Indeks bibliografii

"Chatka Żaka" Academic Cultural Centre in Lublin - Literatura

Flanczewska S., Kowalski Z., Narodziny pierwszego uniwersytetu Polski Ludowej: dla upamiętnienia trzydziestej piątej rocznicy powołania Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie 1944–1979, Lublin 1979 [wybór dokumentów i materiałów źródłowych].
Gawarecki H., Gawdzik C., Lublin. Krajobraz i architektura, Warszawa 1964.
Kowalski Z., Dzielnica Uniwersytecka w Lublinie, Lublin 1964.
Kowalski Z., 25 lat rozwoju państwowych wyższych uczelni w Lublinie: fakty i liczby, Lublin 1969.
Kowalski Z., Miasteczko akademickie w Lublinie. Historia, architektura, ekonomia, Lublin 1972.
Mącik H., Miasteczko Akademickie w Lublinie – próba wstępnej charakterystyki potrzeby i problemów ochrony, [w:] Zabytki drugiej połowy XX wieku – waloryzacja, ochrona, konserwacja, red. B. Szmygin, J. Haspel, Warszawa–Berlin 2010, s. 169–178.

 

„Antologia współczesnych poetów lubelskich” (1939) - Literatura

Listy Józefa Czechowicza do ks. Ludwika Zalewskiego, oprac. Jan Smolarz, „Akcent” 1982, nr 3.
List do Wacława Gralewskiego, [w:] Józef Czechowicz, Listy, oprac. Tadeusz Kłak, Lublin 1977.
Lisiecka T., Działalność księgarska Franciszka Raczkowskiego w latach 1900–1947, [w:] Studia z dziejów drukarstwa i księgarstwa w Lublinie w XIX i XX wieku, red. Bartłomiej Szyndler, Lublin 1988.

„Barykady” (1932–1933) - Literatura

Czechowicz J. , Listy, oprac. Tadeusz Kłak, Lublin 1977.
Listy Józefa Czechowicza do Mariana Czuchnowskiego, oprac. Janusz Kryszak, „Poezja” 1981, nr 1.
Miłosz C., Lublin żyje, [w:] tenże, Przygody młodego umysłu. Publicystyka i proza 1931-1939, oprac. Agnieszka Stawiarska, Kraków 2003.
Pleśniarowicz J., Rozmowa z Józefem Łobodowskim, Lublin 1937.
Szypowska I., Łobodowski. Od „Atamana Łobody” do „Seniora Lobo”, Warszawa 2001.

„Biuletyn Żydowskiej Agencji Prasowej” (1944–1949) - Literatura

Adamczyk-Garbowska M., Tych F. [red.], Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010, Lublin 2011.
Aleksiun N., Centralny Komitet Żydów w Polsce (CKŻP), Polski Słownik Judaistyczny, http://www.jhi.pl/psj/Centralny_Komitet_Zydow_w_Polsce_%28CKZP%29 [dostęp: 12 maja 2016].
Archiwum ŻIH, sygn. 303/XIII/71–74.
Archiwum ŻIH, sygn. 354.
Biuletyn Żydowskiej Agencji Prasowej, nr 1 (13 listopada 1944), kartka nr 2.
Blumental N., Lublin po II Wojnie Światowej, [w:] Kopciowski A. [red.], Księga pamięci żydowskiego Lublina, Lublin 2011, s. 353.
Korzeniowski J., „Dos Naje Lebn” – pierwsza gazeta żydowska w PRL, BŻIH 1981, nr 3/119, s. 53.
Żółkiewska A., Inwentarz Związku Literatów i Dziennikarzy Żydowskich w Polsce, s. 4.

„Dziennik Lubelski” (1932) - Literatura

Gralewski W., Stalowa tęcza, Warszawa 1968.

List do Kazimierza A. Jaworskiego, [w:] J. Czechowicz, Listy, oprac. Tadeusz Kłak, Lublin 1977.