [sługa - red.] Żyda Moszka, arendarza starostwa lubelskiego prezentuje urzędowi rany na ciele, jakie bez żadnego powodu w Bramie Krakowskiej w Lublinie zadał mu kupiec lubelski Jonson.

1669.03.28Sprawa Jakubowicza przeciwko Gucemu

Joachim Jakubowicz, Żyd z Tarłowa, manifestuje, że jest usatysfakcjonowany dekretem sądu kapturowego lubelskiego w jego sprawie z ur.  [urodzonym - red.] Pawłem Gucymą, jednakże Gucy nie został - wbrew temu dekretowi - do tej pory osadzony w wieży grodzkiej, nie zwrócił Jakubowiczowi zagarniętych rzeczy i przedmiotów oraz nie zapłacił manifestantowi zasądzonej kary pieniężnej.
 

1667.03.28Sprawa Trojanowskiej, Bera i seniorów lubelskiej gminy żydowskiej

Mieszczanka lubelska Jadwiga Trojanowska, żona Stanisława Trojanowskiego, protestuje przeciwko seniorom [przedstawicielom gminy żydowskiej przed władzami państwowymi - red.] gminy lubelskiej Józefowi i Pejsakowi, że ci spowodowali kolejne odroczenie toczącej się już od długiego czasu przed sądem podwojewodziego lubelskiego Pawła Uniszewskiego sprawy między Trojanowską a Żydem Berem, dotyczącej zwrotu przez Bera zastawu. Szacowała, że jej straty dochodzą do 200 złp.
 

1659.03.28Sprawa pogłównego żydowskiego - 28 marca 1659 r.

Żyd lubelski Ber Sadykowicz oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] uniwersał Jana Kazimierza z 15 I 1659 r., nakazujący wszystkim Żydom wywiązywanie się z obowiązku płacenia uchwalonego na ostatnim sejmie pogłównego. Niektórzy Żydzi uchylali się od tego, „zasłaniając się protekcyją panów swoich, u których lubo arendy trzymają, lubo pod niemi mieszkają". Pomocy w wybieraniu podatków od opornych Żydów miały poborcom udzielać wszystkie urzędy starościńskie, miejskie i podwojewodzińskie.
 

1646.03.28Sprawa Nuchy i innych przeciwko magistratowi i mieszczanom lubelskim

Żydzi lubelscy: Icek Nucha, Izaak Nucha, Dawid Markowicz, Sapsa Nucha, Lewek Jakubowicz, Salomon Calel, Szmujłowa Włochowa, Zelik Szmujłowicz, Rafał Szmujłowicz, Szymon Samuelowicz, Rafał Szymonowicz, wdowa Dawidowa, także w imieniu Józefa Abrahamowicza, Jakuba Szmuklerza, Moszka Raduszyca, Abrama Ickowicza, Abrama Szkolnika i innych protestują przeciwko magistratowi lubelskiemu i mieszczanom, że ci dopuścili do tumultu przeciwko Żydom, podczas którego niektórzy z nich ponieśli śmierć, innych poraniono, dokonano ogromnych szkód i zniszczeń. Ponadto urząd miejski nie podejmuje odpowiednich starań, by Żydzi mogli odzyskać zrabowane im rzeczy.

1632.03.28Sprawa mandatu królewskiego z 31 stycznia 1632 r. o uniewinnieniu Żydów łukowskich

Abraham Józefowicz, syndyk [reprezentant interesów gminy w sprawach publicznych - red.] gminy lubelskiej, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] mandat Zygmunta III Wazy z 31 I 1632 r. wydany z instancji Żydów łukowskich, nakazujący staroście łukowskiemu, koniuszemu koronnemu Erazmowi Domaszewskiemu uwolnienie z więzienia Żydów łukowskich obwinionych o zamordowanie dziecka, ponieważ w sprawie tej zapadł już wcześniej w sądzie królewskim dekret uniewinniający.

1632.03.28Sprawa Mojżeszowicza i Markowicza przeciwko Rejowi

Żyd lubelski Marek Mojżeszowicz protestuje przeciwko ur. [urodzonemu - red.] Markowi Rejowi, który nie tylko nie dotrzymał zawartego kontraktu na dostawę zboża do Kazimierza, ale gdy Żyd zwrócił się w tej sprawie do niego w Lublinie, pobił go i poranił oraz zabrał wszystkie kwity dłużne. Swoje szkody Mojżeszowicz szacował na 600 złp. Osobną protestację w tej sprawie wniósł też syn Mojżeszowicza - Szaja Markowicz.

1629.03.28Sprawa między Organistą a Drohojowskim

Żyd krakowski Jakub Organista manifestuje, że był gotów wypłacić ur. [urodzonemu - red.] Janowi Parysowi Drohojowskiemu sumę 6300 złp, ale przybyły po pieniądze szl. [szlachetny - red.] Mikołaj Wolski, sługa Drohojowskiego, pieniędzy nie chciał przyjąć.

1617.03.28Sprawa seniorów lubelskiej gminy żydowskiej przeciwko Derewińskiemu

Żydzi Marek, Izaak, Jakub i Chyl, seniorzy [urzędnicy gminy odpowiedzialni za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] gminy lubelskiej, protestują prze­ciwko rotmistrzowi królewskiemu Mikołajowi Derewińskiemu, że ten ze swoim od­działem piechoty dokonał na ul. Żydowskiej napadów na domy żydowskie, podczas których poczynione zostały znaczne szkody i ucierpieli niewinni mieszkańcy. Załą­czone relacje z obdukcji ran u Żydów: Rafała Litmanowicza, Jelenia Majerowicza, Judy Janasowicza, Zelika i Abrahama Ickowicza.