Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Życie polityczne lubelskich Żydów w dwudziestoleciu międzywojennym

Na przełomie XIX i XX wieku dokonały się ważne zmiany w procesie samoidentyfikacji dużej części Żydów zamieszkujących tereny dawnej Polski. Zmiany ta polegały na odejściu od spostrzegania tożsamości zbiorowej w kategoriach religijnych na rzecz perspektywy narodowej lub klasowej. Również do Lublina zaczęły docierać nowe prądy społeczno-polityczne. Największy rozwój życia społecznego miał miejsce po 1915 r., kiedy to Lublin znalazł się pod okupacją austro-węgierską, oraz w dwudziestoleciu międzywojennym.

Partie polityczne w latach dwudziestych XX wieku. Infografika
Partie polityczne w latach dwudziestych XX wieku. Infografika (Autor: Studio Format)
Dwudziestolecie międzywojenne było w Lublinie i na Lubelszczyźnie okresem dynamicznego rozwoju licznych żydowskich organizacji politycznych i społecznych o bardzo zróżnicowanych proweniencjach ideowych: Bund (socjaliści, antykomuniści, antysyjoniści), Ogólni SyjoniściSyjonistci-RewizjoniściPoalej Syjon-PrawicaPoalej Syjon-LewicaMizrachi (syjoniści, ortodoksi), Folkiści (antysyjoniści, autonomiści), Agudas Isroel (ortodoksi). Na terenie Lublina i Lubelszczyzny działały też liczne organizacje młodzieźowe, m.in. Cukunft, Skif, Jaw (Bund), Żydowski Związek Skautowy im. kpt. J. Trumpeldora (Syjoniści-Rewizjoniści), Haszomer Hacair (Ogólni Syjoniści). Niektóre z tych organizacji powstały jeszcze przed I wojna światową, ale ich szczególna aktywność w Lublinie i na Lubelszczyźnie przypada na okres dwudziestolecia międzywojennego. Zróżnicowanie ideowe tych organizacji odzwierciedla złożony charakter społeczności żydowskiej w regionie.

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Słowa kluczowe