Indeks bibliografii

Agudas Isroel - struktura i funkcjonowanie Centralnej Organizacji Żydów Ortodoksów w dwudziestoleciu międzywojennym w Lublinie - Literatura

Czajkowski T., Partie polityczne żydowskiego Lublina [w:] Scriptores nr 28, Lublin 2003, s. 160-161.
Radzik T., Agudas Isroel (Związek Izraela) w Lublinie w latach 1919-1939, [w:] Żydzi w Lublinie, T. Radzik (red.), t. II, Lublin 1998.
Archiwum Państwowe w Lublinie (APL), Urząd Wojewódzki Lubelski (UWL), Wydział Społeczno-Polityczny (WSP), sygn. 164.
Archiwum Państwowe w Lublinie (APL), Urząd Wojewódzki Lubelski (UWL), Wydział Społeczno-Polityczny (WSP), sygn. 455.
Archiwum Państwowe w Lublinie (APL), Urząd Wojewódzki Lubelski (UWL), Wydział Społeczno-Polityczny (WSP), sygn. 456.
Archiwum Państwowe w Lublinie (APL), Urząd Wojewódzki Lubelski (UWL), Wydział Społeczno-Polityczny (WSP), sygn. 468.
Archiwum Państwowe w Lublinie (APL), Urząd Wojewódzki Lubelski (UWL), Wydział Społeczno-Polityczny (WSP), sygn. 485.
Archiwum Państwowe w Lublinie (APL), Urząd Wojewódzki Lubelski (UWL), Wydział Społeczno-Polityczny (WSP), sygn. 1896.

Mirosław Derecki – reportaże - Literatura

Mitkowska E., Reportaże Mirosława Dereckiego , UMCS 2001 (praca magisterska).

"Chatka Żaka" Academic Cultural Centre in Lublin - Literatura

Flanczewska S., Kowalski Z., Narodziny pierwszego uniwersytetu Polski Ludowej: dla upamiętnienia trzydziestej piątej rocznicy powołania Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie 1944–1979, Lublin 1979 [wybór dokumentów i materiałów źródłowych].
Gawarecki H., Gawdzik C., Lublin. Krajobraz i architektura, Warszawa 1964.
Kowalski Z., Dzielnica Uniwersytecka w Lublinie, Lublin 1964.
Kowalski Z., 25 lat rozwoju państwowych wyższych uczelni w Lublinie: fakty i liczby, Lublin 1969.
Kowalski Z., Miasteczko akademickie w Lublinie. Historia, architektura, ekonomia, Lublin 1972.
Mącik H., Miasteczko Akademickie w Lublinie – próba wstępnej charakterystyki potrzeby i problemów ochrony, [w:] Zabytki drugiej połowy XX wieku – waloryzacja, ochrona, konserwacja, red. B. Szmygin, J. Haspel, Warszawa–Berlin 2010, s. 169–178.

 

„Akcja Dożynki” (Erntefest) w Lublinie 3 listopada 1943 - Literatura

Dziadosz E., Masowe egzekucje Żydów 3 listopada 1943 roku. Majdanek, Poniatowa, Trawniki. Wspomnienia, Lublin 1988.
Eisenbach A., Hitlerowska polityka zagłady Żydów, Warszawa 1961.
Kranz T., Zagłada Żydów w obozie koncentracyjnym na Majdanku, Lublin 2007.
Kranz T., Egzekucja Żydów na Majdanku 3 listopada 1943 r. w świetle wyroku w procesie w Düsseldorfie, "Zeszyty Majdanka", t. XX (1999).
Lenarczyk W. (red.), "Erntefest" w świetle polskich materiałów śledczych (1944–1968), Lublin 2009.

Madajczyk Cz., Faszyzm i okupacje 1938 - 1945, Poznań 1983.
Marszałek J., Majdanek obóz koncentracyjny w Lublinie, Warszawa 1987.
Tomaszewski J. (red.), Najnowsze dzieje Żydów w Polsce (w zarysie do 1950), Warszawa 1993.
Piotrowski S., Misja Odyla Globocnika. Sprawozdania o wynikach finansowych zagłady Żydów w Polsce, Warszawa 1949.
Radzik T., Żydowska dzielnica zamknięta, Lublin 1999.
Szapiro P., Akcja Erntefest, [w:] Borzymińska Z., Żebrowski R. (oprac.), Polski słownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, t. 1, Warszawa 2003.

„Akcja Reinhardt” w Lublinie – zagłada Żydów w dystrykcie lubelskim – wprowadzenie do zagadnienia - Literatura

Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004.
Bem M., Sobibór niemiecki ośrodek zagłady 1942 – 1943, Włodawa/Sobibór 2011.
Bialowitz P., Bialowitz J., Bunt w Sobiborze, Warszawa 2008.
Blatt T. T., Ucieczka z Sobiboru, Warszawa 2010.
Bombe A. L., Moja ucieczka z Treblinki, [w:] Tam był kiedyś mój dom... Księgi Pamięci Gmin Żydowskich, oprac. M. Adamczyk – Garbowska, A. Kopciowski, A. Trzciński, Lublin 2009.
Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. Zbiór dokumentów, red. T. Berenstein, A. Eisenbach, A. Rutkowski, Warszawa 1957.
3 – 4 listopada 1istopada 1943. Erntefest zapomniany epizod Zagłady, red. W. Lenarczyk, D. Libionka, Lublin 2009.
Glazar R., Przeżyć Treblinkę, „Karta”, nr 59 (2009).
Glazar R., Stacja Treblinka, Warszawa 2011.
Kranz T., Zagłada Żydów w obozie koncentracyjnym na Majdanku, Lublin 2007.
Kuwałek R., Obóz zagłady w Bełżcu, Lublin 2010.
Kuwałek R., Żydzi lubelscy w obozie koncentracyjnym na Majdanku, „Zeszyty Majdanka”, t. XXII (2003).
Kuwałek R., Akcja Reinhardt na Lubelszczyźnie - początek zagłady lubelskiego getta, „Gazeta Wyborcza”, 11. 12. 2007.
Lichtman A., Bunt włodawskich Żydów w Sobiborze, [w:] Tam był kiedyś mój dom... Księgi Pamięci Gmin Żydowskich, oprac. M. Adamczyk – Garbowska, A. Kopciowski, A. Trzciński, Lublin 2009.
Majdanek. Obóz koncentracyjny w relacjach więźniów i świadków, oprac. M. Grudzińska, Lublin 2011.
Marszałek, Obozy pracy w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939 – 1945, Lublin 1998.
Masowe egzekucje Żydów 3 listopada 1943 roku. Majdanek, Poniatowa, Trawniki, oprac. E. Dziadosz, Lublin 1988.
Radzik T., Żydowska dzielnica zamknięta, Lublin 1999. 19/ Reder R., Bełżec, Kraków 1999.
Sereny G., W stronę ciemności. Rozmowy z komendantem Treblinki, Warszawa 2002.
Sobibór, oprac. M. Bem, Warszawa 2010.

„Antologia współczesnych poetów lubelskich” (1939) - Literatura

Listy Józefa Czechowicza do ks. Ludwika Zalewskiego, oprac. Jan Smolarz, „Akcent” 1982, nr 3.
List do Wacława Gralewskiego, [w:] Józef Czechowicz, Listy, oprac. Tadeusz Kłak, Lublin 1977.
Lisiecka T., Działalność księgarska Franciszka Raczkowskiego w latach 1900–1947, [w:] Studia z dziejów drukarstwa i księgarstwa w Lublinie w XIX i XX wieku, red. Bartłomiej Szyndler, Lublin 1988.