Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Żmigród 10 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Żmigród 10.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

Numer hipoteczny: 884
Numer przed 1939: Żmigród 10
Numer obecny: Żmigród 12

Funkcje

Budynek mieszkalny.

Kalendarium

przed 1914 – rozpoczęcie użytkowania nieruchomości przez Chila Szulmana
8 września 1933 – zarządzenie wykonania prac remontowych
6 grudnia 1933 – uchylenie odwołania od zarządzenia wniesionego przez Chila Szulmana
28 października 1935 – zarządzenie wykonania robót budowlanych
12 listopada 1935 – pismo Chila Szulmana odwołujące się od nakazu przeprowadzenia prac remontowych
22 lutego 1936 – Zarząd Miejski nakłada na Szulmana karę pieniężną za niewykonanie robót 
14 maja 1936 – pismo Zarządu Miejskiego stwierdzające brak wykonania robót
24 listopada 1937 – prośba o odroczenie terminu wykonania prac remontowych
5 stycznia 1938 – wezwanie Chila Szulmana do opróżnienia dołu kloacznego
18 stycznia 1938 – odwołanie od wezwania wniesione przez Szulmana
26 stycznia 1938 – protokół z oględzin nieruchomości
5 czerwca 1940 – sporządzenie Karty realności na potrzeby Inspekcji Budownictwa

Historia

Ankieta sporządzona w 1936 roku przez Inspekcję Budownictwa wymienia na terenie nieruchomości murowany, trzypiętrowy budynek mieszkalny.

Z 1938 roku pochodzi protokół z oględzin nieruchomości stanowiącej własność braci Chila i Majlecha Szulmanów. W protokole czytamy: „w podwórzu znajdują się 2-a doły kloaczny i gnilny całkowicie napełnione, przyczym otwór w podwórzu jest niedostatecznie nakryty przykrywą z desek gr. 3/4/cala, w miejsce podwójnej przykrywy żelaznej, która to pokrywa nir zabezpieczona przed wydzielaniem się szkodliwych dla zdrowia wyziewów, oraz grozi bezpośrednim niebezpieczeństwem życia przez możliwość załamania się, prócz tego znajduje się 2-gi otwór przypuszczalnie służący do odwietrzania wprost na podwórze mieszkalne. Żły stan dołów tych, położonych terenowo wyżej w stosunku do sąsiedniej nieruchomości nr 8 tej ulicy powoduje zalewanie piwnic domu znajdujących się pod podwórzem nieruchomości nr 8 w bezpośrednim sąsiedztwie posesji nr 10. Właściciele nieruchomości nr 10 Ch. i M. Szulman nie zastosowali się do wydanych w swoim czasie zarządzeń Zarządu Miejskiego (…) w kierunku skasowania obu dołów i połączenia domu z miejską siecią kanalizacyjną oraz zarządzenia Wydziału Budownictwa (…) w sprawie opróżnieniaa dołów gnilnego i kloacznego.

Wobec nieopróżnienia tych dołów w oznaczonym terminie Zarząd Miejski przystąpił do wykonania zastępczego w dniu 19.I-1938 r., które to wykonanie zostało udaremnione przez niewpuszczenie wozów i robotników na podwórze nieruchomości. Zarząd Miejski następnego dnia t.j. 20-I-1938 r. przystąpił powtórnie do wykonania zastępczego w asyście 2-ch posterunkowych I Kom.P.P., lecz i tym razem dozorca domu na skutek wyraźnego polecenia administratora domu Szpiro Dawida, zamieszkałego przy ul. Kr. Leszczyńskiego Nr 44, - wozów i robotników nie wpuścił. Właściciele nie zastosowali się również do zarządzeń Zarządu Miejskiego w kierunku ogólnego remontu domu.

Wobec stwierdzonych uchybień w utrzymaniu nieruchomości, zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu publicznemu, oszpecających widok ulicy, elewacji (…) Zarząd Miejski wykona zastępczo: 1) natychmiastowe opróżnienie dołów kloacznego i gnilnego, a po sporządzeniu planów przełączy ścieki sanitarne do kanału miejskiego, po czym zasypie omawiane doły, 2) odbije zniszczone tynki i zmurszałe części murów (gzymsy i.t.p.) natychmiast, 3) zapieczętuje wejścia na balkony, których podesty są zmurszałe”.

Mieszkańcy

1936
Właściciel nieruchomości: Chil Szulman, syn Lybusza
Zarządca nieruchomości: Dawid Szpiro [?]
Dzierżawca nieruchomości: gosp. Szulnie[...]

1940
Właściciel nieruchomości: Chil Szulman
Administrator: Franciszek Jurafalski (?) ul. Zamojska 5
Dozorca: Michał Nóżka

 

Zawód

Liczba osób zamieszkałych

na parterze

na piętrze

na poddaszu

w suterenie

w budynku frontowym

w oficynie

Pracownicy umysłowi

 

4

 

 

 

1

Wolne zawody

 

 

 

 

 

1

Robotnicy

 

 

 

 

 

 

Kupcy i przemysłowcy

 

1

 

 

 

 

Rzemieślnicy

2

2

 

 

 

4

Rolnicy

 

 

 

 

 

 

Inne zawody

 

 

 

 

 

 

Bez zawodu

 

 

 

 

 

 

 

Ogólna ilość mieszkańców: 123

Mężczyzn

Kobiet

Dzieci do 6 lat

Dzieci od 7 do 18 lat

Chrześcijan

Żydów

32

67

4

20

47

76

 

 

Opis

Budynek murowany, czterokondygnacyjny, wzniesiony na rzucie czworokąta. Fasada siedmioosiowa, symetryczna, z częścią środkową wyodrębnioną dwiema boniowanymi lizenami. Parter fasady dekoracyjnie opracowany. Na drugiej i szóstej osi pierwszego, drugiego i trzeciego piętra balkony. Okna pierwszej, trzeciej, piątej i siódmej osi w prostokątnych zagłębieniach, z grymsami nad i podokiennymi. Płaszczyzny gzymsów dekoracyjnie opracowane.

 

Opracowała Paulina Kowalczyk

Literatura

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Żmigród 10
Zespół: 35/22/0 Akta miasta Lublina » Seria: 10 INSPEKCJA BUDOWLANA MIASTA LUBLINA [1926-]1944-1950[1951] » Jednostka: 6133 
 
Domowa książka meldunkowa miasta Lublina ul. Żmigród nr 10
Zespół: 35/22/0 Akta miasta Lublina » Seria: 12 KSIĘGI MELDUNKOWE MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLINA [1873-]1930-1950[-1960] » Jednostka: 2684 
 
Domowa książka meldunkowa miasta Lublina ul. Żmigród nr 10 lok. 1; 1a; 2; 2a; 3-4a; 5-6a; 7-20
Zespół: 35/22/0 Akta miasta Lublina » Seria: 12 KSIĘGI MELDUNKOWE MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLINA [1873-]1930-1950[-1960] » Jednostka: 2441 
 
Domowa książka meldunkowa miasta Lublina ul. Żmigród nr 10
Zespół: 35/22/0 Akta miasta Lublina » Seria: 12 KSIĘGI MELDUNKOWE MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLINA [1873-]1930-1950[-1960] » Jednostka: 2683